fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދަރުސްތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ކުރާކަމެއްކަމުގައި، ރައިސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ދީނީ ދަރުސްތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ކުރާކަމެއްކަމުގައި، ރައިސްލުޖުމުހުރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެންވިދާޅުވެފައިވަނީ ...

ބޮޑު ދެޕާޓީގެ ދެމެދުގައި، ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ދަރުސް މެދު ކަނޑައިލައިފި

މިރޭ ޖަމްޢިއްޔަތުލް ޙައިރުއާއި، އެމް.‫​ޑީ.‫​ޕީގެ އިސްލާމީ މަޝްވަރާ މަޖްލީހާއި ގުޅިގެން ހެދިގޮނޑުދަށުގައި ކުރިއަށްދިޔަ، ދީނީ ދަރުސް މެދުކަނޑައިލައިފިއެވެ.‫​ މިދަރުސް މެދު ކަނޑާލީ، ބޮޑު ...

'އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނާގެ މަޤާމް'ގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ ދަރުސްއެއް ދެނީ...

'އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނާގެ މަޤާމް'ގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުސް އެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8.30 ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ރިޙްލާ ކުރިއަށް އެބަދޭ

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ރިޙްލާ ކުރިއަށް އެބަދާކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޖަމިޢިއްޔަތުއް ސަލަފްފެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 'ރިޙްލާ' ...

'ޖަމްޢިއްޔަތުލް އަޚަވަތު'ގެ ނަމުގައި އުޚުތުންނަށް ހާއްސަ ޖަމިއްޔާއެއް ވުޖޫދަށް އަތުވެއްޖެ

'ޖަމްޢިއްޔަތުލް އަޚަވަތު'ގެ ނަމުގައި އުޚުތުންނަށް ހާއްސަ ޖަމިއްޔާއެއް ވުޖޫދަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. 'އިސްލާމްދީނުގެ ހިޔަލުގައި އުޚްތުން' މިޝިޔާރުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މިޖަމިއްޔާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ...

ފަރެސްމާތޮޑާގައި އިސްލާމިކް ފެއަރއަކާއި ވޯކްޝޮޕްތައް ފެށިއްޖެ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި އިސްލާމިކް ފެއަރއަކާއި ވޯކްޝޮޕްތައް ފެށިއްޖެއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން އިންތިޒާމް ކުރައްވައިގެން ބާއްވާ އިސްލާމިކް ފެއަރއަކާއި ވޯކްޝޮޕްތައް ފެށިފައިވަނީ މިމަހުގެ 18 ...

"ނަރަކަ އެދި ގޮވަނީ ކާކަށް؟' މިމައުޟޫއަށް މާދަމާ ރޭ ހާއްސަ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

"ނަރަކަ އެދި ގޮވަނީ ކާކަށް؟' މިމައުޟޫއަށް މާދަމާ ރޭ ހާއްސަ ދަރުސްއެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ދިއިސްލާމްއަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުއްލި ހަބަރު: މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި 'ބަނގުރާ ވިއްކުން' ހުއްދަ ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި 'ބަނގުރާ ވިއްކުން' ހުއްދަ ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ދިއިސްލާމް އަށް ހަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި 'މިނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ސަރުކާރާއި އިސްލާމިކް ...

'އިއްފަތްތެރިކަމުގެ ގަހަނާ' މިމައުޟޫއަށް މިރޭ ޝެއިހް އިލްޔާސް ތަގުރީގު ކުރައްވަނީ

'އިއްފަތްތެރިކަމުގެ ގަހަނާ' މިމައުޟޫއަށް މިރޭ ޝެއިހް އިލްޔާސް ތަގުރީގު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޝެއިހް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ހެންވޭރު ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިދަރުސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ރާ ވިއްކުމާއި ދެކޮޅަށް 'ވަރުގަދަ' މުޒާހަރާއެއް ބާއްވައިފި

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ރާ ވިއްކުމާއި ދެކޮޅަށް 'ވަރުގަދަ' މުޒާހަރާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީއާއި ރާއްޖޭގެ އެތައް ޖަމިއްޔާއެއް ގުޅިގެން 'މީހުން ދިރިއުޅޭ ...

ބަނގުރާ ވިއްކުމާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާ މިހާރު އޮތީ ސުނާމީ ބިނާކައިރީ

ބަނގުރާ ވިއްކުމާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާ މިހާރު އޮތީ ސުނާމީ ބިނާކައިރީގައި ކަމަށް ދިއިސްލާމްއަށް ޚަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީއާއި މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ...

'މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކުގައި ރާ ވިއްކުމަށް ރައްޔިތުން ނޭދޭނަމަ އެކަން ނުކުރާނެ'ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ!

މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކުގައި ރާ ވިއްކުމަށް ރައްޔިތުން ނޭދޭނަމަ އެކަން ނުކުރާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ދެއްވި ރޭޑިއޯ ...

ބަނގުރާ ވިއްކުން ހުއްދަކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ‘ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް’ ބާއްވަނީ

ބަނގުރާ ވިއްކުން ހުއްދަކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ‘ބޮޑު އެއްވުމެއް’ ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް ހަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު އަސްރު ނަމާދަށް ފަހު އާޓިފިޝިއަލް ...

Posts navigation