fbpx
Kithamme Bodu Bayyeh Jehunu Namaves Kanbodu Vumuge Evves Beynumeh Neii: Mufthi Menk
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަޢާފު ކުރުމަކީ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ލޯބި އިތުރުވާ ކަމެއް: މުފްތީ މެންކް

މަޢާފް ކުރުމަކީ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ލޯބި އިތުރުވާ ކަމެށް ކަމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންސާނުންނަށް ކުށް ކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ތައުބާ ވެއްޖެނަމަ ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ...
Rape Kurun Huttuvumah Takaa Mainbafain Ge Zimma Varah Bodu: Sheikh Ghalib
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަޅުގަނޑުމެން އިޚްތިޔާރުކުރާ އެކުވެރިންނަކީ ތަޤްވާވެރިން ކަމުގައި ވާންޖެހޭ: ޝެއިޚް ޣާލިބް

އަޅުގަނޑުމެން އިޚްތިޔާރުކުރާ އެކުވެރިންނަކީ ތަޤްވާވެރިން ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޣާލިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ޣާލިބު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބް ފައުންޑޭޝަނުން ބާއްވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ކަމުގައިވާ ކަލިމައިގައި ...
Mainbafainah Loabidhee Alhaalaa Eheetherive Ufaluga Baithibba Nama Allah Ge Ruhi Vodigathun Libeyne: Mufthi Menk
ދަރުސް ޚަބަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެންގެ ރުހުމަށްވުރެ ﷲގެ ރުހިވޮޑިގަތުން މާ މުހިއްމު: މުފްތީ މެންކް

ދުނިޔޭގެ އެންމެންގެ ރުހުމަށްވުރެ ﷲގެ ރުހިވޮޑިގަތުން މާ މުހިއްމުވާނެ ކަމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވިއެވެ. އިންސާނާ މަރުވުމުން މީސްތަކުންނާ ވަކިވެ ގުޅުން ކެނޑުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ރަޙްމަތުން ...
Viyaafaariga Dhogu Hadhaa Olhuvaa Laagen Echehi Vikka Nama Viyafaaryga Allah Thala Barakaai Nulavvaane: Sheikh Rimaaz
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނަފްސާނީ ބަލިމަޑު ކަމެއްގެ ތެރޭގައި އިންސާނާ ހުންނަ ވަގުތަކީ ޝައިޠާނާގެ ނުފޫޒް އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ ގަދަވާނެ ވަގުތު: ޝެއިޚް ރިމާޒް

ނަފްސާނީ ބަލިމަޑު ކަމެއްގެ ތެރޭގައި އިންސާނާ ހުންނަ ވަގުތަކީ ޝައިޠާނާގެ ނުފޫޒް އޭނާގެ މައްޗަށް އެންމެ ގަދަވާނެ ވަގުތު ކަމަށް އައްޝައިޚް އަހްމަދު ރިމާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ރިމާޒް މިހެން ވިދާޅުވީ ...
Keerithi Quran Kiyevumakee Alhukameh: Sheikh Ilyas Hussain
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަކީ އަޅުކަމެއް: ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިން

  ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަކީ އަޅުކަމެއް ކަމަށް ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް އިލްޔާސް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި ދަރުސް ސިލްސިލާ އެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ...
Heyo Amaluge Mathyga Saabithuve Hurumakee Varah Muhimmu Kameh: Sheikh Ibrahim Raafiu
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހެޔޮ ޢަމަލުގެ މަތީގައި ޘާބިތުވެ ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް: ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރާފިއު

ހެޔޮ ޢަމަލުގެ މަތީގައި ޘާބިތުވެ ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ރާފިޢު މިހެން ވިދާޅުވީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންދޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ...
Rasoola Dheke Loabi Vumakee Varah Mathiveri Vaajibeh: Sheikh Muhammed Haleem
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަސޫލާދެކެ ލޯބިވުމަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ވާޖިބެއް: ޝެއިޚް މުހައްމަދު ޙަލީމް

