fbpx

ކޮލަމިސްޓް

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ "ރާމާމަކުނާއި އޫރުގެ ދަރިން"ގެ ނިމުންކައިރިވަނީ

  ސުބްޙާނަﷲ! ރާމާމަކުނާއި އޫރުގެ "ގުރޭންޑް ޗިލްރަންގ"ގެ ކިއްލާ ނިމިދިއުމުގެ ވަގުތުކައިރިވަނީއެވެ. ޒައިނިސްޓުޔަހޫދީންގެ އަނިޔާވެރިކަން ނިމުމުގެ ވަގުތުޖެހެނީއެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 2025 ގައި އިޒްރޭލްގެ ...
ކޮލަމިސްޓް

ތުއްތު ކުދިން މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތަށް ނަމާދަށް ގެންދިއުމުގައި ސަމާލުވުން

  ދަރިން ލިބިއްޖެނަމަ އެދަރިން ހެޔޮގޮތުގައި އިސްލާމްދީނުގެ މާތް ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ބޮޑެތި ކުރުމަކީ މުސްލިމު ކޮންމެ މަންމައަކާއި ބައްޕައެއްގެ ...
ކޮލަމިސްޓް

ބައިނަލް އަޤުވާމީ މުއައްސަސާތައް އެމެރިކާއާއި ޔަހޫދީންނަށް އަޅުދާސްވެފައި

  އިންސާނީ މަސްލަހަތު ނިޔާކުރާގޮތުގެ މަތީން، ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު، ހެޔޮސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުއައްސަސާތަކަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނީ އެމެރިކާގެ ހަމަޖީ ސިޔާސަތުގެ ނުފޫޛުން އެފަދަ މުއައްސިސާތައް ...
ކޮލަމިސްޓް

ސަމާލުވެލައްވާ!!!

ފެންނަ ގޮތުގައި މާތް މީހެކެވެ. ވާހަކާގައި ވަނީ ބަލާޣާތްތެރިކަމާ ފަސާޙާތްތެރި ކަމެވެ. މާތް ﷲ އާއި، އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ...
ކޮލަމިސްޓް

އިޒްރޭލު މައްސަލަޔަކީ ދީނާ ގުޅުންހުރި ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ!

އިޒްރޭލު ފުލައިޓް ރާއްޖޭގައި ޖެއްސުމާދެކޮޅަށް ބަޔަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއްގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު ...
ކޮލަމިސްޓް

ނޫސްތަކުން

ލިޔުނީ : ޙަސަން ޒާހިރު "ނޫސްތަކުން" މި ލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑު އަލިއަޅުވާލަން ގަސްތު ކުރަނީ ބައެއް ނޫސްތަކުގައިވާ، ޚަބަރުތަކަށް ކިޔުންތެރިން ހުށައަޅާފައިހުންނަ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ...

Posts navigation