fbpx

ރިޕޯޓް

އަފްޣާން ހަނގުރާމައިގެ މުހިއްމު ޙާދިސާތަކަށް އަވަސްކަޅިއެއް

1979: ރަޝިޔާގެ ފައުޖުތައް އަފްޣާނިސްތާނަށް އަރައިގަތުމަށްފަހު ރަޝިޔާގެ ގޮނޑިކޮއްކޮ ސަރުކާރެއް އަފްޣާނިސްތާނުގައި ޤާއިމްކުރި. އަދި ރަޝިޔާގެ ފައުޖުތަކާ ދެކޮޅަށް ޖިހާދު ކުރި މުޖާހިދުންނަށް ...
ރިޕޯޓް

ޑިމޮކްރަސީގެ އިންސާފުވެރިކަން

ޑިމޮކްރަސީގެ ޗެމްޕިއަނުންކަމަށްވާ އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކޮށްގެން މިއުޅޭ ޑިމޮކްރަސީގެ ޢަދުލު އިންސާފުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު ނިކަންފަހެ ބައްލަވާލައްވަބަލާށެވެ. އެއްވެސްމީހަކު ކުށްކުރާކަމަކަށް ...
ރިޕޯޓް

ބައިބުލްއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރި ގޮސްޕެލް އޮފް ލޫކް ގައިވެސް!

މައުޟޫއާއިގެން ކުރިޔަށްދިޔުމުގެ ކުރިން ކުޑަ ވާހަކައެއް ދަންނަވާލާނަމެވެ. މާތްކަލާނގެ ކަލާމްފުޅު ކަމުގައި ޔަހޫދީންނާއި ނަސާރާއިން ދައުވާކުރަމުންދާ 'ބައިބުލް' އަކީ އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ އެދުމާ ...
ރިޕޯޓް

އިޢުލާން

ލިޔުނީ؛ މުހައްމަދު ސިރުހާން (ސިރޫ) މިހާރަކަށް އައިސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުންގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތުމާއި، މީހުން މެރުމާއި މިފަދަ ލާއިންސާނީ ނުބައި ކުށްތައް ގިނަވަމުން ...
ރިޕޯޓް

މި ޕްރޮގްރާމްގައި 15 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދީންނާ ނުގުޅޭ މަންޒަރާ އަޑު ހުރުން އެކަށީގެންވޭ.

  މަތީގައި އެވާ ޢިބާރާތަކީ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުގެ ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތައް ފެށޭއިރު ވަރަށް ގިނައިން އަޑުއިވޭ ބަސްތަކެކެވެ. މި މޭރުމުން ޗެނަލްތަކުން މި ...
ރިޕޯޓް

ހެއިޓީ އެފުށް މިފުށަށް ޖެހުމުގެ އިބްރަތް ހާސިލްނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟

' ހެއިޓީގެ ބިން ކުޑަހިދުކޮޅަކަށް ހެލިގެން ދިއުމާއި އެކު ވަރުގަދަ ފައުންޑޭޝަންތަކުން ބިންގާއެޅިފައިވާ ވަރުގަދަ އިމާރާތްތައް ދިޔައީ ކުދިކުދިންވެގެންނެވެ. މުޅި ސަހަރު 'ގިސްލާ ...
ރިޕޯޓް

ޑާރވިންގެ ނަޡަރިއްޔާތުގައި އިންސާނާ އުފަންވިގޮތާއި އަދި އެފިކުރުގައި ހުރި ބައެއް އުނިސިފަތައް

ލިޔުނީ: ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން / އަންބަރީގެ ހއ. އިހަވަންދޫ އިންސާނާ އުފަންވުމާމެދު ނުވަތަ ފުރަތަމަ އިންސާނާއާއި މެދު މާއްދީ އަހުލުވެރިން ގެންގުޅެނީ ޚިޔާލީ ...
ރިޕޯޓް

Posts navigation