fbpx

ކޮލަމިސްޓް

ތިބާއަކީވެސް ކެތްތެރިޔެކެވެ

ތިބާ މަގުމަތީގައި ވަނިކޮށް ފެންބޮވައިގެންފިނަމަ، ޖެހިގެން ހުންނަ ފިހާރަޔަށްވަދެ ފެންފުޅިއެއްގަތުމަށްފަހު ކަރުހިއްކުންފިލުވާލާނެއެވެ. ދެންއޮތީ ސުވާލެކެވެ. ތިބާ މަގުމަތީގައި ވަނިކޮށް ގަޟާހާޖަތެއްޖެހުމުން މަގުމައްޗަށް ނުވަތަ ...
ކޮލަމިސްޓް

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ނުދައްކާހުރި ބައެއް ވާހަކަ

ބަލިވުމުން އެބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަކީ ކޮންމެމީހަކުވެސް ކޮށްއުޅޭ ކަމެކެވެ. އެމީހެއްގެ މާލީ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މީންވަރަކުންނެވެ. އެފަދަ ފޯރުންތެރިކަމެއް ނެތް މީހަކުނަމަ ބޭސްފަރުވާއަށްޓަކައި ...
ރިޕޯޓް

ސަމާސާ އަދަބު: އަހަރަމެން ރަށުގަވެސް އެއާރޕޯޓެއް އަޅާދޭށެ

ނުރޯދަރިއަކަށް ކިރެއް ނުލިބޭނޭ މުސްކުޅިން ބުނެއުޅެނީ އެއީހަމަ ތެދުވާހަކައެކެ! މިއޮތީ ޅައިރު، ގަސްބިނދި ދޮންވާ ކެޔޮގަނޑެއްހެން ޑިމޮކްރަސީ ދޮންވެފައެ. ޑިމޮކްރަސީގަ ހުރިހާ ރިހުމަކަށް ...
ރިޕޯޓް

އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ، އެއްގަމާއި، ވަޔާއި، ކަނޑުގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެހިން ކުރާ ޖިނާޢީ ކުށުގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައި، އެ ޢަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް ...
ރިޕޯޓް

އެމެރިކާ ގެ ޓައުން އެއް ހައްދުފަހަނަ އަޅައިފި – ބަނގުރާ މަނާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ މީހުން އުޅޭކަމަށާއި މި މީހުން ރާއްޖޭގައި ބަނގުރާ ވިއްކުން މަނާކޮށްފާނެކަމަށް ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ، މުސްލިމް ނަންކިޔާ ބައެއްމީހުން ތެޅިފޮޅޭއިރު ...
ރިޕޯޓް

ދޫކޮށްފައި ނުދާށޭ!

  އަހަރެންގެ ހަޔާތުން ހަނދާން ހުންނަށް ފެށިއިރުންސުރެ އަހަރެން “ކަލާ” ދެކެ އިންތިހާ ލޯބިވަމެވެ. ކަލާގެ ހަޤީޤީ ސޫރަ އަހަރެންނަށް ނޭނގުނުކަމުގައިވިޔަސް އަހަރެން ...
ރިޕޯޓް

ހާލަތާއި ފިކުރު

" އޭނައަކީ މިހާރު ސިޔާސީމީހެއް، އެއީ ބޮޑު މޮޔައެއް" ފިހާރައެއްގެ ތެރޭގައިހުރި މީހަކު ފޯނުންވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނިއަޑުއިވުނެވެ. ސިޔާސީ މީހަކަށްވެފައި އަދި މޮޔައެއްގެ ...
ރިޕޯޓް

މިގޮތް ކިހިނެއްތޯއެވެ!

މުޖުތަމަޢްގައި ތަފާތު ކުށްތައް ގިނަވެ، ކުށްކުރުން ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުން އެކަމަށް ހައްލެއްފެނޭތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައިވެސް މިދަނީ އެކިގޮތް ގޮތުން ކުރެވެން ހުރީ ކޮންކަމެއްތޯ ...
ރިޕޯޓް

މިކަމާއިމެދު ތިބާގެ ޚިޔާލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ!

ދިވެހިން ޢާއްމުގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްއުޅެނީ ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައެވެ. ބައެއްކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްއުޅޭމީހުން ހަވީރު ހައެއްޖެހުމުން އެބައިމީހުންގެ މަސައްކަތް ނިންމާލާއިރު އަނެއްބައިމީހުން ރޭގަނޑު ހަތެއް ...
ރިޕޯޓް

Posts navigation