fbpx
ސުވާލާއި ޖަވާބު

ޝަހާދަތް ކިޔާ ކޮންމެ މީހަކު ސުވަރުގެ ވަންނާނެތަ؟

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ އަހަމުން މި އަންނަނީ لا إله إلا الله  މި ކަލިމަފުޅު ކިޔުމުން އަހަރެމެން ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ސުވަރުގެ ވަންނާނެ ކަމެވެ. މިބުނުމަށް ވިސްނާލަމާތޯއެވެ؟ ޙަޤީޤަތުގައި މި ...
ރިޕޯޓް

ރޭޕް އަދި ޒިނޭ: ބޮޑުވެގެންވާ ދެ ފާފަ

ކޮންމެ އަންހެނަކީވެސް ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ މަންމައެކެވެ. ނުވަތަ ދައްތައެކެވެ. ނުވަތަ ކޮއްކޮއެކެވެ. އެފަދަ ފަރާތެއްދެކެ އެއަންހެނެއްގެ ލެއިން ގުޅިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އިންތިހާއަށް ލޯބިވާނެއެވެ. އަޅާލާނެއެވެ. އަދި ހޭހަންކުރާނެއެވެ. މިއީ މުޅި ...
ރިޕޯޓް

އިޝްޤުގައި ޖަހާ ގޮށް މޮހެނީ ކީއްވެ؟

ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ލޯބީގެ ވާހަތަކަކީ ވަރަށް ލޯބި ހިތި ވާހަކަތަކެކެވެ. ތަފާތު ރަހަތަކާއި ޒަމާނީ ކުލަތަކުން ޖަރީވެފައިވާ އެލޯބިތަކުގެ ވާހަކަތައް ނުހަނު ގިނައިން އަޑުއިވެއެވެ. ތަފާތު އެކި އޮއިވަރުތަކުގައިޖެހި ބައެއް ލޯބީގެ ...
ރިޕޯޓް

ތިއީ ބޮޑު ވެގެންވާ ބުހުތާނެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުލުން ބޭރުވާ ބަހަކާ ދޭތެރޭ މާ ބޮޑު ވިސްނާލުމެއް ނެތި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދާ މި ފަދަ ޒަމާނެއްގައި ނޫރު ސޫރަތުގައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ...
ރިޕޯޓް

ހަޤީޤީ ޓެރަރިސްޓުން

   ހިތާމަވެރި ޙާދިޘާއެކެވެ. މިއަދު މުޖުތަމަޢު ހޭލައިފިއެވެ. ޙާދިޘާގެ ބޮޑުކަމުން އިންސާނިއްޔަތަށް ލޮޅުމެއް އަރައިގެން ދިޔަފަދައެވެ. އެ ޖަރީމާއަކާ ކުރިމަތިލާނޭ ގޮތަކާއިމެދު ހޯދާ ބެލުމަށް އަދި އެ ޖަރީމާއަކަށް މަގުފަހިވާ ހުރިހާ ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހިންގެ "ކޫލް ލައިފްސްޓައިލް"

ޒަމާނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއިއެކު، ޒަމާނީ ފަސޭހަ ގޮތްތަކުގެ ފަހަތުން މީސްތަކުން މިއަދު މިވަނީ ދުވަން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ބާޒާރަށް ނުކުންނަ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ގަތުމަށް ގަދަ އަތްވާ ވާރޭގެ ތެރޭގައި ...

Posts navigation