fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

'ވެލައިންޓައިންސް ޑޭ' ފާހަގަ ނުކުރުމަށް ޝެއިޙް ފަރީދު ގޮވާލައްވައިފި

'ވެލައިންޓައިންސް ޑޭ' ފާހަގަ ނުކުރުމަށް ޝެއިޙް ފަރީދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޝެއިހް އިބްރާހިމް ފަރީދު އަހްމަދު 'ވެލައިންޓައިންސް ޑޭ ފާހަގަ ނުކުރުމަށް ...

ބޭރުގެ ޢިލްމުވެރިން ދަރުސްދިނުމަށް ރާއްޖެ ގެނެވޭނީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އާ ޤަވާއިދު ނިމުމުން – އިސްލާމިކް މިނިސްޓާރ

'ބޭރުގެ ޢިލްމުވެރިން ދަރުސްދިނުމަށް ރާއްޖެ ގެނެވޭނީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އާ ޤަވާއިދު ނިމުމުން' ކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓާރ ޑރ އަބްދުލް ...

'ފައިދާހުރި މަސައްކަތެއް ކޮއްގެން ކައިބޮއެ އުޅޭ މީހަކު ކަމުގައި ވުމަށް.' ޚަތީބު ގޮވާލައިފި

މުޖްތަމައަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތެއް ކޮއްގެން ކައިބޮއެ އުޅޭ މީހަކު ކަމުގައި ވުމަށް' ޚަތީބު ޑރ އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހުކުރު ...

ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ތ އަތޮޅުގެ 9 ރަށެއްގައި ދަރުސްދިނުމަށް ފުރަނީ

ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ތ އަތޮޅުގެ 9 ރަށެއްގައި ދަރުސްދިނުމަށް އަންނަ މަހު 21 ވަނަ ދުވަހު ފުރާނެކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ދިއިސްލާމްއަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

'ޤައުމުގެ ކަންތައައް ޙައްލު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާގެ އުޞޫލު ކުރިއަށް ނެރުމަށް' ޑރ މަޖީދު ގޮވާލައިފި

'ޤައުމުގެ ކަންތައައް ޙައްލު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާގެ އުޞޫލު ކުރިއަށް ނެރުމަށް' މިނިސްޓާރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޑރ އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ ...

އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ލީގު ގެ ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފައްދައިފި

އިސްލާމީ ވަހުދަތު ލީގުގެ ނަމުގައި މުޅިންއައު ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފައްދައިފިއެވެ. މިޖަމިއްޔާއަކީ 'ދިވެހީންގެ އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި ދީނީ ...

"މަދަނަ" ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އަވަސްވެނުގަތުމަށް ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފު އިލްތިމާސްކޮށްފި!

"މަދަނަ" ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އަވަސްވެނުގަތުމަށް ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފު އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްއިން މިފަދަ ގޮތަކަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައިވަނީ އެޖަމިއްޔާއަށް އާންމު ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިކުރުވާ ސުވާލުތަކުގެ ...

ފިޤްހް އަދި ހަދީޘް ގެ ސިލްސިލާ ދަރުސްތަކެއް ބާއްވަނީ

ފިޤްހް އަދި ހަދީޘް ގެ ސިލްސިލާ ދަރުސްތަކެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން އިސްނަގައިގެން ގެނެސްދޭ މިދަރުސްތަކަކީ އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝެއިހް އިލްޔާސްގެ ދަރުސްއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޖަމާވި

މިރޭ ކާނިވާ ސްޓޭޖްގައި އަދާލަތު ޕާޓީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ދަރުސްއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޖަމާވެއްޖެއެވެ. ‘ސުވަރުގެއަށް އެދޭ މީހާ'އަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ...

އަންނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުންގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ބައެއް ޖަމާއަތްތަކަށް ދެއްވައިފި!

އަންނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ބައެއް ޖަމާއަތްތަކަށް ދެއްވައިފިއެވެ.‫ ދިވެހިރާއްޖެއިން 1431 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ މިއަހަރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation