fbpx
ރިޕޯޓް

ބޮޑު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ޑިމާންޑްތަކަށް އަދުގެ އޯގާތެރި ސަރުކާރުން އިޖާބަދީ ހަށިފޮޅާލާފައި....

މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ކުރި ފަސް ޑިމާންޑަށް އަދުގެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ލޯބިކުރާ އޯގާތެރި ސަރުކާރުން ވަރަށް ...
އަރަބިދުނިޔެ

މިސްރުގެ ޕާލަމެންޓްރީ އިންތިޙާބްގައި ވޯޓްލަމުން އެބަދޭ

    މިސްރުގައި އޮތް ހުސްނީ މުބާރަކުގެ ވެރިކަން ރައްޔިތުން ނުކުމެ ނިމުމަކަށް ގެނެސް އެ ޤައުމުގައި މިނިވަން ދިމިޤްރާތީ ވެރިކަމެށް ޤާއިމް ކުރުމަށް ޕާލަމަންޓް އިންތިޙާބްގައި ވޯޓުލުން ކުރިޔައް އެބަދެއވެ. ...
އެފްރިކާ

އިނގިރޭސިވިލާތުން ގައްޒާފީ އަށް ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ވިއްކި : ރިޕޯޓް

    ވޭތުވެ ދިޔަ 40 އަހަރަކީ ލީބިޔާގައި ގައްޒާފީގެ ބާރު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އޮތް އަހަރު ތަކެވެ. ތެލުގެ މުއްސަދިކަން ލިބިފައިވާ ލީބިޔާއަށް ހަތިޔާރު ވިއްކުމައްފަހު ވޭތުވެ ...
ދިއިސްލާމް

ފަރަންސޭސިއަކު ޤުރުއާން އަންދާލި މައްސަލައާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީގައި އަޑުއުފުލައިފި

ފަރަންސޭސިއަކު ޤުރުއާން އަންދާލި މައްސަލައިގައި އޭނަ ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު މިނިވަންކުރުމުން ތުރުކީގެ އެކްޓިވިސްޓުންތަކެއް އެޤައުމުގެ އަންކާރާގައި ހުންނަ ފްރާންސްގެ އެމްބަސީ ކައިރިއަށް އިއްޔެ އެއްވެ އެކަމާމެދު ނުރުހުންފާޅުކޮށް އަޑުއުފުލައިފިއެވެ. ޤުރްއާން އަންދާލި ...
އެމެރިކާ

އަފްޣާން ޖަލުތަކުގައި ހިންގާ ޖަރީމާތައް އެމެރިކާ ރަނގަޅަށް ދަނޭ : ރިޕޯޓް

އަފްޣާން ޖަލުތަކުގައި ހިންގާ ޖަރީމާތައް އެމެރިކާ ރަނގަޅަށް ދަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ. ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓުން އާދިއްތަ ދުވަހު ހާމަކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ވާގޮތުގައި އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ އަށާއި ޖާސޫސީ އިދާރާ (ސީއައިއޭ) ...
ރިޕޯޓް

ވިސްނުމުގެ ނަޒަރަކުން.....!!!

އެއްވެސް ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތަކު ދެކޮޅުނުވާނެ ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމެކެވެ. އެހެނީ ފުރަތަމަ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެވޭނީވެސް މުސްލިމަކަށެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ...
އެމެރިކާ

"އޮކިއުޕައި ވޯލް ސޮޓްރީޓް" މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެހެން މުޒާހަރާއަކާއި ދިމާއަށް

  އެމެރިކާގައި ކުރިޔަށްދާ މުޒާހަރާތަކުގައި ފުލުހުން އެތައްބައެށް ހައްޔަރުކޮއްފައިވާތީއާއި އެބައިމީހުން ރައްޔިތުންނާއިމެދު ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ހަރުކަށިގޮތް ކުށްވެރިކޮށް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކަމާދެކޮޅަށް ނިޔުޔޯކުގެ ސިޓީހޯލުގައި ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ކުރާނެ ކަމަށް ...
އަރަބިދުނިޔެ

ފަލަސްތީނަކީ އަޅުގަނޑުމެން ފަދަ މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚްތުން ތަކެއް!

ފަލަސްތީނަކީ އަޅުގަނޑުމެން ފަދަ މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚްތުން ތަކެއް އެ ބިމަކަށްޓަކައި ފިދާވަމުންދާ އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންގެ މުޤައްދަސް ބިމެކެވެ. އެ ބިމަށް ވެރިވެ ގަންނަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ޔަހޫދީން ނަކީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ފަލަސްތީނުގައި ޔަޙޫދީން ވަޒަންވެރިކުރުން ހުއްޓާލާ، ފަލަސްތީނުގައި މިނިވަން ދައުލަތެއް އުފައްދާގޮތަށް ނޫނީ ދެން އިސްރާއީލާއެކު ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ނުފެށުމަށް ނިންމައިފި

ފަލަސްތީނުގައި ޔަޙޫދީން ވަޒަންވެރިކުރުން ހުއްޓާލާ، ފަލަސްތީނުގައި މިނިވަން ދައުލަތެއް އުފައްދާގޮތަށް ނޫނީ ދެން އިޒްރޭލާ އެކު ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ނުފެށުމަށް ފަލަސްތީނުން ނިންމައިފި އެވެ. އދ ގައި ފަލަސްތީނު ދައުލަތައް ރުހުން ...
އަރަބިދުނިޔެ

މިޞްރުގައި އިސްލާމީ ސިޔާސަތުތައް ޤާއިމްކުރުން- ދެން އޮތް ފިޔަވަހި

މުޙައްމަދު ޣަނެމް  އިނގިރޭސިވިލާތައް މުސްލިމް ބްރަދަރހުޑް ގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުޙައްމަދު ޣަނެމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިޞްރަށް ގެނެވިފައިވައި އިންޤިލާބީ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން މިޞްރު "ހަރުދަނާ އިސްލާމީ ސިޔާސަތު ...