fbpx

ރިޕޯޓް

ޑާރވިންގެ ނަޡަރިއްޔާތުގައި އިންސާނާ އުފަންވިގޮތާއި އަދި އެފިކުރުގައި ހުރި ބައެއް އުނިސިފަތައް

ލިޔުނީ: ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން / އަންބަރީގެ ހއ. އިހަވަންދޫ އިންސާނާ އުފަންވުމާމެދު ނުވަތަ ފުރަތަމަ އިންސާނާއާއި މެދު މާއްދީ އަހުލުވެރިން ގެންގުޅެނީ ޚިޔާލީ ...
ރިޕޯޓް

މީލާދީން 2010 ފެށުނުއިރު - މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމުގެ ސިލްސިލާ ކުރިއަށް

2010 ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ 2009 އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންނަށް ކުރިމަތިވި ބަޔާންނުކުރެވޭހާ ގިނަ ގުނަ ގެއްލުންތަކާއި އެކުގައެވެ. މުސްލިމު ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ހުޅަނގު ދުނިޔޭގެ ތާއީދު އެމީހަކަށް ލިބޭކަމެއް

ބަންގްލަދޭޝްގެ ލިޔުންތެރިޔާ ތަސްލީމާ ނަސްރީން އާއި ދެކޮޅަށް އެޤައުމުގައި ހިންގޭ ޙަރަކާތްތައް އިތުރުވެގަތުމުން އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ، އޭނާ ކަލްކަތާގެ 'ސްޓޭޓްސްމަން' ނަމަކަށްކިޔާ ...
ރިޕޯޓް

2010 އަށް ދޭނީ ކޮންހަދިޔާއެއް؟

މުޙައްމަދު ސިރުޙާން (ސިރޫ) އަހަރެމެން މިވަނީ މީލާދީ އަހަރަކުން ނިކުމެ އާހަރަކާ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. ޒަމާނީ ބަހުރުވައިން ބުނަނީނަމަ ޓުވެންޓީޓެންއާ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. ދެހާސްނުވައެއް ވަދާޢީސަލާމްކޮށް ...
ރިޕޯޓް

Posts navigation