fbpx

އަރަބިދުނިޔެ

އީރާނު ބޮޑު ބާރަކަށް ވެދާނެތީ އިޒްރޭލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

އީރާނު ބޮޑު ބާރަކަށް ވެދާނެތީ އިޒްރޭލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. އިރާނުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އަސްކަރީގޮތުން ބޮޑު ބާރަކަށްވުމަށްފަހު އިސްރާއީލާއި އެހެން ޤައުމުތަކަށް ...

ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިތުރު އާބާދީތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތައް އެމެރިކާއިން ދެނީ ފެހިސިގުނަލް

ހުޅަނގު އައްސޭރީ ބޯޑަރުގައި އިތުރު ޔަހޫދީ އާބާދީތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރަމުންއަންނަ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ ކުރިޔަށްގެންދާ ގޮތައް އިޒްރޭލުގެ އެޓޮމިކް ހަކަތަ އަދި ...

މައްކާގެ ގެފުޅުގައި ނަމާދުކުރާތަން 'ރިޒާވް' ނުކުރެވޭގޮތައް ހަދައިފި

މައްކާގެ ގެފުޅުގައި ނަމާދުކުރާތަން 'ރިޒާވް' ނުކުރެވޭގޮތައް ހަދައިފިއެވެ. ހަބަރު ލިބޭގޮތުގައި ނަމާދުކުރާތަން 'ރިޒާވް' ނުކުރެވޭގޮތައް ހަދައިފައިމިވަނީ ބައެއް މީހުންގެ އަމަލު ހުންނަ ގޮތުންނެވެ. ...

ޞުލްޙައިގެ ވާހަކަތާމެދު ފަލަސްޠީނުގެ ގިނަބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ޞުލްޙައިގެ ވާހަކަތާމެދު ފަލަސްޠީނުގެ ގިނަބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެފިއެވެ. ހަބަރު ލިބޭގޮތުގައި ފަލަސްތީނު/އިޒްރޭލުގެ ޞުލްޙައިގެ ވާހަކަތަކާއި މެދު އުންމީދު ގެއްލިފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ...

އިޒްރޭލުން ވިޔަފާރި މަރުކަޒެއް އެޅުމަށްކަމަށްބުނެ ބިއުރުއްސަބަޢްގައި އޮތް އިސްލާމީ ޤަދީމީ ޤަބުރުސްތާނެއް ކޮނެ އެތާންގެ ހުރުމަތް ކަނޑާލައިފި

ބިއުރުއްސަބަޢްގައި އޮތް ތުރުކީ ޤަބުރުސްތާނުގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އިސްލާމީ އަސާރީ ސަރަޙައްދެއް އަދި ޤަބުރުސްތާނެއްގެ މަތީ ވިޔަފާރި މަރުކަޒެއް އެޅުމަށްކަމަށްބުނެ އިޒްރޭލުގެ ކުންފުއްޏަކުން ...

ޤުދުސްއަށް ގިނަގިނައިން ޒިޔާރަތްކުރުމަށް އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި މުސްލިމުންނަށް މިޞްރުގެ އައުޤާފު ވަޒީރު ގޮވައިލައްވައިފި

މާތްވެގެންވާ ޤުދުސްއަށް ގިނަގިނައިން ޒިޔާރަތްކޮށް އެތާންގެ އިސްލާމީ ޝަޚްޞިއްޔަތާ އިސްލާމީ ވަންތަކަށް ދިރިވުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި މުސްލިމުންނަށް ގޮވާލައްވާފައިވަނީ މިޞްރުގެ ...

ޢިރާޤުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ޢަދަދު މިމަހުގެ ނިޔަލަށް 50 ހާހަށް މަދުކުރަނީ

ޢިރާޤުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ޢަދަދު 50 ހާހަށް މިމަހު މަދުކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފިއެވެ. އިރާޤުގައި ފަނާކުރުވަނިވި ހަތިޔާރުހުރިކަމަށްބުނެ އިރާޤަށް އަރައި ...

ފަލަސްޠީނާއި، އިޒްރޭލާ ދެމެދު ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ސީދާގޮދެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދެޤައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެ.

2008 ވަނަ އަހަރު އިޒްރޭލުން ގައްޒާއާއި ދެކޮޅަށް ހިންގި ރަހުމު ކުޑަ ހަމަލާތަކަށްފަހު މެދުކެނޑިފައިވާ، ސީދާގޮތެއްގައި ދެކެވެމުން ދިޔަ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް އަނެއްކާވެސް ...

ޕަލަސްތީނުގެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް އިޒްރޭލު ސިފައިން ނަގާފައިވާ ލާއިންސާނީ ފޮޓޯތަކެއް ފޭސްބުކްގައި އާންމުކޮށްފި

ޕަލަސްތީނުގެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް އިޒްރޭލު ސިފައިން ނަގާފައިވާ ލާއިންސާނީ ފޮޓޯތަކެއް ފޭސްބުކްގައި އާންމުކޮށްފިއެވެ. އިޒްރޭލުގެ ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ކުރީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ސިފައިން އެމީހުގެ ...

އެމެރިކާއިން ދައްކާ ބިރު އަމަލީ މައިދާނަށް ނެރޭވަރުގެ ފުރިހަމަ ބާރެއް އެމެރިކާގެ ނެތް ކަމަށް އިރާނުން ބުނެފި

އެމެރިކާއިން ދައްކާ ބިރު އަމަލީ މައިދާނަށް ނެރޭވަރުގެ ފުރިހަމަ ބާރެއް އެމެރިކާގެ ނެތް ކަމަށް އިރާނުން ބުނެފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ހަރުކަށި އިންޒާރުތައް އީރާންއަށް ...

ސައޫދީން ރަމަޟާންމަހު ސްރީލަންކާގެ މުސްލިމުންނަށް ބެހުމަށްޓަކައި 150 މެޓްރިކްޓަނުގެ ކަދުރު ހަދިޔާކޮށްފި

ސައޫދީ ސަރުކާރުން މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހު ސްރީލަންކާގެ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް ބެހުމަށްޓަކައި 150 މެޓްރިކްޓަނުގެ ކަދުރު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ލަންކާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިތަކެއްޗާއި ހަވާލުވެފައިވަނީ ...

މިސްރުގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި އެއް ބަންގިއެއް ގޮވާގޮތަށް ނިންމައިފި

ކުރިއަށް މިއޮތް ރަމަޟާން މަހާއެކު މިސްރުގެ މިސްކިތްތަކުގައި އެއްބަނގިއެއް ގޮވާގޮތަށް އެ ޤައުމުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ރިލިޖިއަސް އެންޑޯމެންޓުން ނިންމަވައިފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީއިން ...

އެމެރިކާއިން ފުރިހަމަ ޒިންމާ އުފުލުމަށާއި ޞުލްހަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ޠާރިޤު ޢަޒީޒު ގޮވާލައިފި

އެމެރިކާއިން ފުރިހަމަ ޒިންމާ އުފުލުމަށާއި އިރާޤު އާރާސްތުކޮށް އެޤައުމުގައި ޞުލްހަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ޢިރާޤުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނާއިބު އަދި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ...

ފަލަސްތީނުގައި ކުޑަ ކުއްޖެއް ކުރިމަތީ އޭނަގެ ބައްޕަ ދަމާފައި ގެންދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ ކުލިޕެއް ލީކުވެއްޖެ

އުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ކުރިމަތީގައި އިޒްރޭލުގެ ސިފައިން ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ދަމާފައިގެންދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ ކުލިޕެއް ލީކުވެއްޖެއެވެ. ...

Posts navigation