fbpx
ރިޕޯޓް

"ރާމާ" ފުށް ގަންނާނެއްބާ!!!

ތިޔަބޭފުޅުން "ހޮޓް ޑޯގެއް" ނުވަތަ ހޫނު ކުއްތާއެއް ފަރީއްކުޅުވިންތޯއެވެ؟ ނޫނީ "ހެމް ބަގަރ" އެއް ނޫނީ އޫރުމަސް ބަނަހެއް ފަރީއްކުޅުވިންތޯއެވެ؟ ނޫނީ "ނޮން އަލްކަހޯލިކް ބިޔަރ" ނުވަތަ އަލްކަހޯލު ހިމެނިފައިނުވާ ބިޔަރު ...
ރިޕޯޓް

މީޑިއާގެބޭފުޅުންނަށް ވަކި ޚާއްޞަ ހިމާޔަތެއްދޭންޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

ޑީއާރުޕީގެ ފަރާތުން މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ ކަވަރުކުރަން މަސައްކަތްކުރި މީޑިއާގެ "ބޭފުޅުން" ނާއިމެދު ފުލުހުން އަމަލުކުރިގޮތާއިމެދު ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކުންދަނީ ފާޑުކިޔަމުން ކުއްވެރި ކުރަމުންނެވެ. މީޑިއާގެ ބޭފުޅުންނަށް އަނިޔާވީޔޯލައެވެ. ސުވާލަކީ މީޑިއާގައި މިތިއްބަވަނީ ...
އެމެރިކާ

ބަންގްލަދޭޝްއިން ސިފައިން ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދި އެމެރިކާއިން ރޮއެ އާދޭސްކުރަންފަށައިފި

އެމެރިކާއިން އިސްވެ އޮވެގެން އަފްޣާނިސްތާނަށް "ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ" ހޯދައިދިނުމަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާތާ 9 އަހަރުވީއެވެ. ﷲގެ ޝަރީޢާ ޤާއިމު ކުރަމުންގެންދަނިކޮށް އެކަމަށް ކެތްނުކުރެވިގެން އެކި ފާޑުފާޑުގެ ބަހަނާ ދައްކައިގެން އަފްޣާނިސްތާނަށް އަރާ ...
ރިޕޯޓް

"ސޭލްސްގާރލްސް" ބޭނުންވެއްޖެ!

ފިހާރަތަކުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުގައި "ސޭލްސްގާރލްސް ބޭނުންވެއްޖެ" މިހެން ޖަހާފައިވާތީ ވަރަށް ގިނައިން ފެނެއެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ބައެއް ރައްޓެހިންނާ މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު ބަދަލު ކޮށްލީމެވެ. އެގޮތުން އެއްރައްޓެއްސަކު ބުނީ އެހެން އެޖަހަނީ ...
އޭޝިއާ

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ނޭޓޯސިފައިން އަނެއްކާވެސް ޢާއްމުންގެ އެތައްބަޔަކު މަރާލައިފި

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޖަލާލްއާބާދުކައިރީ އޮންނަ އަވަށަކަށް ނޭޓޯސިފައިން ޙަމަލާތަކެއްދީ އާއްމުންގެ އެތައްބަޔަކު މަރާލައިފިއެވެ. ނޭޓޯސިފައިން މިޤަތުލުޢާއްމު ހިންގާފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތުގައެވެ. މިޙަމަލާގައި ގާތްގަނޑަކަށް 15 ވަރަކަށް މީހުން މަރުވިއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އަންހެނުންނާއި ...
އެމެރިކާ

ތޯލިބާނުންގެ އަތުން އެމެރިކާ ޗިސްޗިސްވަނީ

ދުނިޔޭގެ އެކިޤައުމުތަކަށް އަރާ ޤައުމުތައް ސުންނާފަތިކުރަމުން އަޅުވެތިކުރަމުންގެންދާ ދުނިޔޭގެ ސުޕަޕަވަރުކަމަށް ދަޢުވާ ކުރާ އެމެރިކާނުން އަފްޣާނިސްތާމުގައި ކުރަން ބޭނުންވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް ފައިބަންޖެހޭ ވަގުތު މިހާރު ވަނީ ވަރަށްވެސް ކައިރިވެފައެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ޑިމޮކްރަސީގެ އިންސާފުވެރިކަން

ޑިމޮކްރަސީގެ ޗެމްޕިއަނުންކަމަށްވާ އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކޮށްގެން މިއުޅޭ ޑިމޮކްރަސީގެ ޢަދުލު އިންސާފުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު ނިކަންފަހެ ބައްލަވާލައްވަބަލާށެވެ. އެއްވެސްމީހަކު ކުށްކުރާކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ކުށްކޮށްކޮށް މީހާޖެހެނީ ވަރުބަލި ވާށެވެ. އޭނާއަކީ ...
ރިޕޯޓް

ސުނާމީއަށް ފަސް އަހަރު ވީއިރު...

2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުމަހު އިންޑޮނޭޝިއާއަށް އައި ބިންހެލުން ވެގެން ދިޔައީ މިފަހަކަށް އައިސް ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ބިރުވެރި އެއް ޙާދިޘާ ކަމުގައެވެ. ސުނާމީގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ މިޙާދިޘާގައި އެކި ...

Posts navigation