fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

'މުސްލިމުންގެ ގުޅުން' ޖަމިއްޔާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ހެކް ކޮށްފި

'މުސްލިމުންގެ ގުޅުން' ޖަމިއްޔާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ހެކް ކޮށްފިއެވެ. މީގެ ދެދުވަސް ކުރިން ހެކް ކޮށްފައިވާ 'މުސްލިމުންގެގުޅުން.އޯގް' ގައި ހެކް ކުރުމަށްފަހު ވިހުރެމުންދާ ...

ގައުމުގައި ތިބި ސެކިއުލަރރިސްޓުން އެންމެ ބޭނުންވަނީ ދީނަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތައް ބައިބައިކޮށްލުން – ޝަހީމު

  ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ސެކިއުލަރރިޒަމްގެ ފަރާތްތަކުގެ އެންމެބޮޑު އެދުމަކީ ދީނަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތައް ބައިބައި ކޮށްލުންކަމަށް އިސްލާމިކު އެފެއަރޒުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަދި ...

އެއްވެސްބަޔަކު މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި ކުޅެލުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނަން - ޝެއިހް އިލްޔާސް

'އެއްވެސް ބަޔަކު މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި ކުޅެލުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދޭނެކަމަށް' ޢަދާލަތުޕާޓީގެ ޢިލުމްވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައިސް ފަލީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް ...

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 'ޝޯ'އެއް ބާއްވަނީ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 'ޝޯ'އެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކުން މީޑިއާއަށް ޔަގީންކޮށްދީފިއެވެ. ތަފާތު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން ހުއްޓާލި 'ބޮނިއަމް ކޮންސެޓް' ސަރުކާރުން ...

ގައުމު އާވާރާ ހާއްޔަކަށް ބަދަލުވާ ކޮންސެޓެއްގެ ބަދަލުގައި ރިވެތި، މާތް އަޚްލާޤު ދިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންސެޓެއް ބޭއްވުމަށް ޢަދާލާތު ޕާޓީއިން ގޮވާލައިފި

ވަލުޖަންގަލީގެ ޤާނޫނަށް ތަބާވާ، އިންސާނީ އަޚްލާޤުގެ ސިފަ ހުސްވެފައިވާ ބައެއްގެ ބޭނުން ހިފައިގެން އެމީހުންގެ ކޮންސެޓްތައް ދައްކައި އިތުރަށް ޤައުމު އާވާރާ ހާއްޔަކަށް ...

'ލައްޒަތާއި އަރާމުން ފުރިގެންވާ ސުވަރުގެ' މިމައުޟޫއަށް ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ...

'ލައްޒަތާއި އަރާމުން ފުރިގެންވާ ސުވަރުގެ' މިމައުޟޫއަށް ދަރުސްއެއްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް މައުޟޫމާތު ދެއްވަމުން އެޖަމިއްޔާގެ އެއް މުއައްސިސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަލަފް ޕަބްލިކޭޝަންސް އިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ފޮތެއް ނެރެފި

ސަލަފް ޕަބްލިކޭޝަންސް އިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ފޮތެއް ނެރެފިއެވެ. ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފްގެ ސަލަފް ޕަބްލިކޭޝަންސް އިން ނެރެފައިވާ މިފޮތަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ތާނަ އަކުރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ...

އޭކޮން ކޮންސެޓަކީ ގައުމުގައި ހުޅުވިގެން ދާނެ ނުބައިކަން ބޮޑު ދޮރެއް – އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕް ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އޭކޮންގެ ކޮންސެޓަކީ ގައުމުގައި، ހުޅުވިގެން ދާނެ ނުބައި ދޮރެއްކަމުގައި އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީއިން ...

ޖަމިޢްޔަތުލް އަޚަވަތު އަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފި!

ޖަމިޢްޔަތުލް އަޚަވަތު އަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޖަމިޢްޔަތުލް އަޚަވަތުގެ ފަރާތުން ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި 'މެމްބާރޝިޕް ފޯމް ޖަމިއްޔާގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ...

ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެން – ދަރުސްލައިވް

'ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދޭ.' ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ ވީޑިއޯ ވެބްސައިޓް ދަރުސްލައިވް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ...

އިޒްރޭލުގެ ގައުމީ އެއާލައިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

އިޒްރޭލުގެ ގައުމީ އެއާލައިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމުގެ އިޝާރާތެއް އިޒްރޭލުން ކޮށްފިއެވެ. އިޒްރޭލުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން 'އެއާރޕޯޓްގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ހުރިނެތް ...

ލޮނު ޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ދަރުސް އެޅުވުމަށް ހަރުކޮށްފައިވާ ސްކްރީނެއްގައި ކަޓަރު އަޅާ ހަލާކުކޮށްލައިފި

ލޮނު ޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ދަރުސް އެޅުވުމަށް ހަރުކޮށްފައިވާ ސްކްރީނެއްގައި ކަޓަރު އަޅާ ހަލާކުކޮށްލައިފިއެވެ. ދީނީ ދަރުސްތައް އެޅުވުމަށް ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ހަދާފައިވާ ‘ބޮޑު ސްކްރީން’ ހަލާކުކޮށްލާފައިވަނީ ...

ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، ޖަރުމަނުގެ އެހީގައި މަޝްރޫޢެއް އެކުލަވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، އާބާދީގައި ނަޞާރާ ދީނުގެ އަޤުލަބިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ޖަރުމަން ސަރުކާރުގެ، އެހީގެ ދަށުން ...

Posts navigation