fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ލޮނު ޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ދަރުސް އެޅުވުމަށް ހަރުކޮށްފައިވާ ސްކްރީނެއްގައި ކަޓަރު އަޅާ ހަލާކުކޮށްލައިފި

ލޮނު ޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ދަރުސް އެޅުވުމަށް ހަރުކޮށްފައިވާ ސްކްރީނެއްގައި ކަޓަރު އަޅާ ހަލާކުކޮށްލައިފިއެވެ. ދީނީ ދަރުސްތައް އެޅުވުމަށް ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ހަދާފައިވާ ‘ބޮޑު ސްކްރީން’ ހަލާކުކޮށްލާފައިވަނީ ...

ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، ޖަރުމަނުގެ އެހީގައި މަޝްރޫޢެއް އެކުލަވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، އާބާދީގައި ނަޞާރާ ދީނުގެ އަޤުލަބިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ޖަރުމަން ސަރުކާރުގެ، އެހީގެ ދަށުން ...

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކަށް ގައުމެއްގެ ރައިސްއަކަށް ވުރެންވެސް އަހަމިއްޔަތު ކަމެއް ދޭނަން – އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

އަންނަމަހު 31 ޖޫން 6 ޑރ. ޒާކިރު ނައިކް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ގައުމެއްގެ ރައިސްއަކަށް ވުރެވެސް، އަހަމިއްޔަތުކަމެއް ދޭނެކަމަށް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ...

ޑރ ޒާކިރް ނައިކް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ޑރ ޒާކިރް ނައިކް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށްހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ދާޢީ އަދި ދިވެހިންގެ މަޤްބޫލުކަން ޒަމާނުންފެށިގެން ލިބިފައިވާ ޝެއިހް ...

ޢާންމުންގެ މުދަލާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދެމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލާމުން ހާމަކޮށްފި

ޢާންމުންގެ މުދަލާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދެމުންދާތީވެ، ނާތަހުޛީބު މިޢަމަލު ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލާމުގެ ފަރާތުން އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުއްވެރި ކުރާކަމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލާމް ...

ބޯއީ ސްކައުޓް އޮފް އެމެރިކާގެ މާސްޓާރއެއް ކުރީގެ ސްކައުޓަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ދައުވާކޮށްފި

ބޯއީ ސްކައުޓް އޮފް އެމެރިކާގެ މާސްޓާރއެއް ކުރީގެ ސްކައުޓަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ދައުވާކޮށްފިއެވެ. ނަން ހާމަކޮށްފައިވާ ނުވާ އެމެރިކާގެ 37 ...

'ޖަމިއްޔަތުލް މުސްލިހީން'ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ ވަރަށް އަވަހަށް އެކުލަވާލެވޭނެކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފި

'ޖަމިއްޔަތުލް މުސްލިހީން'ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ ވަރަށް އަވަހަށް އެކުލަވާލެވޭނެކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. 'މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ނޫނީ މަރުވެ ނުދާށެ!' މިމޮޓޯގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ ...

'އަނެއް ފިކުރު'ގެ ނަމުގައި ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއިން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ...

'އަނެއް ފިކުރު'ގެ ނަމުގައި ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއިން ޕްރޮގްރާމެއް މާދަމާއިން ފެށިގެން ގެނެސްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ދިއިސްލާމްއަށް ހަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް ހަބަރު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ...

ނޫސްބަޔާން: ދީނީ ތަޤްރީރުތަކާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ރައިސް ނަޝީދު ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލުން.

ނޫސް ބަޔާން މާރޗް 26 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޤައުމާއި ...

ދީނީ ތަޤްރީރުތަކާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ރައިސް ނަޝީދު ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ގޮވާލައިފި

ދީނީ ތަޤްރީރުތަކާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތު އުފައްދާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ އަގުވައްޓާލުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް، މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރައިސް ...

ދީނީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން 'އޭކޮން'ގެ ކޮންސެޓް ލަންކާގައި ނުބޭއްވިގެން ކޮންސެޓް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

ދީނީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން 'އޭކޮން'ގެ ކޮންސެޓް ލަންކާގައި ނުބޭއްވިގެން ކޮންސެޓް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކުން ހާމަކުރަމުން އެބަދެއެވެ. މުއުތަބަރުގޮތެއްގައި ހަބަރު ...

ނަރަކައިގައި އަންހެނުން ގިނަވާނެކަމުގައި އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތަކީ ވަޢީދުގެ ޙައްޤު ތެދު ބަސްފުޅުތަކެއް ކަމުގައި އިސްލާމިކު އެފެއަރޒުގެ ސުޓޭޓް މިނިސްޓަރަ ވިދާޅުވެއްޖެ

ނަރަކައިގައި އަންހެނުން ގިނަވާނެކަމުގައި އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތަކީ ވަޢީދުގެ ޙައްޤު ތެދު ބަސްފުޅުތަކެއް ކަމުގައި، އިސްލާމިކު އެފެއަރޒުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަ އަދި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ...

Posts navigation