fbpx

އަރަބިދުނިޔެ

މިއަދަކީ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ ޔަހޫދީކުރުމަށް އިޒްރޭލުން ގެންގުޅޭ ޕްލޭނާދެކޮޅަށް މުސްލިމުން އެކަތިގަނޑަކަށްވާ ދުވަސް

މިއަދު (19 މާރްޗް 2010) ހުކުރުދުވަހަކީ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއާ އަދި ޤުދުސްގައިވާ އެހެނިހެން އިސްލާމީ އެހެނިހެން މުޤައްދަސް ތަންތަން ޔަހޫދީ ކުރުމަށް ޙައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ...

ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުން ފައިދާއެއްނުކުރާނެ - ލަރިޖާނީ

އީރާނުން ކުރިއަށްގެންދާ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އެމެރިކާއާ ހުޅަނގުގެ ބައެއްގައުމުތަކުން އީރާނާމެދު އަޅަންއުޅޭ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުން އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުކުރާނެ ކަމުގައި ...

އިރާޤުގެ އިލެކްޝަން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް ބޮމެއް ގޮއްވާލައިފި

އިރާގުގެ ޕާލަމެންޓަރީ އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން ބޭއްވުމަށް އެއްދުވަހަށްވެފައިވަނިކޮށް އިރާގުގެ ނަޖަފްގައި އަނެއްކާވެސް ބޮމެއްގޮއްވާލައިފިއެވެ. މިފަހަރުގެ ބޮން ގޮއްވާލެވިފައިވަނީ އިމާމް ޢަލީގެފާނުގެ ގަބުރުފުޅު ހުރި ...

މަސްޖިދުލް އަޤްސާއަށް ހުކުރު ނަމާދައް ދިޔަ ފަލަސްތީނުގެ އާންމުންނާއި، އަނިޔާވެރި އިޒްރޭލު ސިފައިންނާއި ދެމެދު ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިގައިފި

ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުލް އަޤްސާއަށް ހުކުރު ނަމާދައްދިޔަ މުސްލިމުންނާއި، އިޒުރޭލުގެ އަނިޔާވެރި ޒަޔަނިސްޓް ސިފައިންނާއި ދެމެދު ކުރިމަތި ލުންތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ކުރިމަތި ...

އިބްރާހީމީ މިސްކިތަކީ ޔަހޫދީންގެ އާޘާރީ ތަރިކައެއްކަމުގައި އިސްރާޢީލުން އިޢުލާނުކޮށްފި

ޚަލީލް ސަހަރު ނުވަތަ ހަބްރޫންގައިވާ މަސްޖިދު އިބްރާހީމީ އާއި މަސްޖިދު ބިލާލް އިބްނު ރަބާ އަކީ ޔަހޫދީންގެ އާޘާރީ ތަރިކައެއް ކަމުގައި އިސްރާއީލުން ...

ފަލަސްތީނުގެ ދެމިއޮތުމަށް އެމެރިކާ ނުރުހޭކަމަށް ހަމާސްގެ ލީޑާރ ވިދާޅުވެއްޖެ!

ފަލަސްތީނުގެ ދެމިއޮތުމަށް އެމެރިކާ ނުރުހޭކަމަށް ހަމާސްގެ ލީޑާރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާގެ ދުއްތުރާތަކުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުން ބޭރުގައި އުޅުއްވާ ހަމާސްގެ ލީޑާރ ޚާލިދު ...

އިޒްރޭލުން ވައިޓް ފޮސްފަރެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގައި އައިބުވެފައިވާ ކުދިން އުފަންވަނީ

  އިޒްރޭލުން ވައިޓް ފޮސްފަރެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގައި އައިބުވެފައިވާ ކުދިން އުފަންވުން ގިނަވަމުންދާކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޤާޒާގެ އަންހެނަކު ...

އެމެރިކާއިން އިރާން އަށް ހަމަލާ ދޭން ތައްޔާރުވަނީ

އެމެރިކާއިން އިރާންއަށް ހަމަލާދޭން ތައްޔާރުވަމުން އެބަދާކަމަށް އޮބާމާ ސަރުކާރުގެ އޮފިސަލުން މީޑިއާށް ހަބަރުދީފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ސީނިއާރ އޮފިސަލުން މިހަބަރު ދީފައިވަނީ ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް ...

އަލްޤައްސާމް ބުރިގޭޑްގެ ވެރިޔާ އިސްރާޢީލުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ޙަމާސްގެ ހަތިޔާރުއެޅި ގޮފި ކަމުގައިވާ ޢިއްޒައްދީނުލް ޤައްޞާމް ބްރިގޭޑްގެ ވެރިޔާ މަހުމޫދު އަލްމަބްހޫ އިސްރާޢީލުން ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ. ދިމިޝްޤުގައި ހުންނަ ޙަމާސްގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ...

Posts navigation