fbpx

ކޮލަމިސްޓް

ފިޔަވަޅަކަށްފަހު ފިޔަވަޅެއް (1)

ލިޔުނީ: ޙަސަން ޒާހިރު މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާ މެދު ކުށްހީތަކާއި، ވަހުމީ ޚިޔާލުތައް އުފެއްދުމަށް މުސްތަޝްރިޤުން (އޮރިއެންޓަލިސްޓުން) މެދުކެނޑުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ. އެމީހުންގެ ...

ކުޑަކުދިންނާއި ކުށްކުރުން!

ކޮންމެ މުޖުތަމަޢެއްގެވެސް މުސްތަޤުބަލުގެ ރަމްޒަކީ އެމުޖުތަމަޢެއްގެ ކުޑަކުދިންނާއި އެކުދިންގެ އުޅުންތެރިކަމެވެ. މިދެންނެވި ޙަޤީޤަތުގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ މުސްތަޤުބަލަށް ނަޒަރެއް ހިންގައިލުމުން ...

Posts navigation