fbpx

އަރަބިދުނިޔެ

އިބްރާހީމީ މިސްކިތަކީ ޔަހޫދީންގެ އާޘާރީ ތަރިކައެއްކަމުގައި އިސްރާޢީލުން އިޢުލާނުކޮށްފި

ޚަލީލް ސަހަރު ނުވަތަ ހަބްރޫންގައިވާ މަސްޖިދު އިބްރާހީމީ އާއި މަސްޖިދު ބިލާލް އިބްނު ރަބާ އަކީ ޔަހޫދީންގެ އާޘާރީ ތަރިކައެއް ކަމުގައި އިސްރާއީލުން ...

ފަލަސްތީނުގެ ދެމިއޮތުމަށް އެމެރިކާ ނުރުހޭކަމަށް ހަމާސްގެ ލީޑާރ ވިދާޅުވެއްޖެ!

ފަލަސްތީނުގެ ދެމިއޮތުމަށް އެމެރިކާ ނުރުހޭކަމަށް ހަމާސްގެ ލީޑާރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާގެ ދުއްތުރާތަކުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުން ބޭރުގައި އުޅުއްވާ ހަމާސްގެ ލީޑާރ ޚާލިދު ...

އިޒްރޭލުން ވައިޓް ފޮސްފަރެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގައި އައިބުވެފައިވާ ކުދިން އުފަންވަނީ

  އިޒްރޭލުން ވައިޓް ފޮސްފަރެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގައި އައިބުވެފައިވާ ކުދިން އުފަންވުން ގިނަވަމުންދާކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޤާޒާގެ އަންހެނަކު ...

އެމެރިކާއިން އިރާން އަށް ހަމަލާ ދޭން ތައްޔާރުވަނީ

އެމެރިކާއިން އިރާންއަށް ހަމަލާދޭން ތައްޔާރުވަމުން އެބަދާކަމަށް އޮބާމާ ސަރުކާރުގެ އޮފިސަލުން މީޑިއާށް ހަބަރުދީފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ސީނިއާރ އޮފިސަލުން މިހަބަރު ދީފައިވަނީ ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް ...

އަލްޤައްސާމް ބުރިގޭޑްގެ ވެރިޔާ އިސްރާޢީލުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ޙަމާސްގެ ހަތިޔާރުއެޅި ގޮފި ކަމުގައިވާ ޢިއްޒައްދީނުލް ޤައްޞާމް ބްރިގޭޑްގެ ވެރިޔާ މަހުމޫދު އަލްމަބްހޫ އިސްރާޢީލުން ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ. ދިމިޝްޤުގައި ހުންނަ ޙަމާސްގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ...

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި ދެކޮޅަށް ޔޫރޭނިއަމް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ

2008 ވަނަ އަހަރު އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދިން އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކުގައި ސުންނާފަތިކޮށްފައިވާ އިމާރާތްތަކުން ޔޫރޭނިއަމް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމުގެ ނިޝާންތައް ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ފެންނަންހުރިކަމަށް ލަންޑަނުގައި ...

ޔަހޫދީން ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ މިސްކިތެއް އަންދާލައިފި

ފަލަސްޠީނުގައި މުސްލިމުންގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ ޞަހުޔޫނީންގެ މީހުން ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ މިސްކިތެއްގައި ހުޅުޖަހައި އަންދާލައިފި އެވެ. ހައްދުފަހަނާއަޅާފައިވާ ޔަހޫދީންގެ މިބައިގަނޑު މިސްކިތުގެ ...

އިސްރާޢީލުން އިންސާނުންގެ ގުނަވަންތައް ވަގަށްނަގާ ކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ޔަހުދީ ދައުލަތުން މަރުވެފައި ތިބޭ ފަލަސްޠީނު މީހުންގެ ގުނަވަންތައް ވަގަށްނަގާކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. މިކަންތައް އެބައިމީހުން ކުރަނީ މަރުވެފައިވާ މީހާގެ އާއިލާގެ އެއްވެސް ...

އިޒްރޭލުން ގުދުސްގައި އިތުރު ގެތަކެއް އިމާރާތްކުރަނީ

އިޒްރޭލުން ގުދުސްގައި އިތުރު ގެތަކެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ނިންމާ ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ދެކޮޅުހެދުންތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދިނުމަށްފަހު އިޒްރޭލުން އަލުން މިފެށި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ...

އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނަށް އަލަށްފޮނުވާ ސިފައިންނަށް ތޯލިބާނުން ވަރުގަދަ އިންޒާރެއްދީފި.

އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނުހަނގުރާމައަށް އަލަށް ފޮނުވާ ސިފައިންނަށް ތޯލިބާނުން ވަރަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއްދީފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް އޮބާމާ އަފްޣާނިސްތާނަށް ފޮނުވަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 40،000 ސިފައިންނަށް ...

Posts navigation