fbpx

އަރަބިދުނިޔެ

ޣާޒާއިން ކޮވިޑް 19 އަށް ދެމީހަކު ފައްސިވެއްޖެ، ރައްޔިތުން ތިބީ ބިރުން

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް19 ޖެހިފައިވާ ދެމީހަކު ފަލަސްތީނުގެ ޣާޒާއިން ފެނިއްޖެއެވެ. އާދިއްތަދުވަހު ޣާޒާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޑެޕިއުޓީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ދެހަރަމް ފިޔަވައި ސައުދީގެ އެހެން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލައިފި

މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ހަރަމާއި މަދީނާގައި ހުންނަ  މަސްޖިދުއްނަބަވީ ފިޔަވައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އެހެން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރުން  ހުއްޓާލުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ...
އަރަބިދުނިޔެ

ތުރުކީއާއި ފަލަސްތީން ގުޅިގެން ޣާޒާ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަނީ

ތުރުކީއާއި ފަލަސްތީން ގުޅިގެން ޣާޒާ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ބުދަދުވަހު ތުރުކީގެ ވެރިރަށް އަންކާރާގައެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

“އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ސްކޫލްތައް ބިމާހަމަކުރާ ކުރުމަކީ ހަނގުރާމައިގެ ކުށެއް”

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ސްކޫލްތައް ތަޅާ ސުންނާފަތިކޮށް ބިމާހަމަކުރަމުންދާ ދިއުމަކީ ހަނގުރާމައިގެ ކުށެއްކަމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗްއިން ބުނެފިއެވެ. “އިޒްރޭލުން ގެންދަނީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ބައްޝާރުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ޔަރްމޫކް ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށްދިން ހަމަލާގައި 20 މީހުން ޝަހީދުވެއްޖެ

ބައްޝާރުގެ ހަނގުރާމަވެރި ލަޝްކަރުތަކުން ސޫރިޔާގެ ޔަރްމޫކް ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި 20 މީހުން ޝަހީދުވެއްޖެއެވެ. ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ނަން ހާމާނުކޮށް އަނަދަލޫ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ޔަމަނުގައި ކައިވެނި ހަފްލާއެއް ކުރިއަށްދިޔަ ތަނަކަށް ދިން ހަމަލާގައި 20 މީހުން ޝަހީދުވެއްޖެ

ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ހޯމަދުވަހު ޔަމަނުގައި ކައިވެނި ޕާޓީއެއް ކުރިއަށްދިޔަ ހިސާބަަކަށްދިން ވައިގެ ދެހަމަލާއެއްގައި 20 މީހުން ޝަހީދުވެއްޖެއެވެ. ޔަމަނުގެ އުތުރުދެކުނުގައި ޙުޘީންގެ ބާރުގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

އިސްލާމީ އުންމަތާއި އިޒުރޭލުގެ މައްސަލަ – ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ނަޒަރެއް (4)

  1800އިގެ އަހަރުތައް ފެށިގެން އައި އިރު ޢުޘްމާނީ ދައުލަތުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޔަހޫދީންގެ މިލިއަނެއްހައި މީހުން ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފަލަސްޠީނުގައި އުޅެމުން ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާމީ އުއްމަތާއި އިޒްރޭލުގެ މައްސަލަ – ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ނަޒަރެއް (3)

  ފަލަސްޠީނުގައި ޔަހޫދީ ދައުލަތެއް އުފެއްދީ ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކުންނެވެ. އެ ދައުލަތް އުފެއްދުމަށްޓަކައި އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރީ ޒައިނިޒަމްގެ ނަމުގައި މަޝްހޫރު ...
ރިޕޯޓް

Posts navigation