fbpx

ދީން

މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ޑޮނާރސްގެ ފަރާތުން ވަރަށް ހާއްސަ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ޑޮނާރސްގެ ފަރާތުން ވަރަށް ހާއްސަ ދަރުސްއެއް ބާއްވާކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް ހަބަރު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ޝެއިހް ހަސަން ލަތީފު މޫސާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ދެރަނުވާށެވެ.!" މިމަޢުލޫއަށް، ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

"ދެރަނުވާށެވެ.!" މިމަޢުލޫއަށް، ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ 8:45 ގައި އަލިމަސްކާނިވަލްގައި ދަރުސެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ހާމަކުރެއެވެ. މިދަރުސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

'ލައްޒަތާއި އަރާމުން ފުރިގެންވާ ސުވަރުގެ' މިމައުޟޫއަށް ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ...

'ލައްޒަތާއި އަރާމުން ފުރިގެންވާ ސުވަރުގެ' މިމައުޟޫއަށް ދަރުސްއެއްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް މައުޟޫމާތު ދެއްވަމުން އެޖަމިއްޔާގެ އެއް މުއައްސިސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދޫ ރައްކާތެރިކުރުން (1)

މިމައްސަލައަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގައި ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާ މީސްތަކުންނަށް އެކަމުގައި ހުރި ނުބައިކަން އެނގިފައިނުވާ ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ. ވުމާއިއެކު، މިކަމުގެ މައްޗަށް ކޮންމެވެސް ...
ދީނީ ލިޔުން

'އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނާގެ މަޤާމް'ގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ ދަރުސްއެއް ދެނީ...

'އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނާގެ މަޤާމް'ގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުސް އެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8.30 ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ނަރަކަ އެދި ގޮވަނީ ކާކަށް؟' މިމައުޟޫއަށް މާދަމާ ރޭ ހާއްސަ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

"ނަރަކަ އެދި ގޮވަނީ ކާކަށް؟' މިމައުޟޫއަށް މާދަމާ ރޭ ހާއްސަ ދަރުސްއެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ދިއިސްލާމްއަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

'އިއްފަތްތެރިކަމުގެ ގަހަނާ' މިމައުޟޫއަށް މިރޭ ޝެއިހް އިލްޔާސް ތަގުރީގު ކުރައްވަނީ

'އިއްފަތްތެރިކަމުގެ ގަހަނާ' މިމައުޟޫއަށް މިރޭ ޝެއިހް އިލްޔާސް ތަގުރީގު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޝެއިހް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ހެންވޭރު ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިދަރުސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޝެއިހް އިލްޔާސް ދަރުސްއެއް ދެއްވަނީ، އިންޝާﷲ ޓީވީއެމްއިން ލައިވްކުރާނެ!

މިރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޝެއިހް އިލްޔާސް ދަރުސްއެއް ދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް ހަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޝެއިހް އިލްޔާސްގެ މިދަރުސް ޓީވީއެމް އިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މާދަމާ ރޭ ސަލަފުން ހިންމަފުށީގައި ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

މާދަމާ ރޭ ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ފަރާތުން ދަރުސްއެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ހިންމަފުށީ ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަރުސްގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާނީ ޝެއިހް އަލީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ދަރުސްއެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ދިއިސްލާމްއަށް ޚަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ. 'އީމާންކަމުގެ ހަޤީޤަތް' މިމައުޟޫއަށް ބޭއްވުމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝެއިޙް އިލްޔާސް "މިޢްރާޖްގެ ހަދިޔާ" އާއި ބެހޭ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ޝެއިޙް އިލްޔާސް "މިޢްރާޖްގެ ހަދިޔާ" އާއި ބެހޭ ދަރުސްއެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ދިއިސްލާމްއަށް ހަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ. "މިޢްރާޖްގެ ހަދިޔާ" މިމައުޟޫއަށް ދަރުސް ދެއްވުމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation