fbpx

ވާހަކަ

ސަބަބު

މިސްކިތުން ދިމާވި ހަރު އުމުރުގެ މީހަކާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން އަހަރެން ދީނަށް ލޯބިޖެހުނު ގޮތުގެ ވާހަކަޔާއި، އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިނީމެވެ. އޭނާވެސް ...
ވާހަކަ

ސުންނަތުގެ ނަޞްރުވެރިޔާ 2

ދެންވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ މުޢުތަޞިމެވެ. އޭނާއަކީ ހަށިގަނޑުން ވަރުގަދަ މީހެކެވެ. ސިންގާއަކާ ބަނޑު މުސާރައަށް ހިއްޕަވައިން ކުރިހޯއްދެވުމީ އުދަގޫކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ޢިލްމުގައި ބަލިކަށި ...

ސުންނަތުގެ ނަޞްރުވެރިޔާ 1

މިވާހަކައަކީ ވަރަށް އަސަރުކުރުވަނިވި ވާހަކައެކެވެ. ވާހަކައަކީ ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކައެކެވެ. އިސްލާމީ އުންމަތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޝަހީދުންގެ ވާހަކަތަކަށް ފަހުގައި މިހައި އަސަރުހުރި ޢިބުރަތްތެރި ...

ނަމާދުކޮށް ޒިކުރު ކުރާ މީހުންދެކެ ޝައިޠާނުން ބިރުގަނެއެވެ! (ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ)

އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ގާތް އަޚަކު އަޅުގަނޑަށް ކިޔައިދިން، ދަރުސަކަށް ފުދޭ، ވަރަށް ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކައެކެވެ. ދާދި މިދާކަށްދުވަހު އޭނާގެ ބޭބެއަށް ދިމާވި ބިރުވެރި ...
ވާހަކަ

ފުރަތަމަ ފެންނަ އިރު ދޭ މެސެޖް

ދެބެން ކައިވެނިކޮށްގެން ދިރިއުޅުން ކުރިޔަށް ދަނީއެވެ. މިދެބެންގެ ދިރިއުޅުން ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔަތަނުން އެކަކުގެ ހަޔާތުގައި މައްސަލަ ޖެހެންފަށައިފިއެވެ. އަނބިމީހާ ފިރިމީހާގެ ބަސްނާހައި ...
ވާހަކަ

!!!!ޒަމްޒަމް ފެން ބުއިމުން އިވުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުން އަނބުރާ ލިބުނު މީހެއްގެ ހަޤީޤީ ވާހަކަ

މިއަހަރު ޙައްޖަށް ދިޔަ ސޯމާލިޔާގެ ހާޖީއަކަށް އޭނާގެ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި އަޑު އިވުމުގެ ޙިއްސު ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއެކު އަނބުރާ ލިބިއްޖެއެވެ. ސައުދީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ޙަޔާތުގެ އެންމެ ފަހު ބަސްތަކަކަށް... ”އަހަރެންގެ ލޯބިވެރިޔާ... އަހަރެންގެ ލޯބިވެރިޔާ...“

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަލްޢަރީފީ އަށް، ކެނެޑާގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމް (ޢަރަބި) ޑޮކްޓަރެއް ކިޔާދިން ކަމަށް، ޝައިޚު ކިއުއްވާ ދެއްވިއެވެ. ’އަހަރެން، ޑޮކްޓަރުކަމުގެ ކޯހުގައި ...
ވާހަކަ

ހަޤީޤީ ވާހަކަ: ހޯރަފުއްޓަށް ކުއްލި ޝޮކެއް

އާދައިގެ މަތިން ކޮންމެ ހެދުނެއްގައިވެސް ހޯރަ ފުށިގެ މާހައުލު ފެންނަމުންދަނީ ވަރަށް އަމާންކޮށެވެ. ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ ...
ވާހަކަ

Posts navigation