fbpx

އަރަބިދުނިޔެ

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 90000 އަށްވުރެ ގިނަ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލަނީ

މިއަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 90000 އަށްވުރެ ގިނަ މިސްކިތް ހުޅުވާލުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ނޫސް އެޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ ސަޢުދީ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Allah Haram Kurehvi Kankamun Insaana Himayaiy Kura Ehchaki Ladhuvethikan Majma'ul Buhoothil Islaamiyya

ﷲ ޙަރާމް ކުރެއްވި ކަންކަމުން އިންސާނާ ޙިމާޔަތް ކުރާ އެއްޗަކީ ލަދުވެތިކަން: މަޖްމަޢުލް ބުޙޫޘިލް އިސްލާމިއްޔާ

ﷲ ޙަރާމްކުރެއްވި ކަންކަމުން އިންސާނާ ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އެއްޗަކީ ލަދުވެތިކަންކަމަށް މަޖްމަޢުލް ބުޙޫޘިލް އިސްލާމިއްޔާގެ އަމީން ޢާއްމު ފަޟީލަތުއްޝައިޚު އައްދުކްތޫރު ނަޡީތު ޢިޔާދު ...
އަރަބިދުނިޔެ
Haivaanunnah Oagatherivumaky Heyovegenva Amaleh: Majma'ul Buhoothil Islamiyya

ޙައިވާނުންނަށް އޯގާތެރިވުމަކީ ހެޔޮވެގެންވާ ޢަމަލެއް: މަޖްމަޢުލް ބުޙޫޘިލް އިސްލާމިއްޔާ

ޙައިވާނުންނަށް އޯގާތެރިވުމަކީ ހެޔޮވެގެންވާ ޢަމަލެއްކަމަށް މަޖްމަޢުލް ބުޙޫޘިލް އިސްލާމިއްޔާއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަލްއަޒްހަރުގެ މަޖްމަޢުލް ބުޙޫޘިލް އިސްލާމިއްޔާގެ އަމީން ޢާއްމު ފަޟީލަތުއްޝައިޚު ދުކްތޫރު ނަޡީރު ...
އަރަބިދުނިޔެ
Falastheenuge Safeeru Misrun Fonuhvi Sihhee Ehytherikamah Shukuru Adhaakuravvaifi

ފަލަސްޠީނުގެ ސަފީރު މިޞްރުން ފޮނުވި ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ ސަފީރު މިޞްރުން ފޮނުވި ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ. ފަލަސްޠިނުގެ ސަފީރު މިޞްރަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައި މިވަނީ މިޞްރުގެ ފަރާތުން ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސަޢުދީ ގައި، މައްކާ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ސިޓީއެއްގެ މިސްކިތްތަށް ހުޅުވާލަނީ

8 ޝައްވާލުން ފެށިގެން ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި، މައްކާ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ސިޓީއެއްގެ މިސްކިތްތަށް ހުޅުވާލަން އެގައުމުން ނިންމައިފިއެވެ. ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ސައުދީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Sababu thakuga Nuhifumaky Keerithi Quran aa Sunnatha Khilaf Kameh

ސަބަބުތަކުގައި ނުހިފުމަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ސުންނަތާއި ޚިލާފު ކަމެއް: ޝައިޚުލް އަޒްހަރު

ސަބަބުތަކުގައި ނުހިފުމަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ސުންނަތާއި ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ޝައިޚުލް އަޒްހަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަލްއިމާމުއް ޠައްޔިބުގެ ނަމުގައި މިރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށްދާ ޕޮރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ...
އަރަބިދުނިޔެ
Misruge Mufti Islaamee Ummathah Eid ge Thahuniya Kiyuhvaifi

މިޞްރުގެ މުފްތީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔުއްވައިފި

މިޞްރުގެ މުފްތީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔުއްވައިފިއެވެ. މިޞްރުގެ އިސް މުފްތީ، އައްދުކްތޫރު ޝައުޤީ ޢައްލާމް އިސްލާމީ އުއްމަތަށް މުޚާޠަބު ކުރައްވާ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Eid ge Munaasabathuga Mulhi Insaaniyyathu Ehbaivanthave Allah ah Biruvethivumah Azharun Govaalavvaifi

ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި މުޅި އިންސާނިއްޔަތު އެއްބައިވަންތަވެ ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުމަށް އަޒްހަރުން ގޮވާލައްވައިފި

ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި މުޅި އިންސާނިއްޔަތު އެއްބައިވަންތަވެ ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުމަށް އަޒްހަރުން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މި ފިޠުރު ޢިދާއި ގުޅިގެން އަލްއަޒްހަރު އައްޝަރީފުގެ ރަސްމީ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Saudi Arabia ga Kuda Kujjaku Doctorah Dhahkan Private Plan eh Fonuvaifi

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ކުޑަކުއްޖަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ފޮނުވީ ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް!

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ކުޑަކުއްޖަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ޕްރައިވެޓު މަތިންދާބޯޓެއް ފޮނުވައިފިއެވެ. ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޢަސީރު ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އިބްތިހާލަކީ އެޓްރޮފީ އާއި މިނޫނަސް ...
އަރަބިދުނިޔެ

ގޭގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މުފްތީ ގޮވާލައްވައިފި

މުސްލިމުން ގޭގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މުފްތީ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ހައިއަތު ކިބާރިލް ޢުލަމާ އާއި ޑިޕާރޓްމަންޓު އޮފް ...
އަރަބިދުނިޔެ

އިސްރާއީލާއި އެމެރިކާއާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ސުލްޙައިގެ އެއްބަސްވުންތައް ފަލަސްޠީނުން އުވާލީ ކީއްވެ؟

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ފަލަސްޠީނުންވަނީ އެމެރިކާއާއި އިސްރާއީލާއި ދެމެދުވެފައިވާ ހުރިހާ ޞުލްޙާއިގެ އެއްބަސްވުންތަކެއް އުވާލާފައެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ނޫސް އެޖެންސީއެއްކަމަށްވާ ވަފާ އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ...
އަރަބިދުނިޔެ

އައްނަކްބާގެ ހަނދާނުގައި؛ 72 އަހަރު ފަހުން އަނބުރާ އާދެވުނު އިރު ވަޠަނާއި އަދި އަމިއްލަ ގެވެސް ޔަހޫދީންގެ އަތްދަށުގައި

ފަލަސްޠީނުގެ އަހްލުވެރިންނަށް އައްނަކްބާއަކީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިގެން ގޮސްފައިވާ މުޞީބާތެކެވެ. 1948 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުގެ ...
ރިޕޯޓް

Posts navigation