fbpx

އަރަބިދުނިޔެ

George Floyd ge Maraai Eku Medhu Irumathyga Kurevunu Ihthijaajthah

ޖޯޖް ފްލޮޔިޑުގެ މަރާއި ވިދިގެން މެދު އިރުމަތީގައި ކުރެވުނު އިޙްތިޖާޖުތައް

އެމެރިކާގެ ފުލުހުން އެޤައުމުގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ވާހަކައަކީ އާ ވާހަކައެއްނޫނެވެ. އެމެރިކާގެ ނެޝަނަލް އެކަޑަމީ އޮފް ސައިންސަސް އިން ...
އަރަބިދުނިޔެ
Madhu Adhadhegge Hajjaajeenna Eku Hajjuge Alhukan Kuriah

މަދު ޢަދަދެއްގެ ޙައްޖާޖީންނާއި އެކު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރިއަށް

މިއަހަރު، ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ތެރޭގައި ތިބި، އެކިޤައުމުތަކުގެ މަދު ޢަދަދެއްގެ ޙައްޖާޖީންނާއިއެކު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރިއަށްދާނޭ ކަމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން އިޢުލާން ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israelun Ehme Furathamaves Beynun Kurany Nurakkatheri Hathiyaru: UN

އިސްރާއީލުން އެއްމެ ފުރަތަމަވެސް ބޭނުންކުރަނީ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު: އދ

އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠިނުގެ ރައްޔިތުންނާއި އިދިކޮޅަށް އެއްމެ ފުރަތަމަވެސް ބޭނުންކުރަނީ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރުކަމަށް އދ އިން ބުނެފިއެވެ. އދ ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Isvedhiya Hafthage Falastheenuge Hukuru Khutbah; Ley Ohoruvumuge Haram Kamai Medhu

އިސްވެދިޔަ ހަފްތާގެ ފަލަސްޠީނުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާ: ލޭ އޮހޮރުވުމުގެ ޙަރާމްކަމާއިމެދު

އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން ޝަހީދުކޮށް، ލޭއޮރުވާ، ޒަޚަމްކުރާ ވާހަކަ އަކީ އާ ވާހަކައެއްނޫނެވެ. ދާދި މިދާކަށް ދުވަހު އިވިގެން ދިޔައީ އިސްރާއީލުގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Hafthaegge Thereyga Saudi Arabia in Mi Aharuge Hajjai Medhu Gotheh Nimmavaane Kamah Belevey: Financial Times

ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން މިއަހަރުގެ ޙައްޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމަވާނެކަމަށް ބެލެވޭ: ފައިނޭންޝަލް ޓައިމްސް

ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން މިއަހަރު ޙައްޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމަވާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ނޫސް ފައިނޭންޝަލް ޓައިމްސް ...
އަރަބިދުނިޔެ
Saudi in Covid 19 ge Sababun Hajjah Dhevey Myhunge Adhadhu Madhukuran Visna: Reuters

ސަޢުދީއިން ކޯވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ޙައްޖަށް ދެވޭ މީހުންގެ ޢަދަދު މަދު ކުރަން ވިސްނާ: ރޮއިޓާޒް

ކޯވިޑް 19 އިތުރަށް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް، ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ޙައްޖަށް މީހުންނަށް ދެވޭ ޢަދަދު މަދުކުރުމަށް ވިސްނާ ކަމަށް ރޮއިޓާޒިން ބުނެފިއެވެ. ...
އަރަބިދުނިޔެ
Hoama Dhuvahun Feshigen Male' Nun Rahrashuga Jamaathuga Namadhu Fesheyne Islamic Ministry

ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ނޫން ރަށްރަށުގައި ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ފެށޭނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މިފެށޭ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ފިޔަވާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޖަމާޢާތުގެ ނަމާދު ފެށޭނެކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israelun Falastheenuge Ramallah ge Rayyitheh Avahaarakolla Down Syndromege Zuvaanaku Zakham Kollaifi

އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގެ ރާމަ ﷲ ގެ ރައްޔިތެއް އަވަހާރަކޮށްލާ، ޑައުން ސިންޑްރޮމްގެ ޒުވާނަކު ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި!

އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ފަލަސްޠީނުގެ ރާމަ ﷲގެ ރައްޔިތަކު އަވަހާރަކޮށްލާ، ހަމަ އެރަށުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ޑައުން ސިންޑްރޮމްގެ ޒުވާނަކު ޒަޚަމް ...
އަރަބިދުނިޔެ
Falastheenuge Amilla Binthakuga Yahoodheen Aabaadhukureveyne Qanooneh Israelge Supreme Courtun Uvaalaifi

ފަލަސްޠީނުގެ އަމިއްލަ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީން އާބާދުކުރެވޭ ޤާނޫނެއް އިސްރާއީލުގެ ސުޕްރީމު ކޯޓުން އުވާލައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ އަމިއްލަ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރިކޮށް، އާބާދުކުރެވޭ ޤާނޫނެއް އިސްރާއީލުގެ ސުޕްރީމު ކޯޓުން އުވާލައިފިއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ޢަމަލު ...
އަރަބިދުނިޔެ
Falastheenuge Dhashugava Binthakah Israel Bodukoh, Yahoodhin Vazanveri Kuruvumaky Hanguramaige Kusheh Arab League

ފަލަސްޠީނުގެ ދަށުގައިވާ ބިންތަކަށް އިސްރާއީލު ބޮޑުކޮށް، ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރި ކުރުވުމުގެ ސިޔާސަތަކީ ހަނގުރާމައިގެ ކުށެއް: ޢަރަބި ލީގު

ފަލަސްޠިނުގެ ދަށުގައިވާ ބިންތަކަށް އިސްރާއީލު ބޮޑުކޮށް، ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރި ކުރުވުމުގެ ސިޔާސަތަކީ ހަނގުރާމައިގެ ކުށެއްކަމަށް ޢަރަބި ލީގުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފަލަސްޠިނުގެ ތާރީޚުގައި ޖޫން ...
އަރަބިދުނިޔެ
15 Gadi Iru Therey Israelge Salamathy Baaruthakun Vany Falastheenuge 2 Muwaathinaku Shaheedhu Kohlaafa

15 ގަޑިއިރު ތެރޭ އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންވަނީ ފަލަސްޠީނުގެ ދެ މުވާޠިނަކު ޝަހީދުކޮށްލާފަ!

މިދިޔަ މަހު 15 ގަޑިއިރުތެރޭ އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންވަނީ ފަލަސްޠިނުގެ 2 މުވާޠިނަކު ޝަހީދުކޮށްލާފައިކަމަށް، ފަލަސްޠީނުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ސެންޓަރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕެލަސްޓިނިއަން ...
އަރަބިދުނިޔެ
Covid 19 Jehey Myhunge Adhadhu Ithuru Vumaa Eku Saudi Arabiage 71 Miskitheh Bandhu Koffi

ކޯވިޑް 19 ޖެހޭ ޢަދަދު އިތުރުވުމާއި އެކު، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 71 މިސްކިތް ބަންދުކޮށްފި

ކޯވިޑް 19 ޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވުމާއި އެކު، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން އަނެއްކާވެސް 71 މިސްކިތް ބަންދު ކޮށްފިއެވެ.   ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ...
އަރަބިދުނިޔެ
Covid 19 aai Gulhigen Pakistange Doctoreh Makkahgai Avahaara Vejje

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރެއް މައްކާގައި އަވަހާރަވެއްޖެ

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރެއް މައްކާގައި އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ޑރ ނަޢީމު ޚާލިދު ޗޯދްރީ އަކީ މައްކާގެ އަލްޙިރާ ޖެނެރަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

Posts navigation