fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

3 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ އިސްލާމިކް ފެއާރގައި ބެހެއްޓުނު މިސްކިތު ފަންޑަށް ލިބިއްޖެ

3 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ އިސްލާމިކް ފެއާރގައި ބެހެއްޓުނު މިސްކިތު ފަންޑަށް ލިބިއްޖެކަމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމިކް ފެއާރގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 'އެހީގެ ...

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ދަރުސްއެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ދިއިސްލާމްއަށް ޚަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ. 'އީމާންކަމުގެ ހަޤީޤަތް' މިމައުޟޫއަށް ބޭއްވުމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝެއިޙް އިލްޔާސް "މިޢްރާޖްގެ ހަދިޔާ" އާއި ބެހޭ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ޝެއިޙް އިލްޔާސް "މިޢްރާޖްގެ ހަދިޔާ" އާއި ބެހޭ ދަރުސްއެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ދިއިސްލާމްއަށް ހަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ. "މިޢްރާޖްގެ ހަދިޔާ" މިމައުޟޫއަށް ދަރުސް ދެއްވުމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ވޯލްޑް އެސެމްބްލީ އޮފް މުސްލިމް ޔޫތްއިން ރާއްޖޭގެ ދެކުއްޖަކަށް ސްކޮލަޝިޕެއް ދެނީ

ވޯލްޑް އެސެމްބްލީ އޮފް މުސްލިމް ޔޫތްއިން ރާއްޖޭގެ ދެކުއްޖަކަށް ސްކޮލަޝިޕެއް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ވޯލްޑް އެސެމްބްލީ އޮފް މުސްލިމް ޔޫތްގެ އެހީގައި ދޭން ...

'އިސްލާމިކް ފެއާރ’ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް އެބަދޭ

'އިސްލާމިކް ފެއާރ’ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށްދާ މިފެއާރއަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ޒިޔާރަތްކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ...

'ވެލައިންޓައިންސް ޑޭ' ފާހަގަ ނުކުރުމަށް ޝެއިޙް ފަރީދު ގޮވާލައްވައިފި

'ވެލައިންޓައިންސް ޑޭ' ފާހަގަ ނުކުރުމަށް ޝެއިޙް ފަރީދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޝެއިހް އިބްރާހިމް ފަރީދު އަހްމަދު 'ވެލައިންޓައިންސް ޑޭ ފާހަގަ ނުކުރުމަށް ...

ބޭރުގެ ޢިލްމުވެރިން ދަރުސްދިނުމަށް ރާއްޖެ ގެނެވޭނީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އާ ޤަވާއިދު ނިމުމުން – އިސްލާމިކް މިނިސްޓާރ

'ބޭރުގެ ޢިލްމުވެރިން ދަރުސްދިނުމަށް ރާއްޖެ ގެނެވޭނީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އާ ޤަވާއިދު ނިމުމުން' ކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓާރ ޑރ އަބްދުލް ...

'ފައިދާހުރި މަސައްކަތެއް ކޮއްގެން ކައިބޮއެ އުޅޭ މީހަކު ކަމުގައި ވުމަށް.' ޚަތީބު ގޮވާލައިފި

މުޖްތަމައަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތެއް ކޮއްގެން ކައިބޮއެ އުޅޭ މީހަކު ކަމުގައި ވުމަށް' ޚަތީބު ޑރ އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހުކުރު ...

ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ތ އަތޮޅުގެ 9 ރަށެއްގައި ދަރުސްދިނުމަށް ފުރަނީ

ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ތ އަތޮޅުގެ 9 ރަށެއްގައި ދަރުސްދިނުމަށް އަންނަ މަހު 21 ވަނަ ދުވަހު ފުރާނެކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ދިއިސްލާމްއަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation