fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުށީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޖަގަހައަށް ސިހުރު ލިޔެފައިވާ ކިހާކެއް އެއްލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޖަގަހަ ތެރެއަށް ސިހުރު ލިޔެފައިވާ ކިހާކެއް ރޭ ދަންވަރު ބަޔަކު އެއްލައިފި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ އަދާލަތު ޕާޓީގައި އިސްކޮށް އުޅޭ މުހައްމަދު މޫސާއާއި ހަވާލާދީ ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިންގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަންދަލުސް ދަރުސްގެ ސީޑީ ނިކުމެއްޖެ

ޖަމްއިއްޔަތުއް ސަލަފްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި އަންދަލުސް ދަރުސްގެ ސީޑި މިއަދު ނިކުމެއްޖެއެވެ. އައްޝައިހް އާދަމް ޝަމީމް އަދި އައްޝައިހް އަހުމަދު ސަމީރު ދެއްވާފައިވާ އަންދަލުސް ދަރުސްގެ ސީޑީ ޖަމްއިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ އޮފީހުންނާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝެއިޚް ޝަމީމްއާއި ޒާތީގޮތުން ދިމާކުރާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރަން - ޑރ. ޝަހީމް

އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމްއާއި ޒާތީގޮތުން ދިމާކުރަމުން ގެންދާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރާކަމަށް ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ދެއްވި ތަޤްރީރަކާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ބަދުނާމުކޮށް، ޒާތިގޮތުން ދިމާކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ އަބުރާބެހި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ގައުމުގައި ހައިޖާން އުފައްދަން ނޫޅުމަށް ޝޭހުންނަށް ނަޝީދު ގޮވާލައިފި

ގައުމުގައި ހައިޖާން އުފައްދަވަން ނޫޅުމަށް ޝޭހުންނަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ "ކުރި އަށް އޮތް މަސް ދުވަހަކީ ސުލްހައިގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިސްކިތްތައް އިމާރާތްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ދައުލަތަށް ތިން މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބެންޖެހޭ - އޮޑިޓް ރިޕޯރޓް

މިސްކިތްތައް އިމާރާތްކުރުމުގެ އެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ތިން މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަދިވެސް ނުލިބި އެބަހުރި ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އިއްޔެ ނެރެފައިވާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ2011 ވަނަ އަހަރުގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

167 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ހައްޖާޖީން މަދީނާ އަށް

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހާހަމަ އަށް 167 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ހައްޖާޖީން މަދީނާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިޔާ އިން ބުނެފި އެވެ މިއަހަރުގެ ހައްޖުމޫސުމުގައި މަދީނާގެ އަމީރު މުޙައްމަދު ބިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިން އުޅެނީ އަފްގާންގައި "އޭނަ ކާފަރޭ، މީނަ ކާފަރޭ" ބުނާ މީހުން ގޮތަށް: ރީކޯ މޫސަ

ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިން އުޅެނީ އަފްގާންގައި "އޭނަ ކާފަރޭ، މީނަ ކާފަރޭ" ބުނާ މީހުން ގޮތަށް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ވަގުތީ ޗެއަރޕާރސަން ރީކޯ މުސާ މަނިކު ބުނެފިއެވެ. ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީއިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަޖިލީހުގެ އަޤުލަބިއްޔަތު ބޭނުންކޮށްގެން ފިޔަވަޅު އަޅާނަން - އަލީވަހީދު

ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް، "ބަޔަކާ ގުޅިގެން އޭރިޔާ ތެރެއިން ލައިން ކްރޮސްކޮށްފި ނަމަ" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޤުލަބިއްޔަތު ބޭނުންކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މަގްސަދުގައި ދީނީ ވައުޟު ބުނުމާއި ނަސޭޙަތް ދޭތީ ހިތާމަކުރަން: އެމްޑީޕީ

އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މަގްސަދުގައި ދީނީ ވައުޟު ބުނުމާއި ނަސޭޙަތް ދޭތީ ހިތާމަކުރާމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ދީނީ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއަކުން ހަރަކާތްތެރިވާތީ އެކަމާ ހިތާމާ ކުރާކަމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް މިނިވަންކަން ހޯދަދިނީ ނަޝީދުއެއް ނޫން: ޑރ. ޝަހީމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް މިނިވަންކަން ހޯދަދިނީ އެމްޑިޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެއް ނޫން ކަމަށް ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަރުކާރުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަންދަލުސް ދަރުސަކީ ދިވެހި ތާރީހުގައި މިހާތަނަށް ދިވެހި ޤައުމަށްޓަކައި ދެއްވި އެންމެ ވަރުގަދަ ދަރުސް: ޑރ ޝަހީމް

އަންދަލުސް ދަރުސަކީ ދިވެހި ތާރީހުގައި މިހާތަނަށް ޢިލްމުވެރިއަކު ދިވެހި ޤައުމަށްޓަކައި ދެއްވި އެންމެ ވަރުގަދަ ދަރުސްކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. "އަންދަލުސް" ދަރުސް އާއި ބެހޭ ގޮތުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ހައްޖަށް ދާ މީހުން މިއަދު ފުރަންފަށައިފި

ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ހައްޖަށް ދާ މީހުން މިއަދު ފުރަންފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ފުރުމަށް ހަޖެހިފައިވާ ހައްޖުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މިނާ ހައްޖު އުމްރާ ޕްރައިވެޓްގެ ހަވާލުގައި ދާ ސަތޭކަ އެއް މީހުންނާއި، ޔޫއެސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

“އަންދަލުސް” ދަރުސް 4 ޓީވީއަކުން އިންޝާﷲ ލައިވްކުރާނެ

“އަންދަލުސް” ނަމުގައި ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުސް 4 ޓީވީއަކުން ލައިވް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދިއިސްލާމް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސަލަފް ޖަމިއްޔާއިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މިރޭގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސޫރިޔާގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފައިވޭ - ބަންކީ މޫން

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ސޫރިޔާގެ ވެރިރަށް ދިިމިޝްޤުގެ ރަށްފުށުގެ ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ސެރިން ގޭސް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އދ ގެ ސެކްރެޓަރީ ...

Posts navigation