fbpx

ދީން

އިޚްތިލާފުވެއްޖެނަމަ....

މައުޟޫޢަކީ ޚުޠޫރަތްތެރި ނުރައްކައުތެރި، މައުޟޫޢެކެވެ. އޭގެ ޒާތުގައި ކުޑަ ބިރުވެރިކަމެއް އެކުލެވިގެންވާ މައުޟޫޢެކެވެ. އެހެންއެކަން އޮތުމާއެކުވެސް މިމައުޟޫޢުގައި ދެތިން ބަހެއް ކިޔުންތެރިންނާ ހިއްސާކޮށްލުމީ ...
ދީނީ ލިޔުން

ޖަމިއްޔަތުއް އަޚަވާތުގެ ފަރާތުން އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

ޖަމިއްޔަތުއް އަޚަވާތުގެ ފަރާތުން އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ ދަރުސެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި "އަޚަވާތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ މިދަރުސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޑިސެމްބަރ 10 ގައި ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޑިސެމްބަރ 10 ގައި ދަރުސްއެއް ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ދިއިސްލާމްއަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން އިން  ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ފިތުނައިގެ ހުޅުގަނޑު"ގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވުސްއިން ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

"ފިތުނައިގެ ހުޅުގަނޑު” މިމަޢުލޫއަށް ދަރުސެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވުސް އިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އެޖަމްޢިއްޔާއިން މިގޮތައް ހާމަކުރެއްވީ އެޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ މަޖިލީހުން ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ މަޖިލީހުން ޖަލްސާއެއް އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ޚާއްޞަ ދުރުސަކާއެކު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޢަދާލަތު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މާދަމާ ރޭގެ ދަރުސް ބައެއް ޗެނަލްތަކުން ވަގުތުން ދުރަށް ފޮނުވާނެ

މާދަމާ ރޭ އަލިމަސްކާނިވަލް ސްޓޭޖްގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލިޙުން  ބާއްވާ ޖަލްސާ  ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ލައިވް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އަދާލަތު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ މަޖިލީހުން ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަނީ

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ މަޖިލީހުން އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ބޭވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ މަޖިލީހުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް ހަބަރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤިޔާމަތް ގާތްވިވަރަކަށް ހެޔޮލަފާމީހުން ދާނީ މަދުވަމުން

ޙަޤީޤީ ބުއްދިވެރިޔަކީ ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ބުއްދިން ރަނގަޅުގޮތް ވިސްނާ އެގޮތް އިޚްތިޔާރުކުރާ މީހާއެވެ. ތިމާ ހެއްދެވިފައިވަނީ ހިތު ހުރިހައި ގޮތަކަށް އުޅުމަށް ނޫންކަމާއި، ...
ދީނީ ލިޔުން

ފުރާނައަށް ދޭންޖެހޭ ކާނާ

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އާދަމްގެފާނު ހެއްދެވީ ވެލީންނެވެ. ނުވަތަ މަށީންނެވެ. އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދެވީ އާދަމްގެފާނެވެ. ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެންމެ ...
ދީނީ ލިޔުން

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި މުސްލިމުންގެ ގުޅުން ޖަމިއްޔާ ގުޅިގެން މިރޭ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި މުސްލިމުންގެ ގުޅުން ޖަމިއްޔާ ގުޅިގެން މިރޭ ދަރުސްއެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެދެޖަމިއްޔާއިން ދިއިސްލާމްއަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފިއެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި މުސްލިމުންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation