fbpx
ރިޕޯޓް

ދީނީ ދަޢުވަތަށް ހުރަސްތައްނައުން އެއީ މައްސަލައެކެވެ.

ﷲގެ ދީނުގެ ދަޢުވަތު ދެމުންގެންދާ މުސްލިމުންނަށް އެކިވަރުވަރުގެ ދުއްތުރާތަކާއި ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވާންފަށާފައިވަނީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ދައުރަކު ނޫނެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ ދައުރަކުވެސް ނޫނެވެ. އަދި މިއަދު ވަކި ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތަކުންވެސް ...
ރިޕޯޓް

ހަށިވިއްކާ ތަންތަނުގެ މައްސަލަ މިސަރުކާރަށް ހައްލުކުރަން ފަސޭހަވީ ކީއްވެ؟

  ތަފާތު އެކިއެކި ރީތި ނަންނަމުގައި މާލޭގައި ހިންގަމުންގެންދާ ހަށިވިއްކުމުގެ ކަންތައްގަނޑަކީ ބަޔަކު ކުރާ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެކެވެ. މިއީ އާދައިގެ މީހުންނަށް ކުރެވޭވަރަށްވުރެ މާބޮޑު ވިޔަފާރިއެކެވެ. މިވިޔަފާރި ބޮޑުވީ މީގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ...
ރިޕޯޓް

"އައްޒާން.... ނަމާދު ވަގުތަށް ބަންދު"

  މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގައި ނަމާދުވަގުތު ޖެހުމުން ވިޔަފާރިކުރާ ހުރިހައި ފިހާރަތަކެއްގައިވެސް "ނަމާދު ވަގުތަށް ބަންދު" މިހެން ލިޔެފައިވާ ބޯޑު ދޮރުގައި ހަރުކޮށް ފިހާރަ ބަންދުކުރެއެވެ. އަދި ފިހާރަތައް ނޫނަސް ނަމާދުވަގުތު ޖެހުމުން ...
ރިޕޯޓް

މުޅި ގައުމުގައި ހުސް ބާޣީން !؟!

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމުން އަމިއްލައަށް އިސްތިއުފާދިނުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި އުފެދިގެންދިޔަ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންގަނޑުގައި އެންމެގިނައިން އިވޭ އެއްލަފްޒަކީ "ބާޣީ" މިލަފްޒެވެ. މިއީ ދިވެހިންނަށް އައު ލަފްޒެއް ނޫނެވެ. ކުރިން ވެރިކަންކުރި ...
ރިޕޯޓް

ދީނީ ޢިލްމުވެރީން ބަދުނާމުކުރުމަށް ތިޔަކުރަމުންދާމަސައްކަތް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ އިންޝާﷲ

  ތައުބާ ސޫރަތުގެ 32 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ޥަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. يُرِ‌يدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ‌ اللَّـهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّـهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَ‌هُ وَلَوْ ...
ރިޕޯޓް

އިޚްވާނުލް މުސްލިމީންގެ ކާމިޔާބީ ހުޅަނގުން ޤަބޫލު ކުރާނެބާ!

  1928 ގައި އުފެދުނު އިޚްވާނުލް މުސްލިމީން ޖަމާޢަތަކީ މިސުރާއި ޢަރަބިދުނިޔޭގެ އެތައްމިލިއަން ބައެއްގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ ދީނީ ޖަމާޢަތެކެވެ. މި ޖަމާޢަތަކީ އަބަދުވެސް އިންސާނީ ޚިދުމަތުގެ މައިދާނުގައި ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ...
ރިޕޯޓް

ޗައިނާގެ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުމުން އެކަމާ އިންޑިޔާ ކަންބޮޑުވުން

އިންޑިއާއިން ޤަބޫލުކުރާ ކަހަލައެވެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި "މިނިވަން" ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިންޑިޔާގެ މިލްކެކެވެ. ޗައިނާއިން ޤަބޫލުކުރަނީ ރާއްޖޭގައި ޗައިނާގެ ބާރުވެސް އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށެވެ. ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ފާހަގަކުރުމަށް 26 ޖުލައި ...
ރިޕޯޓް

ފޮޓޯނަގަންވީމަ ހިނިތުންވާ ދެ ލީޑަރުން

ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިއާއާއި ދެމެދުގައި ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ ނަފްރަތްތެރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަމަކީ އެންމެން ދަންނަ ވާހަކައެކެވެ. މީޑިއާތަކުން އަބަދުވެސްއިވޭނީ ދެޤައުމުގެދެމެދުގައި ކޮންމެވެސް ހަނގުރާމައެއް ނުވަތަ އިންޒާރެއްދީގެން އުޅޭ ވާހަކައެވެ. ހަމައެކަނި ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައިގައި ކުރިއަށްދާ ...
ރިޕޯޓް

ވައްކަންކުރުމުގެ އާ ސްޓައިލެއް!

  "އޭ ބޭބޭ.. އަޅުގަނޑު މިއުޅެނީ އަޅުގަނޑުގެ ލާރިކޮޅު ވަގަށްނަގައިގެން ކޮޓަރީގެ ކުލި ނުދެއްކިގެން. އެގޭ މީހުންބުނީ މިއަދު ލާރިނުދައްކައިފިއްޔާ ކޮޓަރިން ނެރޭނަމޭ... އަންހެނުންނަކީވެސް ބުރުގާ އަޅައިގެން އިންނަ ކުއްޖަކަށްވާތީ ކޮޓަރިން ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހިސަރުކާރުން ގެނައި ޔަންގް މުސްލިމު ގްރޫޕްގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބާބާ؟

ދާދިފަހުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ 4 ޒުވާނަކު "ޔަންގް މުސްލިމުން"ގެ ނަމުގައި ރާއްޖެ ގެނައެވެ. މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖެ ތެރެއަށް ވެސް މި ޔަންގް މުސްލިމުން ގެންގޮސްގެން އެމީހުންގެ ޔަންގް މުސްލިމުކަން ދައްކައިދީފައިވެއެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ޤައުމުގެ ބައެއް ބޮޑުން ބަރަހަނާވެފައި..!

މިވަގުތު ޤައުމުގައި އެންމެ ބާރަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ އިންޓަރނެޓުގެ ޒަރީޢާއިން ސަރުކާރުގެ ބޮޑުންތަކަކަށް ޒުވާނުންތަކެއް ބިރުދައްކައި "ބްލެކް މޭލް" ކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކައެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ޒުވާނުންގެ ބައިގަނޑެއް ފުލުހުން ...
އަރަބިދުނިޔެ

ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެން މުޖާހިދުން އިޒްރޭލާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނަނީ

ފަލަސްޠީނުގެބިންތައް ޔަހޫދީންގެ އަތްތަކުން މިނިވަންކޮށް ފުރިހަމަ އިސްލާމީޝަރީޢަތެއްޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެމީހުންމިހާރު އެވަނީ ތަމްރީނުވެފައެވެ. އިޒްރޭލު ސިފައިންނާއި ހަނގުރާމަކުރުމަށްޓަކައި ފަލަސްޠީނުގެ ހުރިހާ އުޚްތުންނަށް މިބައިމީހުންވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. މިއީ ކޮންބައެއްތޯއެވެ...މިއީ ހަނގުރާމައިގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ތަމްރީނު ...
ރިޕޯޓް

މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަހަރެމެން ވޯޓުދިނީ ކީއްވެ؟

މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ހޮވުނީ މައުމޫނާއި ވާދަކޮށްގެން 8.5 ގެ ކުޑަ ޕަސެންޓަކުންނެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު، މައުމޫނު ނުހޮވަން ނިންމި އެންމެ ބޮޑު އެއް ...
ރިޕޯޓް

ދީނީ ހަރުކަށި މީހުންގެ ކަންތައް ބޮޑުވެއްޖެ

މިހާރަކަށްއައިސް ވަރަށްގިނައިން އިވޭ އަޑެކެވެ. ދީނީގޮތުން ހަރުކަށި މީހުންގެ ކަންތައް ބޮޑުވާ ވާހަކައެވެ. މިފަހުން ބަޔަކު މާގިނައިން މިގޮތަށް އަޑުފެތުރުމުގައި ވަރަށްބޮޑު ސިއްރެއް އެބައޮތެވެ. މިގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާމީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ...

Posts navigation