fbpx

ކޮލަމިސްޓް

އެމެރިކާ ގެ ޓައުން އެއް ހައްދުފަހަނަ އަޅައިފި – ބަނގުރާ މަނާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ މީހުން އުޅޭކަމަށާއި މި މީހުން ރާއްޖޭގައި ބަނގުރާ ވިއްކުން މަނާކޮށްފާނެކަމަށް ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ، މުސްލިމް ނަންކިޔާ ބައެއްމީހުން ތެޅިފޮޅޭއިރު ...
ރިޕޯޓް

ދޫކޮށްފައި ނުދާށޭ!

  އަހަރެންގެ ހަޔާތުން ހަނދާން ހުންނަށް ފެށިއިރުންސުރެ އަހަރެން “ކަލާ” ދެކެ އިންތިހާ ލޯބިވަމެވެ. ކަލާގެ ހަޤީޤީ ސޫރަ އަހަރެންނަށް ނޭނގުނުކަމުގައިވިޔަސް އަހަރެން ...
ރިޕޯޓް

ހާލަތާއި ފިކުރު

" އޭނައަކީ މިހާރު ސިޔާސީމީހެއް، އެއީ ބޮޑު މޮޔައެއް" ފިހާރައެއްގެ ތެރޭގައިހުރި މީހަކު ފޯނުންވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނިއަޑުއިވުނެވެ. ސިޔާސީ މީހަކަށްވެފައި އަދި މޮޔައެއްގެ ...
ރިޕޯޓް

މިގޮތް ކިހިނެއްތޯއެވެ!

މުޖުތަމަޢްގައި ތަފާތު ކުށްތައް ގިނަވެ، ކުށްކުރުން ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުން އެކަމަށް ހައްލެއްފެނޭތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައިވެސް މިދަނީ އެކިގޮތް ގޮތުން ކުރެވެން ހުރީ ކޮންކަމެއްތޯ ...
ރިޕޯޓް

މިކަމާއިމެދު ތިބާގެ ޚިޔާލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ!

ދިވެހިން ޢާއްމުގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްއުޅެނީ ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައެވެ. ބައެއްކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްއުޅޭމީހުން ހަވީރު ހައެއްޖެހުމުން އެބައިމީހުންގެ މަސައްކަތް ނިންމާލާއިރު އަނެއްބައިމީހުން ރޭގަނޑު ހަތެއް ...
ރިޕޯޓް

ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް ދީނީ ދަރުސްތައް ދިނުމުގެ ސަގާފަތެއް ފަށަންވެއްޖެ!

މިއަދު ﷲ ތަޢާލާ މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނިޢުމަތް ދެއްވާފައެވެ. މިއީ ހެޔޮ ގޮތުގައި ބަޔަކު އޭގެ ބޭނުން ހިފައިފި ނަމަ ނިޢުމަތަކަށް ...
ކޮލަމިސްޓް

ތިނޫން އެހެންކަމަކަށް ގޮވާލާ!

  ޤައުމުގައި ހިނގާ ތަފާތު ކަންކަމާއިދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މަގުމައްޗަށްނިކުމެ ނުރުހުން ފާޅުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރަސީ އޮންނަޤައުމުތަކުގައި ވަރަށް ޢާއްމުކަމެކެވެ. އެހެންގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ ޑިމޮކްރަސީގެ އުޞޫލެކެވެ. ...
ރިޕޯޓް

'ހަޖަމް' ކުރައްވާށެވެ! އިސްތިއުމާލް މިކުރަނީ 28 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ޙައްޤެކެވެ! (1)

ޑިމޮކްރަސީ އަށް ވަކާލާތު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އަބަދުވެސް ކުރާ ދަޢުވާއެކެވެ، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ. އެއީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ސިޔާސީ ވަކަރަށްޖެހުން!

  އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ލަކުޑީގެ ބޭނުމުގައި ރުއް ކެނޑުމުގެ ކުރިން އެރުކަކީ އާރުލާ ރުކެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ވަކަރަށްޖެހުން މިއީ ދިވެހިން އާއްމުކޮށް ކޮށްއުޅޭކަމެކެވެ. ...
ރިޕޯޓް

މިއަދުގެ ޢާންމުދިރުއުޅުމާއި މުސްލިމް ޝަޚްޞިއްޔަތު

  މިއަދު ގިނަ މުސްލިމުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު މުސްލިމުންނާ އެހެންމީހުންގެ ދިރިއުޅުމާ މާބޮޑު ތަފާތެއްނުފެނެއެވެ. ތިޔަ ހީކުރެއްވީ މުޅިންރަނގަޅަށެވެ. މުސްލިމުން ﷲއަށް ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ ބަހުސް ކުރުމަށް ބާވައިލެއްވުނު 'ޤާނޫނުގެ ޑްރާފްޓެއް' ނޫން!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ މުޚާތަބު ކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ 'ބެހޭ' އދ. ގެ ހައިކޮމިޝަނަރު ނަވަނިތަމް ޕިއްލޭ މިއަދު ...
ކޮލަމިސްޓް

Posts navigation