fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒާކިރު ނައިކުގެ އިވެންޓް ބާއްވަނީ މާލޭކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ 2 ނަންބަރާއި 3 ނަންބަރު ދަނޑު ދެމެދުގައި އޮންނަތަނުގައި – އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް

ޒާކިރު ނައިކުގެ މިއިވެންޓް ބާއްވަނީ މާލޭކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ 2 ނަންބަރާއި 3 ނަންބަރު ދަނޑު ދެމެދުގައި އޮންނަތަނުގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްއިން ދިއިސްލާމްއަށް ...

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައްވަމުންއެބަދޭ

ޒާކިރު ނައިކު ދަރުސް ބާއްވަނީ މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި – އަންހެންބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން، ޑރ. ޒާކިރުނައިކުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ލެކުޗަރއެއް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ ...

އަމާނާ ތަކާފުލް އިސްލާމިކް އިންޝުރެންސް ކުންފުނީގެ ޝަރީޢާ ބޯރޑް މެންބަރަކަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ހަމަޖައްސަވައިފި

އަމާނާ ތަކާފުލް އިސްލާމިކް އިންޝިއުރެންސް ކުންފުނީގޭ ޝަރީޢާ ބޮރޑު މެންބަރަކަށް، އިސްލާމިކު އިކޮނަމީއިން ޕީ.އެޗް.ޑީ ހައްދަވަމުންގެންދަވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޤުހް އެކަޑަމީގެ މެންބަރ އައްޝައިޚް ...

ޖަމިއްޔަތުއް މުސްލިހީންގެ ފަރާތުން ޝެއިހް ފަރީދުގެ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ޖަމިއްޔަތުއް މުސްލިހީންގެ ފަރާތުން ޝެއިހް ފަރީދުގެ ދަރުސްއެއް ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އެޖަމިއްޔާގެ ފައުންޑާ މެމްބަރެއްކަމުގައިވާ އަލީ އިސްމާއިލް ދިއިސްލާމްއަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ. 'ދުނިޔެއިން ވަކިވެގެންދާ ...

މުސްލިމުންގެ ގުޅުމުގެ ވެބްސައިޓް ހެކަރުންގެ އަތުން އެޖަމިއްޔާއަށް ލިބިއްޖެ

މުސްލިމުންގެ ގުޅުމުގެ ވެބްސައިޓް ހެކަރުންގެ އަތުން އެޖަމިއްޔާއަށް އަނބުރާ ލިބިއްޖެއެވެ. މުސްލިމުންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން ދިއިސްލާމްއަށް މައުޟޫމާތު ދީފައިވާގޮތުގައި 'ކޮންބައެއްކަން އަދިވެސް އެނގިފައިނުވާ ...

ދީނީ ގޮތުން ހިނގާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލް ހޯދުމަށްއެދި ސަލަފުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި

މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ޙަވާލުވިފަހުން ދީނީގޮތުން ހިނގާފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލުތައް ހޯދުމަށްއެދި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން މިނިސްޓަރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއަށް މިދިޔަ ...

ޝެއިހް ފަރީދުގެ ދަރުސްއެއް އިނގުރައިދޫގައި ބާއްވައިފި

ޝެއިހް ފަރީދުގެ ދަރުސްއެއް އިނގުރައިދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އިނގުރައިދޫގެ ހަބަރާއި މައުޟޫމާތު ގެނެސްދޭ 'އިނގުރައިދޫލައިވް.ކޮމް' ގައި ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި 'ޝެއިހް ފަރީދުގެ ދަރުސް އޮތީ ހުކުރު ...

'މުސްލިމުންގެ ގުޅުން' ޖަމިއްޔާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ހެކް ކޮށްފި

'މުސްލިމުންގެ ގުޅުން' ޖަމިއްޔާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ހެކް ކޮށްފިއެވެ. މީގެ ދެދުވަސް ކުރިން ހެކް ކޮށްފައިވާ 'މުސްލިމުންގެގުޅުން.އޯގް' ގައި ހެކް ކުރުމަށްފަހު ވިހުރެމުންދާ ...

ގައުމުގައި ތިބި ސެކިއުލަރރިސްޓުން އެންމެ ބޭނުންވަނީ ދީނަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތައް ބައިބައިކޮށްލުން – ޝަހީމު

  ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ސެކިއުލަރރިޒަމްގެ ފަރާތްތަކުގެ އެންމެބޮޑު އެދުމަކީ ދީނަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތައް ބައިބައި ކޮށްލުންކަމަށް އިސްލާމިކު އެފެއަރޒުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަދި ...

އެއްވެސްބަޔަކު މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި ކުޅެލުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނަން - ޝެއިހް އިލްޔާސް

'އެއްވެސް ބަޔަކު މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި ކުޅެލުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދޭނެކަމަށް' ޢަދާލަތުޕާޓީގެ ޢިލުމްވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައިސް ފަލީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް ...

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 'ޝޯ'އެއް ބާއްވަނީ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 'ޝޯ'އެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކުން މީޑިއާއަށް ޔަގީންކޮށްދީފިއެވެ. ތަފާތު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން ހުއްޓާލި 'ބޮނިއަމް ކޮންސެޓް' ސަރުކާރުން ...

ގައުމު އާވާރާ ހާއްޔަކަށް ބަދަލުވާ ކޮންސެޓެއްގެ ބަދަލުގައި ރިވެތި، މާތް އަޚްލާޤު ދިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންސެޓެއް ބޭއްވުމަށް ޢަދާލާތު ޕާޓީއިން ގޮވާލައިފި

ވަލުޖަންގަލީގެ ޤާނޫނަށް ތަބާވާ، އިންސާނީ އަޚްލާޤުގެ ސިފަ ހުސްވެފައިވާ ބައެއްގެ ބޭނުން ހިފައިގެން އެމީހުންގެ ކޮންސެޓްތައް ދައްކައި އިތުރަށް ޤައުމު އާވާރާ ހާއްޔަކަށް ...

Posts navigation