ދިއިސްލާމް އޮންލައިން ނޫސް އަދި ދިއިސްލާމް މަޖައްލާ ވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގައި 03 އޭޕްރީލް 2011 ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައެވެ.

ދިއިސްލާމް އޮންލައިން އަދި ދިއިސްލާމް މަޖައްލާގައި ލިޔުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ތިޔަ ފަރާތުން ދިއިސްލާމްގައި ލިޔުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަ ދިއިސްލާމްއަށް ގުޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާށެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު:
- ދިއިސްލާމް އަކީ ކޮބާ؟
- ދިއިސްލާމްގެ އެތިކްސް
- ދިއިސްލާމްގެ ނޫސްވެރިއަކަށްވުމަށް

------------

ދިއިސްލާމް އޮފީސް: މ.މެދުގިރި، އިރަމާމަގު، މާލެ

ފޯނު: 3007527
ފެކްސް: 3007527
ހޮޓްލައިން: 9915252

އީމެއިލް

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށް: info@dhiislam.com

އިތުރު އީމެއިލް

ޚަބަރު ފޮނުއްވުމަށް: news@dhiislam.com

އިޝްތިހާރު ކުރެއްވުމަށް: marketing@dhiislam.com

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދިއިސްލާމް:

ދިއިސްލާމް ފޭސްބުކްޕޭޖް

ދިއިސްލާމް ޓްވިޓާރ

ދިއިސްލާމް ޔޫޓިއުބް

 

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *