fbpx

އަރަބިދުނިޔެ

Falastheenuge Dhashugava Binthakah Israel Bodukoh, Yahoodhin Vazanveri Kuruvumaky Hanguramaige Kusheh Arab League

ފަލަސްޠީނުގެ ދަށުގައިވާ ބިންތަކަށް އިސްރާއީލު ބޮޑުކޮށް، ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރި ކުރުވުމުގެ ސިޔާސަތަކީ ހަނގުރާމައިގެ ކުށެއް: ޢަރަބި ލީގު

ފަލަސްޠިނުގެ ދަށުގައިވާ ބިންތަކަށް އިސްރާއީލު ބޮޑުކޮށް، ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރި ކުރުވުމުގެ ސިޔާސަތަކީ ހަނގުރާމައިގެ ކުށެއްކަމަށް ޢަރަބި ލީގުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފަލަސްޠިނުގެ ތާރީޚުގައި ޖޫން ...
އަރަބިދުނިޔެ
15 Gadi Iru Therey Israelge Salamathy Baaruthakun Vany Falastheenuge 2 Muwaathinaku Shaheedhu Kohlaafa

15 ގަޑިއިރު ތެރޭ އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންވަނީ ފަލަސްޠީނުގެ ދެ މުވާޠިނަކު ޝަހީދުކޮށްލާފަ!

މިދިޔަ މަހު 15 ގަޑިއިރުތެރޭ އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންވަނީ ފަލަސްޠިނުގެ 2 މުވާޠިނަކު ޝަހީދުކޮށްލާފައިކަމަށް، ފަލަސްޠީނުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ސެންޓަރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕެލަސްޓިނިއަން ...
އަރަބިދުނިޔެ
Covid 19 Jehey Myhunge Adhadhu Ithuru Vumaa Eku Saudi Arabiage 71 Miskitheh Bandhu Koffi

ކޯވިޑް 19 ޖެހޭ ޢަދަދު އިތުރުވުމާއި އެކު، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 71 މިސްކިތް ބަންދުކޮށްފި

ކޯވިޑް 19 ޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވުމާއި އެކު، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން އަނެއްކާވެސް 71 މިސްކިތް ބަންދު ކޮށްފިއެވެ.   ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ...
އަރަބިދުނިޔެ
Covid 19 aai Gulhigen Pakistange Doctoreh Makkahgai Avahaara Vejje

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރެއް މައްކާގައި އަވަހާރަވެއްޖެ

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރެއް މައްކާގައި އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ޑރ ނަޢީމު ޚާލިދު ޗޯދްރީ އަކީ މައްކާގެ އަލްޙިރާ ޖެނެރަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israelge Fuluhun Avahaara Kolli Falastheenuge Zuvaanaage Janaazaaga Ethah Bayaku Baiveri Vejje

އިސްރާއީލް ފުލުހުން އަވަހާރަކޮށްލި ފަލަސްޠީނުގެ ޒުވާނާގެ ޖަނާޒާގައި އެތައް ބަޔަކު ބައިވެރިވެއްޖެ

އިސްރާއީލުގެ ފުލުހުން އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ޒުވާނެއްކަމަށްވާ އިޔާދު އަލްޙައްލާޤުގެ ޖަނާޒާގައި އެތައް ސަތޭކަ ފަލަސްޠިނުގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. އިސްރާއީލުގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Falastheenuge 9 Aharuge Kuhjeh Kaan Indha Jehi Badiakun Shaheedhu Vejje

ފަލަސްޠީނުގެ 4 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ކާން އިންދާ ޖެހި ބަޑިއަކުން ޝަހީދުވެއްޖެ

ފަލަސްޠީނުގެ 4 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު އިސްރާއީލު ސިފައިން ޖެހި ބަޑިއަކުން ޝަހީދުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ޢުމުރުން 4 އަހަރުގެ ރަފީފް ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israelge Fuluhun Falastheenuge Autistic Zuvaaneh Shaheedhu Kohlaifi

އިސްރާއީލުގެ ފުލުހުން ފަލަސްޠީނުގެ އޯޓިސްޓިކު ޒުވާނެއް ޝަހީދު ކޮށްލައިފި

އިސްރާއީލުގެ ފުލުހުން ފަލަސްޠީނުގެ އޯޓިސްޓިކު ޒުވާނެއް ޝަހީދު ކޮށްލައިފިއެވެ. އުމުރުން 32 އަހަރުގެ އިޔާދު އަލްޙައްލާޤުގެ ޢާއިލާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ގޮތުގައި އިޔާދު ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 90000 އަށްވުރެ ގިނަ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލަނީ

މިއަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 90000 އަށްވުރެ ގިނަ މިސްކިތް ހުޅުވާލުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ނޫސް އެޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ ސަޢުދީ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Allah Haram Kurehvi Kankamun Insaana Himayaiy Kura Ehchaki Ladhuvethikan Majma'ul Buhoothil Islaamiyya

ﷲ ޙަރާމް ކުރެއްވި ކަންކަމުން އިންސާނާ ޙިމާޔަތް ކުރާ އެއްޗަކީ ލަދުވެތިކަން: މަޖްމަޢުލް ބުޙޫޘިލް އިސްލާމިއްޔާ

ﷲ ޙަރާމްކުރެއްވި ކަންކަމުން އިންސާނާ ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އެއްޗަކީ ލަދުވެތިކަންކަމަށް މަޖްމަޢުލް ބުޙޫޘިލް އިސްލާމިއްޔާގެ އަމީން ޢާއްމު ފަޟީލަތުއްޝައިޚު އައްދުކްތޫރު ނަޡީތު ޢިޔާދު ...
އަރަބިދުނިޔެ
Haivaanunnah Oagatherivumaky Heyovegenva Amaleh: Majma'ul Buhoothil Islamiyya

ޙައިވާނުންނަށް އޯގާތެރިވުމަކީ ހެޔޮވެގެންވާ ޢަމަލެއް: މަޖްމަޢުލް ބުޙޫޘިލް އިސްލާމިއްޔާ

ޙައިވާނުންނަށް އޯގާތެރިވުމަކީ ހެޔޮވެގެންވާ ޢަމަލެއްކަމަށް މަޖްމަޢުލް ބުޙޫޘިލް އިސްލާމިއްޔާއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަލްއަޒްހަރުގެ މަޖްމަޢުލް ބުޙޫޘިލް އިސްލާމިއްޔާގެ އަމީން ޢާއްމު ފަޟީލަތުއްޝައިޚު ދުކްތޫރު ނަޡީރު ...
އަރަބިދުނިޔެ
Falastheenuge Safeeru Misrun Fonuhvi Sihhee Ehytherikamah Shukuru Adhaakuravvaifi

ފަލަސްޠީނުގެ ސަފީރު މިޞްރުން ފޮނުވި ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ ސަފީރު މިޞްރުން ފޮނުވި ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ. ފަލަސްޠިނުގެ ސަފީރު މިޞްރަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައި މިވަނީ މިޞްރުގެ ފަރާތުން ...
އަރަބިދުނިޔެ

Posts navigation