fbpx

އަރަބިދުނިޔެ

Dhivehin Vany Lebanon aa Eky: Raees Salih

ދިވެހިންވަނީ ލުބްނާނާއި އެކު: ރައީސް ޞާލިޙު

ދިވެހިންވަނީ ލުބްނާނުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެކުކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ލުބުނާނުގެ ބައިރޫތުގައި ގޮވި ބާރުގަދަ ގޮވުމާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Lebanonge Veri Rah Beirut ga Baarugadha Govumeh Govaifi

ލުބްނާނުގެ ވެރިރަށް ބައިރޫތުގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވައިފި

ލުބްނާނުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައިވާ ބައިރޫތުގެ ގުދަނެއްގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވާ، އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޒަޚަމު ވެއްޖެއެވެ. މިއަދުގެ ވަޤުތެއްގައި ލުބްނާނުގެ މައި ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israelge TV Presenteraku Falastheenuge Kuda Badhawy Kuhjakah Hajoo Jahaifi

އިސްރާއީލުގެ ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރަކު ފަލަސްޠީނުގެ ކުޑަ ބަދަވީ ކުއްޖަކަށް ހަޖޫ ޖަހައިފި

އިސްރާއީލުގެ ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރަކު ފަލަސްޠީނުގެ ބަދަވީ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ހަޖޫ ޖަހައިފިއެވެ. ޒަމާނީ މީސްމީޑިޔާގެ އެއް އޮޅިކަމަށްވާ ޓިކްޓޮކުގައި ފެތުރުނު އެއް ވީޑިޔޯއެއްގައި ...
އަރަބިދުނިޔެ
Eidhaky Faqeerunnah Heyo Foaru kohdhinumaai Ebaimyhunge Hiyythakah Ufaaverikan Genesdhinumah Libifaiva Dhandivalheh: Majmaul Buhoosil Islamiyya

ޢީދަކީ ފަޤީރުންނަށް ހެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނުމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތެއް: މަޖްމަޢުލް ބުޙޫޘިލް އިސްލާމިއްޔާ

މި ޢީދަކީ ފަޤީރުންނަށް ހެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނުމަށާއި ރަޙިމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތެއްކަމަށް އަޒްހަރުގެ ދީނީ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Heyo Amalaai Dhua Kurumun Eid Dhuvas Ihya Kurumah Sheikhul Azhar Govaalavvaifi

ހެޔޮ ޢަމަލުތަކާއި ދުޢާ ކުރުމުން ޢީދު ދުވަސް އިޙްޔާ ކުރުމަށް ޝައިޚުލް އަޒްހަރު ގޮވާލައްވައިފި

ހެޔޮ ޢަމަލާއި ދުޢާ ކުރުމުން މިޢީދު ދުވަސް އިޙްޔާ ކުރުމަށް ޝައިޚުލް އަޒްހަރު، ފަޟީލަތުއްޝައިޚު އައްދުކްތޫރު އަޙްމަދު ޠައްޔިބު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ޝައިޚުލް އަޒްހަރު ...
އަރަބިދުނިޔެ

މިއަހަރުގެ ޙައްޖު ދުވަހުގެ ޚުޠުބާގެ ތަރުޖަމާ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ވަގުތުން ގެނެސްދެއްވަނީ!

މިއަހަރުގެ ޙައްޖު ދުވަހުގެ ޚުޠުބާ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ފޭސްބުކް ޞަފްޙާއިން ވަގުތުން ގެނެސްދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެެއެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރު ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ފަރާތުން ޚުޠުބާ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Mifaharu Iraadha Kurevviyya 6 Dhivessaku Hajjuge Alhukamuga Baiverivey

މިފަހަރު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 6 ދިވެއްސަކު ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވޭ

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާފައިވާ 1000 ފަރާތުގެ ތެރޭގައި 6 ދިވެއްސެއް ހިމެނޭކަމަށް ދިވެހި ޙާޖީއެއް މަޢުލޫމާތު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Aharemennah Israel Fiyava Ehen Adhuvveh Nuvey, Israelun Falastheenuge Bin Rasmeekoh Milkukuran Ulhumaky Hanguramaige Iulaneh: Fatahge Leader

އަހަރުމެންނަށް އިސްރާއީލު ފިޔަވާ އެހެން ޢަދުއްވެއް ނުވޭ، އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގެ ބިން ރަސްމީކޮށް މިލްކުކުރަން އުޅުމަކީ ހަނގުރާމައިގެ އިޢުލާނެއް: ފަތަޙްގެ ލީޑަރު

އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠިނުގެ ބިން ރަސްމީކޮށް މިލްކުކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ (އެނެކްސޭޝަން ޕްލޭންގެ) ރޭވުންތަކަކީ ކުރެވިފައިވާ ހަނގުރާމައިގެ އިޢުލާނެއްކަމަށް ފަތަޙްގެ ލީޑަރު ޖިބްރީލް ރަޖޫބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
އަރަބިދުނިޔެ
Hamas aai Fatah Jama'athun Israelun Falastheenuge Bin Rasmeekoh Milkukurumai Idhikolhah Ekuga Masahkaiy Kurehvumah Ehbasve Vadaigannavaifi

ޙަމާސް އާއި ފަތަޙް ޖަމާޢަތުން، އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގެ ބިން ރަސްމީކޮށް މިލްކުކުރުމާއި އިދިކޮޅަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި

ފަލަސްޠީނުގެ ޙަމާސް ޖަމާޢަތާއި އާއި ފަތަޙް ޖަމާޢަތުން، އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގެ ބިން ރަސްމީކޮށް މިލްކުކުރުމާއި އިދިކޮޅަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދެ ޖަމާޢަތުން ...
އަރަބިދުނިޔެ
Lockdownga Dhuniye Mashghoolvi Hindhu Falastheenuge Amilla Binthah Athulumahfahu Qaburusthaaneh Alhany

ލޮކްޑައުނުގައި ދުނިޔެ މަޝްޣޫލުވީ ހިނދު ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ފަލަސްޠީނުގެ އަމިއްލަ ބިންތައް އަތުލުމަށްފަހު އިސްރާއީލުން ޤަބުރުސްތާނެއް އަަޅަނީ

މުޅި ދުނިޔެ ކޯވިޑް 19 އާއި، އެކަމުގެ ލޮކްޑައުންގައި މަޝްޣޫލުވީ ހިނދު، އިސްރާއީލުގެ އިޙްތިލާލީ ބާރުތަކުން، ފަލަސްޠީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބިންތަކުގައި ޤަބުރުސްތާނެއް ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israelge Jaluthakuga Falastheenuge 95% Qaidheennah Dhany Aniya Kuramun: Falastheenuge Naadhee Aseer

އިސްރާއީލުގެ ޖަލުތަކުގައި ފަލަސްޠީނުގެ 95% ޤައިދީންނަށް ދަނީ އަނިޔާކުރަމުން: ފަލަސްޠީނުގެ ނާދީ އަލްއަސީރު

އިސްރާއީލުގެ ޖަލުތަކުގައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ 95% ޤައިދީންނަށް ދަނީ އަނިޔާކުރެވެމުންކަމަށް، ފަލަސްޠިނުގެ ޕެލަސްޓީނިއަން ޕްރިޒަނާރޒް ސޮސައިޓީ (ނާދީ އަލްއަސީރު) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖޫން 26 ...
އަރަބިދުނިޔެ
Covid ge Therein; Tawaf Kurehvumuge naseebu Libilehvy Miskiyy Saafukuravva Masakkaiytherinnah

ކޯވިޑްގެ ތެރެއިން؛ ޠަވާފުކުރުމުގެ ނަޞީބު ލިބިލެއްވީ މިސްކިތް ސާފުކުރައްވާ މަސައްކަތްތެރީންނަށް

ކޯވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން، މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، މަސްޖިދުލް ހަރަމްވެސް އަދި މަސްޖިދުއް ނަބަވީވެސް ވަނީ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israelun Falastheenuge Baeh Binthah Rasmeekoh Verikurumuge Plan Faskoffi: Andhalou News

އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގެ ބައެއް ބިންތައް ރަސްމީކޮށް ވެރިކުރުމުގެ ޕްލޭން ފަސްކޮށްފި: އަންދަލޫ ނޫސް

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ރަސްމީކޮށް އިސްރާއީލުގެ ބިންތަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް އިސްރާއިލުން ފަސްކޮށްފިއެވެ. ތުރުކީގެ ނޫސް އެޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ އަންދަލޫ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Rakkatheri Kamuge Fiyavalhehge Gothun Hajju Verinnah Zamzam Fenaai Hila Bassavany

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޙައްޖާޖީންނަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ ޒަމްޒަމް ފެނާއި ހިލަ ބައްސަވަނީ

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މިއަހަރު ހައްޖާޖީންނަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ ޒަމްޒަމް ފެނާއި ހިލައާއި ދެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ކޯވިޑް 19 އިގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

Posts navigation