fbpx

އަރަބިދުނިޔެ

ފަލަސްތީނުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާއަކަށް އިޒުރޭލު ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ކުއްޖަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ފަލަސްތީނުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާއަކަށް އިޒުރޭލު ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ކުއްޖަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ. ޝަހީދުކޮށްލާފައިވަނީ މިމުޒާހަރާގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ 19 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ...

ހަތިޔާރު އެޅި އިޒްރޭލުގެ ބޯޓަކުން ޤާޒާގެ މަސްބޯޓަކަށް ހަމަލާދީފި

ހަތިޔާރު އެޅި އިޒްރޭލުގެ ބޯޓަކުން ޤާޒާގެ މަސްބޯޓަކަށް ހަމަލާދީފިއެވެ. މަސްވެރިކަމުގައި މަސްއޫލުވެ އުޅުނު ފަލަސްތީނުގެ މަސްބޯޓަކަށް ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް އަމާޒުވެފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައިކަމަށް ...

ޔަހޫދީންގެ އަމާންކަމަށް އޮތް ކޮންމެ ނުރައްކަލަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް – ސިމޯން ޕެރޭޒް

'ޔަހޫދީންގެ އަމާންކަމަށް އޮތް ކޮންމެ ނުރައްކަލަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް' ކަމަށް ސިމޯން ޕެރޭޒް މުޅި ދުނިޔެއަށް އިންޒާރުދީފިއެވެ. ސިމޯން ޕެރޭޒް ...

މިއަދަކީ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ ޔަހޫދީކުރުމަށް އިޒްރޭލުން ގެންގުޅޭ ޕްލޭނާދެކޮޅަށް މުސްލިމުން އެކަތިގަނޑަކަށްވާ ދުވަސް

މިއަދު (19 މާރްޗް 2010) ހުކުރުދުވަހަކީ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއާ އަދި ޤުދުސްގައިވާ އެހެނިހެން އިސްލާމީ އެހެނިހެން މުޤައްދަސް ތަންތަން ޔަހޫދީ ކުރުމަށް ޙައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ...

ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުން ފައިދާއެއްނުކުރާނެ - ލަރިޖާނީ

އީރާނުން ކުރިއަށްގެންދާ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އެމެރިކާއާ ހުޅަނގުގެ ބައެއްގައުމުތަކުން އީރާނާމެދު އަޅަންއުޅޭ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުން އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުކުރާނެ ކަމުގައި ...

އިރާޤުގެ އިލެކްޝަން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް ބޮމެއް ގޮއްވާލައިފި

އިރާގުގެ ޕާލަމެންޓަރީ އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން ބޭއްވުމަށް އެއްދުވަހަށްވެފައިވަނިކޮށް އިރާގުގެ ނަޖަފްގައި އަނެއްކާވެސް ބޮމެއްގޮއްވާލައިފިއެވެ. މިފަހަރުގެ ބޮން ގޮއްވާލެވިފައިވަނީ އިމާމް ޢަލީގެފާނުގެ ގަބުރުފުޅު ހުރި ...

މަސްޖިދުލް އަޤްސާއަށް ހުކުރު ނަމާދައް ދިޔަ ފަލަސްތީނުގެ އާންމުންނާއި، އަނިޔާވެރި އިޒްރޭލު ސިފައިންނާއި ދެމެދު ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިގައިފި

ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުލް އަޤްސާއަށް ހުކުރު ނަމާދައްދިޔަ މުސްލިމުންނާއި، އިޒުރޭލުގެ އަނިޔާވެރި ޒަޔަނިސްޓް ސިފައިންނާއި ދެމެދު ކުރިމަތި ލުންތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ކުރިމަތި ...

އިބްރާހީމީ މިސްކިތަކީ ޔަހޫދީންގެ އާޘާރީ ތަރިކައެއްކަމުގައި އިސްރާޢީލުން އިޢުލާނުކޮށްފި

ޚަލީލް ސަހަރު ނުވަތަ ހަބްރޫންގައިވާ މަސްޖިދު އިބްރާހީމީ އާއި މަސްޖިދު ބިލާލް އިބްނު ރަބާ އަކީ ޔަހޫދީންގެ އާޘާރީ ތަރިކައެއް ކަމުގައި އިސްރާއީލުން ...

ފަލަސްތީނުގެ ދެމިއޮތުމަށް އެމެރިކާ ނުރުހޭކަމަށް ހަމާސްގެ ލީޑާރ ވިދާޅުވެއްޖެ!

ފަލަސްތީނުގެ ދެމިއޮތުމަށް އެމެރިކާ ނުރުހޭކަމަށް ހަމާސްގެ ލީޑާރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާގެ ދުއްތުރާތަކުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުން ބޭރުގައި އުޅުއްވާ ހަމާސްގެ ލީޑާރ ޚާލިދު ...

Posts navigation