ރަސޫލާ މުހައްމަދު ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ދެކެ ލޯބިވުމަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ވާޖިބެއް ކަމަށް އަޢްޝައިޚް މުހައްމަދު ޙަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޙް ޙަލީމް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ...
Sihuru Jehidhaane Kamah Rakkatheri Kamuge Fiyavalhu Elhun Muhimmu: Sheikh Thayyib (2 Vana Bai)
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ވަގުތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ވަރަށް މުހިއްމު ނިޢުމަތެއް: ޝެއިޚް ތައްޔިބް

ވަގުތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ވަރަށް މުހިއްމު ނިޢުމްތެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ތައްޔިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ތައްޔިބު މިހެން ވިދާޅުވީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ކަމުގައިވާ ކަލިމައިގައި ...
Alhugadumen Kairiah Maru Annan Dhen Allah Thaalaa Ah Alhukan Kurumugai Dhemi Hunnan Jehey: Sheikh Shihaam
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަޅުގަނޑުމެން ކައިރިއަށް މަރު އަންނަންދެން ﷲ ތަޢާލާއަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި ދެމި ހުންނަން ޖެހޭ: ޝެއިޚް ޝިހާމް

އަޅުގަނޑުމެން ކައިރިއަށް މަރު އަންނަންދެން ﷲ ތަޢާލާއަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި ދެމި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އައްޝެއިޚް ޝިހާމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ޝިހާމް މިހެން ވިދާޅުވީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ...
Hidhaayai Libun Edhey Nama Allah Ge Hazrathuga Gina Ginain Dhannavan Jehey: Sheikh Imran
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހިދާޔަތްލިބުން އެދޭނަމަ ﷲގެ ޙަޒްރަތުގައި ގިނަގިނައިން ދަންނަވަން ޖެހޭ: ޝެއިޚް އިމްރާން

ހިދާޔަތް ލިބުން އެދޭނަމަ ﷲގެ ޙަޒްރަތުގައި ގިނަގިނައިން ދަންނަވަން ޖެހޭކަމަށް ޝެއިޚް އިމްރާން މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް އިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ދަރުސް ކަމުގައިވާ ...
Allah Ge Rahmathun Ummeedhu Kadaa Nulavvaa: Sheikh Adam Nishaan
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ﷲގެ ރަޙްމަތުން އުއްމީދު ކަނޑާ ނުލައްވާ: ޝެއިޚް އާދަމް ނިޝާން

ﷲގެ ރަޙްމަތުން އުއްމީދު ކަނޑާ ނުލުމަށް ޝެއިޚް އާދަމް ނިޝާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ނިޝާން މިހެން ވިދާޅުވީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ކަމުގައިވާ ކަލިމައިގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ...
Zikuru Kurumaky Hurihaa Haalathegaa Ves Kurevi Dhaane Amaleh: Sheikh Ibraahim Raafiu
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒިކުރު ކުރުމަކީ ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި ވެސް ކުރެވިދާނެ ޢަމަލެއް: ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު

ޒިކުރު ކުރުމަކީ ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި ވެސް ކުރެވިދާނެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ރާފިޢު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ...
Heyo Kankamah Magu Dhehkumuge Sababun Eyge Dharuma E Magu Dhakka Myha ahves Libigen Dhey: Sheikh Shafeeu
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހެޔޮ ކަންކަމަށް މަގު ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ދަރުމަ އެ މަގު ދައްކާ މީހާއަށްވެސް ލިބިގެންދޭ: ޝެއިޚް ޝަފީޢު

ހެޔޮ ކަންކަމަށް މަގު ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ޘަވާބާއި ދަރުމަ އެހެޔޮ މަގު ދައްކާ މީހާއަށް ވެސް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް ޝަފީޢު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް ޝަފީޢު މިހެން ...
Nubai Heethakaa Dhuruvun: Sheikh Shuaib Naazim
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނުބައި ހީތަކާ ދުރުވާން ޖެހޭ: ޝެއިޚް ޝުޢައިބު ނާޡިމް

  ނުބައި ހީތަކާއި ދުރުވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ޝެއިޚް ޝުޢައިބް ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ޝުޢައިބް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަން އިން ކުރިއަށް ގެންދަވަމުންދާ ދަރުސް ...

Posts navigation