fbpx

ވާހަކަ

ބުއްދިވެރި ނޯކަރު

އެއްޒަމާނެއްގައި އުޅުއްވި ރަސްކަލެކެވެ. މި ރަސްގެފާނުގެ ވިސްނުންފުޅަށް އަންނަ ކޮންމެ ސުވާލަކަށްވެސް ޖަވާބުދިނުމަކީ އަރިހުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް މަޖުބޫރުކަމެވެ. ޖަވާބުނުދެވިއްޖެނަމަ ރަސްގެފާނުގެ އަމުރަށް ...
ވާހަކަ

ޙައްޤުބަސް ބުނުމުގެ ނަތީޖާ

ސާލިމް ބިން ޢަބްދުﷲ ބިން ޢުމަރަކީ ތާބިޢީބޭކަލެކެވެ. މުސްލިމުންގެ ދެވަނަ ޚަލީފާ ޢުމަރުގެފާނުގެ ކާފަ ދަރިކަލެކެވެ. ޢިލްމުވެރިކަމާ ޒާހިދުކަމާއި ތަޤްވާވެރިކަމުގައި އަރައިހުންނެވި ބޭކަލެކެވެ. ...
ވާހަކަ

ތަޤުވާވެރިކަމުގެ އިނާމު

ޝާމްކަރައިގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޚް ޠަންޠާވީ އޭނާގެ ހަނދާނުގެ ޞަފްޙާތަކުގައި މި ވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެވާހަކަ ވަނީ މިފަދައިންނެވެ. އެއްދުވަސްވަރެއްގައި އުޅުނު ވަރަށްވެސް ...
ވާހަކަ

ޢަހުދަށް ވަފާތެރިވުން

ދުވަސްވަރަކީ އުމަވީންގެ ވެރިކަންނިމި ޢައްބާސީންގެ ވެރިކަން ފެށުނު ދުވަސްވަރެވެ. ޢައްބާސީންގެ ކަނޑީގެ މިޔައިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ބަނޫ އުމައްޔާގެ އެންމެހާ ބޮޑު ބޮޑެތީން ގެންދިޔައީ ...
ވާހަކަ

އިމާމް އަޙުމަދުގެ ދަރިކަނބަލުންގެ ސުވާލު، އިމާމް ޝާފިޢީގެ ޖަވާބު

އިމާމް އަޙުމަދު ބުނު ޙަންބަލް (ރަޙިމަހުﷲ) އެކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި ވަރަށް ގިނަގިނައިން އިމާމް ޝާފިޢީ (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ ޢިލްމުވެރިކަމާއި، މާތްކަމާއި، ...
ވާހަކަ

މިއީ ކިތައް އިނގިލިކަން ބުނެދީބަލާށެވެ!

قاضي اياس بن معاوية ގެ ބުއްދިވެރިކަމާ ވިސްނުންތޫނުކަމުގެ ވާހަކަ ހަތަރުފަރާތަށް ފެތުރި މަޝްހޫރުވެގެންވެއެވެ. ޝަރީޢަތުގެ ގޮނޑިކޮޅުގައި އިށީންނެވުމަށްފަހު އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވާ ފައިޞަލާތަކުން މީސްތަކުން ...
ވާހަކަ

މުސްލިމެއް، ސުވަރުގެއަށް ވަނުމުގައި ޝަހީދަކަށްވުރެ ކުރިއަރައި ދިޔަގޮތް

މުސްނަދު އިމާމް އަޙްމަދު ގައި ޞަޙީޙް ސަނަދަކުން ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެތައްބައިވަރު ޢިބްރަތްތެރި ފިލާވަޅު ތަކެއް ލިބިދާނޭ ވާހަކައެއް ޛިކުރު ކުރެވިފައި ...
ވާހަކަ

ފުރަތަމަ ވައްކަން

އެއްފަހަރަކު އަބޫބަކްރުއްޞިއްދީޤު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ އަރިހަށް ވަގަކު ގެނެވުނެވެ. އޭނާ ވައްކަންކުރިކަން ސާބިތުވުމުން އޭނާގެ އަތް ކެނޑުމަށް އަބޫބަކްރުގެފާނު ޙުކުމްކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ނުހަނު ...
ވާހަކަ

އަހަރެންނަށް އަހަރެންގެ އީމާންކަން ގެއްލުނީއެވެ.‎

ޝައިޚަކު ދަރުހެއްގައި ވިދާޅުވެދެއްވި ވާހަކައެކެވެ. ޝެއިޚް ވިދާޅުވިއެވެ. އަޅުގަނޑާ ދިމާވި މީހެއްގެ ވާހަކައެވެ. ހުކުރުދުވަހެއްގައި އަޅުގަނޑު ހުކުރު ޚުތުބާ ދިނުމަށްފަހު ހުކުރު ނަމާދު ...
ވާހަކަ

Posts navigation