fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދީނީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން 'އޭކޮން'ގެ ކޮންސެޓް ލަންކާގައި ނުބޭއްވިގެން ކޮންސެޓް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

ދީނީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން 'އޭކޮން'ގެ ކޮންސެޓް ލަންކާގައި ނުބޭއްވިގެން ކޮންސެޓް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކުން ހާމަކުރަމުން އެބަދެއެވެ. މުއުތަބަރުގޮތެއްގައި ހަބަރު ...

ނަރަކައިގައި އަންހެނުން ގިނަވާނެކަމުގައި އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތަކީ ވަޢީދުގެ ޙައްޤު ތެދު ބަސްފުޅުތަކެއް ކަމުގައި އިސްލާމިކު އެފެއަރޒުގެ ސުޓޭޓް މިނިސްޓަރަ ވިދާޅުވެއްޖެ

ނަރަކައިގައި އަންހެނުން ގިނަވާނެކަމުގައި އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތަކީ ވަޢީދުގެ ޙައްޤު ތެދު ބަސްފުޅުތަކެއް ކަމުގައި، އިސްލާމިކު އެފެއަރޒުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަ އަދި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ...

އިސްލާމީ ދިރިއުޅުން ޕްރޮގްރާމުގައި، ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނަށް ރައްދުދޭން މަސައްކަތްކުރުމުން ޢަދާލަތުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިި

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިސްލާމްދީނުގެ ތަރަހައިން  ބޭރުވެ ވަޑައިގެން ލާދީނީ ފިކުރުތަކެއް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި މުސްލިމު  ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ...

ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ސީޔާސީ ބޭނުންތަކަށް ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދަމުންދާކަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ހާމަކޮށްފި

ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން، ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށް ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދާ ކަމަށް ބުނެ، އެމް.ޑި.ޕީއިން އެކަން ކުއްވެރި ކޮށްފިއެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ...

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކު އެފެއަރޒުގެ މުރުޝިދުޢާންމުގެ މަގާމަށް ޒަކީ ހަމަޖައްސަވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކު އެފެއަރޒުގެ މުރުޝިދުޢާއްމުގެ މަގާމަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިސްލާމީ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޒަކީ ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ޒަކީ އެމަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ މީގެ ...

ރައީސް ނަޝީދު ލާދީނީ ފިކުރުތަކެއް ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ހާމަކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިސްލާމްދީނުގެ ތަރަހައިން ބޭރުވެ ވަޑައިގެން ލާދީނީ ފިކުރުތަކެއް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި މުސްލިމު ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ...

އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އިސްލާމް ދީނާއި ޙިލާފުކަމެއް ނުނިންމަވަނެކަމަށް ޒަކީ ވިދާޅުވިތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް ރައީސްގެ ޙިޠާބުގައި ޒަކީގެ ވާހަކަޔާއި ފުށުއަރާ އެތައް ކަމެއް

އެމްޑީޕީއަކީ ދީނަށް ލޯބިކުރާ ޕާޓީއެއްކަމަށާއި ދީނާ ހިލާފް އެއްވެސް ކަމެއް އެޕާޓީން ނުނިންމަވާނެކަމުގައި އެޕާޓީގެ އިސްލާމިކް މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ހާފިޒް ޒަކީ ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައިސް އަބްދުﷲ ޝާޙިދުއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރޭ ދަންވަރު 1 ޖަހާކަންހާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައިސް އަބުދުﷲ ޝާހިދު، ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުކައިރިއަށް ބަޔަކުއެއްވެ، އެމަނިކުފާނަށް ރޭ މަރުގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ. ...

ދަރުސްތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ކުރާކަމެއްކަމުގައި، ރައިސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ދީނީ ދަރުސްތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ކުރާކަމެއްކަމުގައި، ރައިސްލުޖުމުހުރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެންވިދާޅުވެފައިވަނީ ...

ބޮޑު ދެޕާޓީގެ ދެމެދުގައި، ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ދަރުސް މެދު ކަނޑައިލައިފި

މިރޭ ޖަމްޢިއްޔަތުލް ޙައިރުއާއި، އެމް.‫​ޑީ.‫​ޕީގެ އިސްލާމީ މަޝްވަރާ މަޖްލީހާއި ގުޅިގެން ހެދިގޮނޑުދަށުގައި ކުރިއަށްދިޔަ، ދީނީ ދަރުސް މެދުކަނޑައިލައިފިއެވެ.‫​ މިދަރުސް މެދު ކަނޑާލީ، ބޮޑު ...

'އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނާގެ މަޤާމް'ގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ ދަރުސްއެއް ދެނީ...

'އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނާގެ މަޤާމް'ގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުސް އެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8.30 ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ރިޙްލާ ކުރިއަށް އެބަދޭ

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ރިޙްލާ ކުރިއަށް އެބަދާކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޖަމިޢިއްޔަތުއް ސަލަފްފެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 'ރިޙްލާ' ...

Posts navigation