fbpx

ވާހަކަ

ނިމުން

އަހަރުން އޭނަ ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ދަންނަމެވެ. އަދި ބައެއް ދުވަސްދުވަހު  އޭނަ މިސްކިތުންވެސް ދެކެމެވެ.  އަހަރެން ހުރީ އޭނަޔާ އެކުވެރިއަކަށް ވުމަށް ނުހަނު އެދިއެދިއެވެ. ...
ވާހަކަ

ރަމަޟާން މަހުގައި ޖިންނި ޝައިޠާނުންތައް ވަނީ ކަސްތޮޅު އެޅުވިގެންނެވެ.

ރަމަޟާން މަހަކީ އެމަހެއްގައި ޖަންނަތުގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުވޭ މަހެވެ. އަދި ޖަހަންނަމައިގެ ދޮރުތައް ބަންދު ކުރެވިގެންވާ މަހެވެ. އަދި ޝައިޠާނުން ކަސްތޮޅު އެޅުވިގެން ...
ވާހަކަ

ސަބްރީނާ އަކީ މިފަދައިން ޢިތްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަނެވިފައިވާ ދިހަ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު

ސަބްރީނާ އަލް ޖަނާބީ އަކީ ޢިރާޤުގެ ރައްޔިތެކެވެ. ސަބްރީނާ ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވަނީ ބަޣްދާދުގެ ’ހައި އަލްއާމިލް‘ ކިޔާ ސަރަހައްދެއްގައި ހުންނަ އޭނާގެ ގޭގައި ...
ވާހަކަ

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް

ވަޒީފާއެއް ނުލިބިގެން އެކިތަންތަނަށް ސިޓީ ލަމުންދިޔަ ސާލިމް، އޮފީހެއްގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ ހުސްކޮށްއޮތުމުން ސިޓީއެއް ލިއުނެވެ. އޮފީހަށް ގޮސް ސިޓީ ހަވާލުކުރުމުން ...
ވާހަކަ

ރަތްކުލައިގެ ފިނިފެންމަލަކުން އަހަންނަށް މަރުހަބާކީ އެޗް .އައި. ވީ އެވެ!

-މިވާހަކަޔަކީ އެއިޑްސްގެ ޝިކާރަޔަކަށްވެފައިވާ ކުއްޖެއްގެ ދުލުންކިޔައިދީފައިވާ ހަޤީޤީ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މިހާރުމިކުއްޖާވަނީ މިދުނިޔޭގެ ހަޔާތާއި ޢަލްވަދާޢު ކިޔާފައެވެ.- އެއީމީގެ ފަސްވަރަކަށް ...
ވާހަކަ

ވަޢުދު ފުއްދުން

އެއްދުވަހަކު މުސްލިމުންގެ ދެވަނަ ޚަލީފާ، ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުލްފާރޫޤްގެ ޚަލީފާކަމުގެ ދަރުބާރުގައި، ޢަދުލާއި އިންޞާފުގެ ބާޒާރު ހިނގަމުން ދަނީއެވެ. މަތީ ދަރަޖައިގެ އަޞްޙާބުން ...
ވާހަކަ

Posts navigation