fbpx

ދަރުސް ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކުގައި ޝެއިހް އިދްރީސްގެ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި ޝެއިހް އިދްރީސްގެ ދަރުސްއެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ދިއިސްލާމްއަށް ހަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ. ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވޭ މިދަރުސް އޮންނާނީ 5 ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފުރަތަމަ ދަރުސް މިމަހު 6 ގައި ބާއްވަނީ

ވިލިމާލޭގައި ދާދިފަހަކުން ވުޖޫދައްއައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފުރަތަމަ ދަރުސް މިމަހު 6 ވަނަ ދުވަހު  ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެޖަމްޢިއްޔާއިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސް މިމަހު 30 ގައި އަލިމަސްކާނިވަލުގައި

'ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އަވަސްވެގެންނާށެވެ!' މިމަޢުލޫއަށް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުސް މިޖުލައިމަހުގެ 30 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި އޮންނާނެކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"އެތެރެފުށާއި ބޭރުފުށުގެ ފޭރާން" މިމައުޟޫއަށް އައިއެފްއެމް އިން ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ...

"އެތެރެފުށާއި ބޭރުފުށުގެ ފޭރާން" މިމައުޟޫއަށް އައިއެފްއެމް އިން ދަރުސްއެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް މައުޟޫމާތު ދެއްވަމުން އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

'ރޯދައިގެ ހަދިޔާ' މިމަޢުލޫއަށް ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން 'ރޯދައިގެ ހަދިޔާ' މިމަޢުލޫއަށް އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ދަރުސެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިދަރުސް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދާޢީ އަދި ކުރީގެ ފާދިރީ އިދްރީސް ތަޢުފީޤުގެ ދަރުސެއް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްގެ ދަޢުވަތަކަށް ރާއްޖެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދާޢީ އަދި ކުރީގެ ފާދިރީ އިދުރީސް ތަޢުފީޤްގެ ދަރުސެއް މާދަމާރޭ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

'މަހުޝަރުގެ މައިދާން' މިމަޢުލޫއަށް އައި.އެފް.އެމް އިން ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން މިމަހު 23 ގައި 'މަހުޝަރުގެ މައިދާން' މިމަޢުލޫއަށް ދަރުސެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޖަމްޢިއްޔާއިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކްލިކް ކޮލެޖާއި ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފް އާއި ގުޅިގެން ޑރ ބިލާލްގެ ވަރަށް ހާއްސަ ދަރުސްއެއް މިރޭ ބާއްވަނީ

ކްލިކް ކޮލެޖާއި ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފް އާއި ގުޅިގެން ޑރ ބިލާލްގެ ވަރަށް ހާއްސަ ދަރުސްއެއް މިރޭ ބާއްވާނެކަމަށް ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދަކޯލްގެ އެންމެ ފަހު އިވެންޓް މިރޭ އޮންނާނެ

ދަކޯލް 2010 ގެ އެންމެ ފަހުގެ އިވެންޓް މިރޭ އޮންނާނެކަމަށް ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ދަކޯލްގެ އޮފިޝަލަކު ހާމަކުރެއްވިގޮތުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކްގެ ދަރުސެއް މިރޭ ސްޓޭޑިޔަމް ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެ

'އިސްލާމް ދީނާއިމެދު ކުރެވޭ ކުށްހީތައް' މިމަޢުލޫއަށް ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދާޢީ އަދި އިސްލާމިކް ރިސަރޗްފައުންޑޭޝަންގެ ރައިސް ޑރ. ޒާކިރު ޢަބުދުލް ކަރީމްނައިކުގެ ދަރުސެއް  ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަންހެންބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފަރުޙަތު ނައިކްގެ ދަރުސެއް

'އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު' މިމަޢުލޫއަށް ހަމައެކަނި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން، ޑރ. ޒާކިރުނައިކްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަރުޙަތު ނައިކް، އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކު އިވެންޓްގެ ދަރުސްތާވަލް އިޢުލާންކޮށްފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދައުވަތަކަށް އިންޑިއާގެ އިސްލާމިކް ރިސަރޗް ފައުންޑޭޝަންގެ ރައިސް ޑރ. ޒާކިރު ޢަބުދުލް ކަރީމް ނައިކާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަރަހަތު ނައިކާއި، ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation