fbpx

ދީން

އިހްޔާ ފޯރަމްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްސާގެ މައުޟޫއަކީ 'ރަމަޟާން މަހަށް ފަހު..."

އިހްޔާ ފޯރަމްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްސާގެ މައުޟޫއަކީ 'ރަމަޟާން މަހަށް ފަހު..." ކަމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. 1431ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "އިޙްޔާ ފޯރަމް-7" ގައި ތަޤްރީރުކުރައްވާނީ ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު

1431 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކޮށް ދިރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރެއާއި، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އައްޝައިޚް އަޙުމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމްގެ ވަރަށް ޙާއްޞަ ދަރުސެއް ފުވައްމުލަކުގައި...

1431 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކޮށް ދިރުވުމުގެ ގޮތުން ފައިސަލު ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ޙާއްސަ ދީނީ ދަރުސެއް، 3 ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމްގެ ސިލްސިލާ ދަރުސްތަކެއް

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމްވެރިއެއްކަމުގައިވާ އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް ނ.އަތޮޅު ގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުސް ތަކެއް ސިލްސިލާކޮށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިހްޔާ ފޯރަމްގައި މާދަމަ ރޭގެ ވާހަކަ ދައްކަވާނީ އުރުދުންގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއް

ރަމްޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިހްޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިފައިވާ ފޯރަމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނީ އުރުދުންގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ ޕްރޮފެސަރ މުޙައްމަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އޮގަސްޓު 27 ގައި އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އިން ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

އޮގަސްޓު 27 ގައި އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އިން ދަރުސްއެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިސްލާކިމް ފައުންޑޭޝަން އިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި މިފަހަރުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "އިޙްޔާ ފޯރަމް-4" ގައި ތަޤްރީރު ކުރައްވާނީ ޝައިޚް އިދުރީސް ޙުސައިން

1431 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކޮށް ދިރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރެއާއި، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟

ލިޔުނީ: އަހުމަދު މިހްސާން އުފަންދުވަހުގެ ހަފްލާތައް ދުނިޔޭގައި ފާހަގަ ކުރަންފެށީ ކިހިނެއް ކަމާމެދު ވިސްނިންތޯއެވެ؟ ރަޙްމަތްތެރިންނާއި ގާތްތިމާގެމީހުން އުފަންދުވަހުގެ ހަފްލާގައި ހަދިޔާ ބަދިޔާ ...
ދީނީ ލިޔުން

ރަމަޟާމް މަސް އިޙްޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި މިރޭ ތަޤްރީރު ކުރައްވާނީ އައްޝައިޚު ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް

ރަމަޟާމް މަސް އިޙްޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި މިރޭ ތަޤްރީރު ކުރައްވާނީ އައްޝައިޚު ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމްކަމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިޙްޔާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މިރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި، ކުރީގެ ޓީވީއެމް އިން ވަގުތުން ދައްކާނެ. އިންޝާﷲ

ރަމަޟާން މަސް އިޙްޔާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މިރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައިއޮންނާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. "ރޯދަ މަހާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ޚާއްސަ ދީނީ ދަރުސެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޚަބާ ކިޔުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގުޅިގެން ޚާއްސަ ދީނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝައިޚް އިދުރީސް ޙުސައިންގެ ދަރުސެއް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވަލުގައި ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޝައިޚެއް ކަމުގައިވާ ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ބޭބެ އައްޝައިޚް އިދުރީސް ޙުސައިންގެ ދަރުސެއް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނާނެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation