fbpx
ކޮލަމިސްޓް

ޝުކުރުވެރިވާކަށް ނުވޭތަ؟

މާތްﷲއީ ކިހާ އޯގާވަންތަ ކަލެއްތޯއެވެ. އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ނިޢުމަތްތައް ތިބާ ދެކިބަލާށެވެ. އެއިން އެއްވެސް ނިޢުމަތެއް އެކަލާނގެ ދެއްވާފައިވަނީ ބަދަލެއް ހޯއްދުމަކަށް ނޫނެވެ. އަދި ލިބޭނެކަމަކަށްވެސް ...
ކޮލަމިސްޓް

ފަހަރުގައި މިއީ ފަހު ފުރުޞަތުކަމަށްވެސް ވެދާނެ!

ނަޞީބުގެ މޫސުން ފެށުނީއެވެ. ލިބިގަތުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ. މިއީ ފުރުޞަތުގެ ފުރުޞަތެވެ. ދަނޑިވަޅުގެ ބޭނުންހިފުމަށް ފޫގަޅާލާށެވެ. ތިބާ ބޭނުންވަނީ ކޮންގޮތެއް ތޯއެވެ! ޙަޔާތުގައި ކުރެވިފައިވާ ކުށްފާފަތައް ފޮހެލަންތޯއެވެ! ތަޢުބާވެ މާތްﷲގެ މަގަށް އެބުރި ...
ކޮލަމިސްޓް

ރިބާ ކާ މީހުން މަޙުޝަރު ކުރެވޭނީ ޖިންނި މޮޔަވެފައިވާ ބައެއްފަދައިން

ރިބާއަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ރިބާގެ މުޢާމަލާތް ކުރުން މަނާކުރައްވައި، އެއީ ދުނިޔެއާ އާޚިރަތުގައިވެސް ގެއްލުމާއި ހަލާކު އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެއްކަން މާތްﷲ ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. އެއީ ޝައިތާނީ ޢަމަލެއްކަމާއި، އެއިން ފައިދާއެއް ...
ކޮލަމިސްޓް

ބަލިވުމަކީވެސް އިމްތިޙާނެއް! ކެތްތެރިވޭ!

ޙަޔާތުގެ ދަތުރަކީ އުދަނގޫތަކާއި ތުރާތައް ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭ ދަތުރެކެވެ. ހިތްހަމަ ޖެހުމާއި އުފަވެރިކަން ތަޖުރިބާކުރެވިދާ ދަތުރެކެވެ. ތަފާތު ބަލިމަޑުކަމާއި ނަފުސާނީ އުނދަގޫތަކާއި ދަތިތަކެވެ. ނަފުސުގެ ހިތްހަމަޖެހުމާއި ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތުގެ ނިޢުމަތެވެ. ހިތްހަމަ ނުޖެހުމާއި ...
ކޮލަމިސްޓް

ތަހުޒީބުގެ ރަސްކަން ބިކަކޮށް، ޓެކްނޮލިޖީގެ މާހިރުން މާޔޫސްކުރުވި ޙަޤީޤަތް!

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ޝިފާއެކެވެ. ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭ ފަރުވާއެކެވެ. އިންސާނާއަށް ބޭނުންވާ މަޢުނަވީ ކާނާ އެއިން ލިއްބައިދޭ މަތިވެރި ފޮތެކެވެ. ކޮންމެ ނުތަވަސްކަމަކާއެކު އެ ފޮތުން ފައިދާ ލިބިގަނެ ރައްކާތެރިކަމާއި އަމާންކަން ...