fbpx
ރިޕޯޓް

ޗީޕް އަންހެނުންނަށް ރަނގަޅު ފިރިން ލިބޭކަށް ނުޖެހެއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ މި ލިޔުމުގައި ބުނަން މި އުޅެނީ ދިވެހިއަންހެނުންނަށް، އާދެ! ގިނަ ދިވެހި އަންހެނުން އެމީހުންގެ ޙަޔާތުގައި އެކަނިވެރިވެ ނުވަތަ ދެކަނި ހާލަތުގައި ފިރިންނާއި އެކު ދިމާވެފައިވާ ހިތްދަތި އެކަނިވެރި ހިތާމަވެރި ...
ރިޕޯޓް

ވައްހާބިޒަމް: ޚުދުމުހުތާރު އިސްލާމީ ލީޑަރުންގެ އަތްމަތީ ބަސް

ވައްހާބިޒަމް އަކީ ކޯއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ވައްހާބީންނަކީ ކޮން ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ އެ ލަފްޒު ކާފަރުން ކައިރީ ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިން ނުވަތަ ލީޑަރުން ބޭނުން ކުރަނީ ކޮން ފައިދާއެއް ނަގަން ...
ރިޕޯޓް

އދ. އާއި އެމެރިކާގެ ލޯ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް "ޑިމޮކްރަސީ" ގެ ނަމުގައި އަމާންކަން ގެނައުމަށްޓަކައި އދ. އިން ސްޕޮންސާ ކޮށްގެން އެމެރިކާއިން ހިންގަމުންގެންދާ ކުޅިގަނޑު ނުވަތަ ގޭސްގަނޑު އެންމެފަހުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އަމާޒު ވެއްޖެއެވެ. ޢަދުލު އިންސާފާއި، ...
ރިޕޯޓް

ފާޙިޝް ފޮޓޯތައް ޝާއިޢު ކުރުމަކީ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް ހެއްޔެވެ؟

މީހަކު ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުމެއް ލައިގެން އުޅެދާނެއެވެ. އެފަދަ އެތައް ބަޔަކު މަޖީދީ މަގަށް ނިކުމެލުމުން ފެންނާނެއެވެ. ބޮޑު މަންޒަރު ބަލައިލުމުން ފެންނާނީވެސް މުޅިން އެކަހަލަ ނިވާކަންކުޑަ، ހެދުންލައިގެން ޢައުރަ ނިވާނުކޮށްތިބި ...
ރިޕޯޓް

ދީނީ ޢިލްމުވެރީން ބަދުނާމުކުރުމަށް ތިޔަކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އިންޝާﷲ ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ!

ތައުބާ ސޫރަތުގެ 32 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ޥަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. يُرِ‌يدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ‌ اللَّـهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّـهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَ‌هُ وَلَوْ كَرِ‌هَ ...
ރިޕޯޓް

އަގުހެޔޮ ޕެކޭޖުތަކާއެކު މޮބައިލް ފޯނުގެ ބިލު މައްޗަށް

  ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިސްފައި މިވާ "ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ" ގެ ދަށުން ފާޑު ކިއުމަކީ ރައްޔިތު މީހާއަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ. އެގޮތުން ޤައުމުގެ އެކި ލީޑަރުންނާއި، އެކި މީހުންނާއި، އެކި ޕާޓީތަކާއި، އެކި ...
ރިޕޯޓް

ދީނީ ޕާޓީއަކަށް ހަމައެކަނި އޮތީ އަދާލަތު ޕާޓީ ހެއްޔެވެ؟

ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ 16 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން ދީނީ ޕާޓީއަކީ ހަމައެކަނި އަދާލަތު ޕާޓީ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ޕާޓީތަކަކުންވެސް އަދި ޚުދު އަދާލަތު ޕާޓީވެސް އަމިއްލައަށް ކުރާ ސުވާލެކެވެ. ...
ރިޕޯޓް

މި ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނަށް އަމިއްލައަށް އިޢުތިރާފުވުމުގެ މިނިވަންކަންވެސް ނެތީހެއްޔެވެ.

  އަންހެނުންގެ މިނިވަންކަމަށާއި އަންހެނުންގެ އެކިއެކި ޙައްޤުތައް ނުލިބިގެން ލޮލަށް ނިދިނައިސްގެން އުޅޭ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ފެމިނިސްޓުންގެ މަޤްޞަދާއިމެދު ބޮޑެތި ސުވާލުތަކެއް މިއަދު މިވަނީ އުފެދިފައެވެ. ދާދިފަހުން އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ...
ރިޕޯޓް

ވެރިކަމާއި ހަވާލުވާއިރު ﷲ ގަންދީ ހުވާކުރުމަކީ ދީނީ ކަމެއް ނޫންތޯއެވެ!

  "އަހުރެން ގ.ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އިސްލާމްދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، ދިވެހި ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވުރެ ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއެއް ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ޤައުމަކު މިހާރު ނެތް

ޅަފަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން އޮތުމަށްފަހު ބާލިޣު ވެފައިވާ ޑިމޮކްރަސީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ޤައުމަކަށް އަތު ނުޖެހޭ ހިސާބެއްގައިކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ބުނަމުން ދާން ފަށައިފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ...
ރިޕޯޓް

ރޭޕްއާއި ދެކޮޅަށްވެސް އަންހެނުން، ރޭޕްއާއި އެއްކޮޅަށްވެސް އަންހެނުން

  ދުނިޔޭގެ އެތައް މިތަނުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ ގޯނާއާއި އެކަނބަލުންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ވާހަކަ ދެއްކުން މިއަދު މިވަނީ ވަރަށް ޢާއްމުވެފައެވެ. އަދި މިދުވަސްވަރު އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ އަންހެނުން ...
ރިޕޯޓް

"ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ތުނބުޅި ދިގުކޮށް ފައިކުރި އޮޅާފައި ތިބި ތިން މީހަކު"

ފޮޓޯގައި އެވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ތުނބުޅި ބާލައިގެން އޮމާންކޮށްފައި ހުރި ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ) ކުޑަކުއްޖަކާ ބަދުއަހުލާގީ ...
ރިޕޯޓް

އިންޑިއާ އާއި މެލޭޝިއާގެ ބަސްމަގު ގެ ތަފާތުކަން

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރާއި މެލޭޝިޔާގެ އެއާޕޯޓްސް ހޯލްޑިން ބަރުހާދާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ކޮންސޯޓިއަމްގެ އެގްރީމެންޓް، ދިވެހި ސަރުކާރުން އުވާލި މައްސަލައިގައި އިންޑިއާގެ ހަރުކަށި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުޑަކުދިންނެއް ނުވިހާނެ: ޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު

ކުޑަކުދިންނަކީ މާބަނޑުވެ ވިހާނެ ބައެއް ނޫންކަމަށާއި ވިހާނީ ބޮޑެތި މީހުންކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ އަންގާރަދުވަހުގެ ރޭ ސަންއެފްއިން ގެނެސްދިން "ސުވާލަކީ ކޮބާ؟" ޕްރޮގްރާމަށް އެހުންތެރިއަކު ...

Posts navigation