fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ވޯލްޑް އެސެމްބްލީ އޮފް މުސްލިމް ޔޫތްއިން ރާއްޖޭގެ ދެކުއްޖަކަށް ސްކޮލަޝިޕެއް ދެނީ

ވޯލްޑް އެސެމްބްލީ އޮފް މުސްލިމް ޔޫތްއިން ރާއްޖޭގެ ދެކުއްޖަކަށް ސްކޮލަޝިޕެއް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ވޯލްޑް އެސެމްބްލީ އޮފް މުސްލިމް ޔޫތްގެ އެހީގައި ދޭން ...

'އިސްލާމިކް ފެއާރ’ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް އެބަދޭ

'އިސްލާމިކް ފެއާރ’ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށްދާ މިފެއާރއަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ޒިޔާރަތްކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ...

'ވެލައިންޓައިންސް ޑޭ' ފާހަގަ ނުކުރުމަށް ޝެއިޙް ފަރީދު ގޮވާލައްވައިފި

'ވެލައިންޓައިންސް ޑޭ' ފާހަގަ ނުކުރުމަށް ޝެއިޙް ފަރީދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޝެއިހް އިބްރާހިމް ފަރީދު އަހްމަދު 'ވެލައިންޓައިންސް ޑޭ ފާހަގަ ނުކުރުމަށް ...

ބޭރުގެ ޢިލްމުވެރިން ދަރުސްދިނުމަށް ރާއްޖެ ގެނެވޭނީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އާ ޤަވާއިދު ނިމުމުން – އިސްލާމިކް މިނިސްޓާރ

'ބޭރުގެ ޢިލްމުވެރިން ދަރުސްދިނުމަށް ރާއްޖެ ގެނެވޭނީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އާ ޤަވާއިދު ނިމުމުން' ކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓާރ ޑރ އަބްދުލް ...

'ފައިދާހުރި މަސައްކަތެއް ކޮއްގެން ކައިބޮއެ އުޅޭ މީހަކު ކަމުގައި ވުމަށް.' ޚަތީބު ގޮވާލައިފި

މުޖްތަމައަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތެއް ކޮއްގެން ކައިބޮއެ އުޅޭ މީހަކު ކަމުގައި ވުމަށް' ޚަތީބު ޑރ އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހުކުރު ...

ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ތ އަތޮޅުގެ 9 ރަށެއްގައި ދަރުސްދިނުމަށް ފުރަނީ

ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ތ އަތޮޅުގެ 9 ރަށެއްގައި ދަރުސްދިނުމަށް އަންނަ މަހު 21 ވަނަ ދުވަހު ފުރާނެކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ދިއިސްލާމްއަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

'ޤައުމުގެ ކަންތައައް ޙައްލު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާގެ އުޞޫލު ކުރިއަށް ނެރުމަށް' ޑރ މަޖީދު ގޮވާލައިފި

'ޤައުމުގެ ކަންތައައް ޙައްލު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާގެ އުޞޫލު ކުރިއަށް ނެރުމަށް' މިނިސްޓާރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޑރ އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ ...

އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ލީގު ގެ ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފައްދައިފި

އިސްލާމީ ވަހުދަތު ލީގުގެ ނަމުގައި މުޅިންއައު ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފައްދައިފިއެވެ. މިޖަމިއްޔާއަކީ 'ދިވެހީންގެ އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި ދީނީ ...

"މަދަނަ" ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އަވަސްވެނުގަތުމަށް ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފު އިލްތިމާސްކޮށްފި!

"މަދަނަ" ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އަވަސްވެނުގަތުމަށް ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފު އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްއިން މިފަދަ ގޮތަކަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައިވަނީ އެޖަމިއްޔާއަށް އާންމު ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިކުރުވާ ސުވާލުތަކުގެ ...

Posts navigation