fbpx

ރިޕޯޓް

މޮޔައީ ކޮންބައެއް؟

ލިޔުނީ: މުހައްމަދު ސިރުހާން (ސިރޫ) އަޅުގަނޑުމެންގެ އަވައްޓެރި އިންޑިއާގެ ޖަންގަލިތެރޭގައި ކުދި އަވަށްތަކަށް ރުޅިގަދަވެފައިވާ އެތެއްގެ ޙަމަލާތަކެއް ކުރިމަތި ވަމުންދަނީއެވެ. މިހާރު އެއްކަލަ ...
ރިޕޯޓް

ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައަށް ނުރަނގަޅު މެސެޖުތަކެއް

ދިވެހިފިލްމުތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން އަބަދުވެސް ބުނަމުންދަނީ އެމީހުންގެ އެމަސައްކަތަކީ މުޖުތަމައުއަށް ކޮށްދޭ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމެވެ. އެހެނަސް މަންޒަރު ސިފަވަނީ މިއާއި ...
ރިޕޯޓް

ރާއްޖޭގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ވަރަށްބޮޑުތަން އިތުރުވެގެން ހިނގައްޖެ - ރާއްޖެ އިސްލާމް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރެއްހާދުވަހުގެ ތެރޭގައި ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތްފުޅުން ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ވަރަށްބޮޑަށް އިތުރުވެގެން ހިންގައްޖެކަމަށް ރާއްޖެ އިސްލާމް ޑޮޓް ކޮމް ...
ރިޕޯޓް

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކް އަށްވެސް ރާއްޖޭގައި ތަޤްރީރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ ޤަވައިދަށް ބަލާފައެވެ.

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކް އަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގައި ތިއްބެވި އެންމެ ފުސްނާބުއުސް ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެއް ކަމުގައި ދެންނެވުމަކީ ކުށަކަށް ނުވާނެއެވެ. މެޑިކަލް ...
ރިޕޯޓް

ރާވިއްކުން ހުއްދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ވިންދުތައް 2

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި އިމާރާތްކުރެވޭ ވަކިފަންތީގެ ހޮޓާތަކުގައި ރާވިއްކުން ހުއްދަކުރުމަށް ސަޕޯޓްކޮށް މިބައިމީހުން ދައްކާ އަނެއްވާހަކައަކީ، އެ ބޯނީ ބޯން ބޭނުންވާ ...
ރިޕޯޓް

ރާވިއްކުން ހުއްދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ވިންދުތައް 1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީޑިއާގައި އެންމެ އަޑު ހަރުކޮށް މިއަދު ދެކެވެމުންދާ އެއްވާހަކައަކީ ރަލުގެވާހަކައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރާވިއްކުމުގެ ޤަވާޢިދު އިސްލާޙުކޮށް، ކުރިއަށްވުރެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ރަލާއި އޫރުމަސް ...
ރިޕޯޓް

ރާވިއްކުން ހުއްދަކުރުން! މަންފާ ލިބޭނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ގެއްލުން މާބޮޑެވެ.

އިންސާނުން ނެތުމުގެ ތެރެއިން ވުޖޫދައް ގެންނެވި، ކާއިނާތުގެ ވެރިއިލާހުގެ ހަޟުރަތުގައި ރަލަކީ ނުވަތަ މަސްތުވާ ތަކެއްޗަކީ އިންސާނުން ބޭނުން ކުރުން ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ...
ރިޕޯޓް

ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައިގައި އިއްޒަތްތެރި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް

ހޮލިޑޭ އިން އިން ހިންގުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯޒް ކުރައްވާފައިވާ ބާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަޒަރުގައި ހިންގުމަށް ހުއްދަދެއްވުން އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫނެވެ. އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރެވެ. ...
ރިޕޯޓް

އެމެރިކާގެ މީހަކު ބޯޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ހަމަލާ، އެއީ 'ޓެރަރިސްޓު' ހަމަލާއަކަށް ނުވި. މިއީ ޖޯކެއްބާ؟

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގައި އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގައި އެގައުމުގެ ރައްޔިތަކު ވަނީ ޖާނުންފިދާވެގެން އެމެރިކާގެ ސަރުކާރާއިދެކޮޅަށް ހަމަލާއެއް ދީފައެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ޔަހޫދީއަކު ދިން މިފަދަ ...
ރިޕޯޓް

ކުށްވެރިންނަށްޓަކައި...

ކުށްކުރާމީހުންނަށް އަދަބުދޭންޖެހެނީ އެކުރިކުށަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށާއި ކުށުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށެވެ. ކުށްވެރިންނަށް ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ...
ރިޕޯޓް

Posts navigation