fbpx

އަރަބިދުނިޔެ

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ގާޒާއަށް 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ގާޒާއަށް 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ހަބަރު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ 35 ބޭފުޅުންގެ ...

ރާމައްލާގައި އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ 4 ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާމައްލާގައި އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ 4 ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އިޒްރޭލުގެ އިސްތިއުމާރީ ސިފައިން އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ރާމައްލާގެ ގެތަކަށް ވަދެ ޒުވާނުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގޮސްފައިވާކަން ...

އިޒްރޭލު ޖަލުތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން އާންމުވެފައި

އިޒްރޭލު ޖަލުތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން އާންމުވެފައިވާކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޖަމާއަތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ހެއްކާއި ޤަރީނާއާއި އެކު ...

އިޒްރޭލުގެ ބަޔަކު ފަލަސްތީނުގެ ދެ ކުއްޖަކަށް ބަޑިން ހަމާލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި

އިޒްރޭލުގެ ބަޔަކު ފަލަސްތީނުގެ ދެ ކުއްޖަކަށް ބަޑިން ހަމާލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފިއެވެ. ފަލަސްތީނުގެ މީޑިއާތަކުން ހަބަރު ފަތުރާގޮތުގައި މިހަމަލާ ދީފައިވަނީ ފަލަސްތީނުގައި ގަދަކަމުން ...

ގާޒާގެ އެއާރޕޯޓަށް 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ދެ ފަހަރަށް އިޒްރޭލުން ބޮން އަޅައިފި

ގާޒާގެ އެއާރޕޯޓަށް 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ދެ ފަހަރަށް އިޒްރޭލުން ބޮން އަޅައިފިއެވެ. އިޒްރޭލުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ސިލްސިލާގެ ދަށުން މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައިވެސް ފަލަސްތީނުގެ ...

ދެލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން ގެންގުޅޭ ފަލަސްތީނު ކޭމްޕަކަށް ހަމަލާދީފި

ދެލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން ގެންގުޅޭ ފަލަސްތީނު ކޭމްޕަކަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީފިއެވެ. ކޮންބައެއްކަން ނޭނގޭ ބަޔަކު ދިން މިހަމަލާ ދީފައިވަނީ ހަތިޔާރު އެޅި ...

އިޒްރޭލުގެ ބަޔަކު ފަލަސްތީނު ދަނޑުބިންތަކުގައި ހުޅުޖަހައިފި

އިޒްރޭލުގެ ބަޔަކު ފަލަސްތީނު ދަނޑުބިންތަކުގައި ހުޅުޖަހައިފި 'ސަފާ' ނިއުސް އެޖެންސީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ހަބަރު ލިބޭގޮތުގައި އިޒްރޭލުގެ ބަޔަކު ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ދަނޑުބިންތަކަށް ގެއްލުން ...

އިޒުރޭލުން ޖޭރޫސަލަމްގައި އިތުރު 12000 ގެ އެޅުމަށް ނިންމައިފި

އިޒުރޭލުން ޖޭރޫސަލަމްގައި އިތުރު 12000 ގެ އެޅުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އިޒްރޭލުގެ ހަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މިބޮޑު މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފަލަސްތީނުގެ ...

ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލާއި ދެމެދު ނުރަސްމީ ވާހަކަތަކެއް ކުރިއަށްދަނިކޮން އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީން މާޔޫސްކޮށްލައިފި

ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލާއި ދެމެދު ނުރަސްމީ ވާހަކަތަކެއް ކުރިއަށްދަނިކޮން އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީން މާޔޫސްކޮށްލައިފިއެވެ. މިފަހަރު އިޒްރޭލުން މިޖެހި 'ރޮކެޓަކީ' ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮން  ...

އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ ނުރަސްމީ ވާހަކަތަކެއް އަނެއްކާވެސް ފަށަނީ

އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ ނުރަސްމީ ވާހަކަތަކެއް އަނެއްކާވެސް ފަށަން އުޅޭކަމަށް ދެގައުމުގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އަރަބި ލީގާއި އެމެރިކާއިން މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލް ...

އިސްރާޢީލުން އުފައްދާތަކެތި ފަލަސްތީނުގައި ވިއްކުން މަނާކޮށްފި!

އިސްރާޢީލުން އުފައްދާތަކެތި ފަލަސްތީނުގައި ވިއްކުން މަނާކޮށްފިއެވެ. އޮފިސަލުން ބުނާގޮތުގައި މިކަން މަނާ ކުރަން ޖެހުނީ ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފަލަސްތީނިގައި ކެންސަރ ފެތުރެމުންދާތީ ކަމަށެވެ. ...

Posts navigation