fbpx

އަރަބިދުނިޔެ

Saudi in Covid 19 ge Sababun Hajjah Dhevey Myhunge Adhadhu Madhukuran Visna: Reuters

ސަޢުދީއިން ކޯވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ޙައްޖަށް ދެވޭ މީހުންގެ ޢަދަދު މަދު ކުރަން ވިސްނާ: ރޮއިޓާޒް

ކޯވިޑް 19 އިތުރަށް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް، ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ޙައްޖަށް މީހުންނަށް ދެވޭ ޢަދަދު މަދުކުރުމަށް ވިސްނާ ކަމަށް ރޮއިޓާޒިން ބުނެފިއެވެ. ...
އަރަބިދުނިޔެ
Hoama Dhuvahun Feshigen Male' Nun Rahrashuga Jamaathuga Namadhu Fesheyne Islamic Ministry

ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ނޫން ރަށްރަށުގައި ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ފެށޭނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މިފެށޭ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ފިޔަވާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޖަމާޢާތުގެ ނަމާދު ފެށޭނެކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israelun Falastheenuge Ramallah ge Rayyitheh Avahaarakolla Down Syndromege Zuvaanaku Zakham Kollaifi

އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގެ ރާމަ ﷲ ގެ ރައްޔިތެއް އަވަހާރަކޮށްލާ، ޑައުން ސިންޑްރޮމްގެ ޒުވާނަކު ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި!

އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ފަލަސްޠީނުގެ ރާމަ ﷲގެ ރައްޔިތަކު އަވަހާރަކޮށްލާ، ހަމަ އެރަށުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ޑައުން ސިންޑްރޮމްގެ ޒުވާނަކު ޒަޚަމް ...
އަރަބިދުނިޔެ
Falastheenuge Amilla Binthakuga Yahoodheen Aabaadhukureveyne Qanooneh Israelge Supreme Courtun Uvaalaifi

ފަލަސްޠީނުގެ އަމިއްލަ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީން އާބާދުކުރެވޭ ޤާނޫނެއް އިސްރާއީލުގެ ސުޕްރީމު ކޯޓުން އުވާލައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ އަމިއްލަ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރިކޮށް، އާބާދުކުރެވޭ ޤާނޫނެއް އިސްރާއީލުގެ ސުޕްރީމު ކޯޓުން އުވާލައިފިއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ޢަމަލު ...
އަރަބިދުނިޔެ
Falastheenuge Dhashugava Binthakah Israel Bodukoh, Yahoodhin Vazanveri Kuruvumaky Hanguramaige Kusheh Arab League

ފަލަސްޠީނުގެ ދަށުގައިވާ ބިންތަކަށް އިސްރާއީލު ބޮޑުކޮށް، ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރި ކުރުވުމުގެ ސިޔާސަތަކީ ހަނގުރާމައިގެ ކުށެއް: ޢަރަބި ލީގު

ފަލަސްޠިނުގެ ދަށުގައިވާ ބިންތަކަށް އިސްރާއީލު ބޮޑުކޮށް، ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރި ކުރުވުމުގެ ސިޔާސަތަކީ ހަނގުރާމައިގެ ކުށެއްކަމަށް ޢަރަބި ލީގުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފަލަސްޠިނުގެ ތާރީޚުގައި ޖޫން ...
އަރަބިދުނިޔެ
15 Gadi Iru Therey Israelge Salamathy Baaruthakun Vany Falastheenuge 2 Muwaathinaku Shaheedhu Kohlaafa

15 ގަޑިއިރު ތެރޭ އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންވަނީ ފަލަސްޠީނުގެ ދެ މުވާޠިނަކު ޝަހީދުކޮށްލާފަ!

މިދިޔަ މަހު 15 ގަޑިއިރުތެރޭ އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންވަނީ ފަލަސްޠިނުގެ 2 މުވާޠިނަކު ޝަހީދުކޮށްލާފައިކަމަށް، ފަލަސްޠީނުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ސެންޓަރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕެލަސްޓިނިއަން ...
އަރަބިދުނިޔެ
Covid 19 Jehey Myhunge Adhadhu Ithuru Vumaa Eku Saudi Arabiage 71 Miskitheh Bandhu Koffi

ކޯވިޑް 19 ޖެހޭ ޢަދަދު އިތުރުވުމާއި އެކު، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 71 މިސްކިތް ބަންދުކޮށްފި

ކޯވިޑް 19 ޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވުމާއި އެކު، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން އަނެއްކާވެސް 71 މިސްކިތް ބަންދު ކޮށްފިއެވެ.   ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ...
އަރަބިދުނިޔެ
Covid 19 aai Gulhigen Pakistange Doctoreh Makkahgai Avahaara Vejje

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރެއް މައްކާގައި އަވަހާރަވެއްޖެ

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރެއް މައްކާގައި އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ޑރ ނަޢީމު ޚާލިދު ޗޯދްރީ އަކީ މައްކާގެ އަލްޙިރާ ޖެނެރަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israelge Fuluhun Avahaara Kolli Falastheenuge Zuvaanaage Janaazaaga Ethah Bayaku Baiveri Vejje

އިސްރާއީލް ފުލުހުން އަވަހާރަކޮށްލި ފަލަސްޠީނުގެ ޒުވާނާގެ ޖަނާޒާގައި އެތައް ބަޔަކު ބައިވެރިވެއްޖެ

އިސްރާއީލުގެ ފުލުހުން އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ޒުވާނެއްކަމަށްވާ އިޔާދު އަލްޙައްލާޤުގެ ޖަނާޒާގައި އެތައް ސަތޭކަ ފަލަސްޠިނުގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. އިސްރާއީލުގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Falastheenuge 9 Aharuge Kuhjeh Kaan Indha Jehi Badiakun Shaheedhu Vejje

ފަލަސްޠީނުގެ 4 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ކާން އިންދާ ޖެހި ބަޑިއަކުން ޝަހީދުވެއްޖެ

ފަލަސްޠީނުގެ 4 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު އިސްރާއީލު ސިފައިން ޖެހި ބަޑިއަކުން ޝަހީދުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ޢުމުރުން 4 އަހަރުގެ ރަފީފް ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israelge Fuluhun Falastheenuge Autistic Zuvaaneh Shaheedhu Kohlaifi

އިސްރާއީލުގެ ފުލުހުން ފަލަސްޠީނުގެ އޯޓިސްޓިކު ޒުވާނެއް ޝަހީދު ކޮށްލައިފި

އިސްރާއީލުގެ ފުލުހުން ފަލަސްޠީނުގެ އޯޓިސްޓިކު ޒުވާނެއް ޝަހީދު ކޮށްލައިފިއެވެ. އުމުރުން 32 އަހަރުގެ އިޔާދު އަލްޙައްލާޤުގެ ޢާއިލާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ގޮތުގައި އިޔާދު ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 90000 އަށްވުރެ ގިނަ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލަނީ

މިއަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 90000 އަށްވުރެ ގިނަ މިސްކިތް ހުޅުވާލުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ނޫސް އެޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ ސަޢުދީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

Posts navigation