fbpx
ވާހަކަ

ވަޢުދު (ބާވީސްވަނަބައި)

އަޔާޒް މައުވާ އަންނަންވާއިރަށް ތާޒާވެލަން ދިޔުމުން މަލާކަށް އޭނަގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލުތަކުގައި އިން ގޮތަށް އިނދެވުނެވެ. މި ޙާލަތް ވެގެން މި ދަނީ އޭނަ ހީކުރާވަރަށްވުރެ ދަތި ޙާލަތަކަށެވެ. އެދުވަހު އޭނަގެ ...
ވާހަކަ

ވަޢުދު (އެކާވީސްވަނަބައި)

ސްކޫލްގެ ކައިރީގައި ކާރު ޕާކްކުރުމަށްފަހު ނިޝާން ކާރުން ފޭބިއިރު ވެސް ބައެއް ބެލެނިވެރިން ފުޓުބޯޅައިގައި ބައިވެރިވާ ކުދިން ގޮވައިގެން ސްކޫލުން ދަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. ނިޝާން އެމީހުންނަށް ބަލަމުން ...
ވާހަކަ

ވަޢުދު (ވިހިވަނަބައި)

އަޔާޒާއި މަލާކް ރަޝިޔާއަށް ފުރަން އޮތީ ޖެހިގެން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަމަށްވުމުން އޭގެ ކުރިން އައި ހުކުރު ދުވަހު ދެމީހުން ވެސް ހޭލަމޭލައަށް އުޅެމުން ދިޔައީ ދަތުރަށްޓަކައި ހުރިހާ އެއްޗެހި ...
ވާހަކަ

ވަޢުދު (ނަވާރަވަނަބައި)

އެރޭ 10:30 ވާން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް މަލާކް ނިދަން އޮށޯތްއިރު އެ މޫނުމަތީގައި ހިނިތުންވުމެއްވިއެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވެރިވެފައިވި ފަނޑު އޮރެންޖު ކުލައިގެ އަލީގެ ތެރެއިން ވެސް އެ ލޮލުގައި ވިދުމެއްވިއެވެ. ދޭތެރެދޭތެރެއިން ...
ވާހަކަ

ވަޢުދު (އަށާރަވަނަބައި)

ފޯނަށް ލިބުނު މެސެޖު ބެލުމުގެ ޝައުޤެއް އޭނަގެ ހިތުގައި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނެތުމުން އަޔާޒްގެ ކާރު ގޮސް ކާރަށް ވައްދާލެވުނު ވަގުތުވެސް އޭނައަށް ހުރީ އޭތި ނުފެނިއެވެ. ބޭސްފިހާރައިން ގެއަށް އައި ...
ވާހަކަ

ވަޢުދު (ސަތާރަވަނަބައި)

ރަޝިޔާގެ ގަޑިން 8:30 ވާން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް އާދައިގެ މަތިން މައުވާގެ ކާރުގެ މިޞްރާބު ހުރީ އޭނަ ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ދާ ކްލަބާއި ދިމާލަށެވެ. ކާރުގެ ތެރެއިން އިވެމުން ދިޔަ ބާރު ...
ވާހަކަ

ވަޢުދު (ސޯޅަވަނަބައި)

ހަމަ އެވަގުތު އޭނަގެ ދެފައިގައި ވެސް ރިހުމެއް އުފެދެން ފެށުމުން މަލާކަށް އޭނަގެ އެއްފަރާތަށް ނަޒަރު ހިންގާލެވުނެވެ. އޭނަގެ އިސްޓާކީން ބާއްވާފައި އޮންނަނީ އަބަދުވެސް އަރިމަތީ މޭޒުމަތީގައި ކަމަށްވާތީވެއެވެ. އެހެނަސް އޭނައަށް ...
ވާހަކަ

ވަޢުދު (ފަނަރަވަނަބައި)

"ނޫނޭ ބޮޑުމަންމާ....ބޮޑުމަންމަ ކައިރި އެއްޗެކޭ ބުނެލަން ބޭނުންވެގެން މި ގުޅާލީ....އަހަރެން ބޭނުން މަލާކްއާ އިންނަން..." ފޯނުގެ އެކޮޅުން އިވުނު ބަސްތަކުން ލިބުމާއެކީ ކޮޓަރީގެ ރީތިވާ މޭޒުކައިރި ހުއްޓިހުރި ވަސީމާއަށް ސިހުމެއް ލިބުނެވެ. ...
ވާހަކަ

ވަޢުދު (ސާދަވަނަބައި)

ސާރިޔާ ބޭއްވިފައި އޮތް އެނދު ހޮސްޕިޓަލްގެ ތެރެއިން ގެންދެވެމުން ދިޔައިރު އޭގެ ދެކޮޅުގައި ތިބީ އަޔާޒާއި މަސްޢޫދެވެ. އެނދުގެ ފަހަތުން ފެންކަޅިވެފައި ހުރި މަލާކް ވެސް ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި އޭނަގެ ގޮނޑި ...
ވާހަކަ

ވަޢުދު (ތޭރަވަނަބައި)

އަޔާޒް އެއާރޕޯޓަށް ދިޔުމަށްޓަކައި އެދުވަހު ކާރަށް އެރީ ހަވީރު 4:15 ހިކަށްހާއިރެވެ. އޭނައަށް ގެއިން އެ ނިކުމެވުނީ ދޮންބެއާއި ބޮޑުމަންމަ އޭނައަށް ގޮވާތާ ދިހަވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުންނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އޭނަ ...
ވާހަކަ

ވަޢުދު (ބާރަވަނަބައި)

"ދަރިފުޅު ތިބުނިހެން މީހަކަށް އިތުބާރުކުރަން ޖެހޭނެ އެމީހަކު ރަނގަޅަށް ދެނެގަންނަން. އެހެންވީމަ މަންމަމެން މިއުޅެނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މަލާކް ގޮވައިގެން އެ ޑރ އަޔާޒް ކައިރިއަށް. އެ ޢާއިލާއިން ބޭނުންވަނީ ...
ވާހަކަ

ވަޢުދު (އެގާރަވަނަބައި)

"ހީވަނީ ދެން މާދަމާ ހެނދުނުހެން ދޯ މަލާކާއި މި ވާހަކަ ދެކެވޭނީ؟" މަސްޢޫދު އެ ސުވާލުކޮށްލީ ސާރިޔާއާއެކީ ބަދިގޭގައި ހުރި ކުޑަ ކާމޭޒު ދޮށުގައި ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އިންސާފުކުރަން އިނދެއެވެ. "އާނދޯ؟ ...
ވާހަކަ

ވަޢުދު (ދިހަވަނަބައި)

"ދެން މިކަން ޙައްލުވާން އަޔާޒް ޖެހޭނީ ހަމަ އެ ކުއްޖާއާ އިންނަންތަ؟" އެ ސުވާލުކޮށްލީ އެދުވަހުގެ މެންދުރު ވަގުތު ސިޓިންގް ރޫމުގައި ވަކިން ހުރި ސޯފާގައި ބާ ފޮތެއްގެ ޞަފްޙާއަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ...
ވާހަކަ

ވަޢުދު (ނުވަވަނަބައި)

އެ ބޭސްތަކަށް ބަލަންހުރެ މި ކުއްޖާއަށް ނުހިނގޭކަން ސިކުނޑިއަށް ނަގައިގަނެވުނު ހިނދު އޭނަގެ ހަނދާނަށް އައީ މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން އޭނަ އިންޑިޔާގައި މަޑުކުރި ރެއެވެ. އެރޭ އޭނަގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހޯދި ...

Posts navigation