fbpx
ކޮލަމިސްޓް

ޙަލަބް އަދި "ތެދުވާނެއެވެ!"

ޝާމްކަރައިގެ ޙަލަބް މިވަނީ އަނެއްކާވެސް އަނިޔާވެރިންގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައެވެ. ވަށައިގެން ފެންނަނީ ބޮމާއި މިސައިލުގެ "ވާރޭގެ" ސަބަބުން ވީރާނާވެ ފުނޑުފުނޑުވެ ބިމާއި ހަމަވެފައިވާ ސަހަރެކެވެ. މިއީ އެ ސަހަރުގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިން އަތްގަދަކުރި ...
ކޮލަމިސްޓް

އީމާންކަމުގެ ޓެސްޓު

މިޒަމާނުގެ ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ މީހުން، ބައްޔެއް ނުޖެހުނުކަމުގައިވިޔަސް، އާންމުގޮތެއްގައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު މުޅި ހަށިގަނޑުގެ މެޑިކަލް ޗެކަޕެއް ހަދައެވެ. މިކަން ކުރަނީ ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި ބައްޔެއް ހުރިކަން ...
ރިޕޯޓް

ޙައްޤުތަކަކީ ވަކި ބައެއްގެ މިލްކެއް ހެއްޔެވެ؟

އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވެމުންދާ ފިކުރީ ހަނގުރާމަ އާއި އެކުވެސް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިސްލާމްދީން ފެތުރެމުންދަނީ ދުޝްމަނުން ކަންބޮޑުވާހައި ހަލުއި މިނެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމީ ދަޢުވަތު ހުއްޓުވައި މުސްލިމުންނަށް ޖެއްސުންކުރުމަށް އިސްލާމީ ...
ވާހަކަ

ނުފެންނަ ބީރު މީހުން

ޢައްބާސީ ޚަލީފާ އަބޫ ޖަޢުފަރު އަލްމަންޞޫރު އެއްރެއަކު ކަޢުބަތުﷲ ވަށައިގެން ޠަވާފުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ކަންފަތްޕުޅުގައި ޖެހިވަޑައިގަތް އަޑެއްގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނުގެ ނިދާފައިވާ ޟަމީރު ކުއްލިއަކަށް ހޭލައްވައިލިއެވެ. އެއަޑު އަންނަ ދިމާއަށް ވަޑައިގެން ...
ރިޕޯޓް

ޤަބުރުގެ ނިދާ

ކަށުނަމާދުގައި ބައިވެރިވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދައެކެވެ. އެއީ މައްޔިތާއަށްޓަކައި އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހުންނާއި ރަޙުމަތްތެރިން އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤެކެވެ. މި އަޅުކަމުގެ ސަބަބެއްކަމުގައި ބެލެވެނީ ދުނިޔެއާ ވަކިވެގެންދިޔަ އަޚާއަށް ޢިއްޒަތާއި އިޙުތިރާމާއެކު އެންމެފަހުގެ އަލްވަދާޢުކިޔުމެވެ. ...
ވާހަކަ

ރަސްގެފާނުގެ ޚިދުމަތުން ﷲ ގެ އަޅުވެތިކަމަށް

އެއްޒަމާނެއްގައި އުޅުއްވި ރަސްކަލެއްގެ އަރިހުގައި ވަރަށް ހެޔޮލަފާ އަދި ބުއްދިވެރި ވަޒީރަކު އުޅުއްވިއެވެ. ރަސްގެފާނުގެ ޚިދުމަތުގައި ދުވަސްގަނޑަކު އުޅުއްވުމަށްފަހު ވަރަށް ކުއްލިގޮތަކަށް ވަޒީފާ ދޫކޮށްލައްވައި، ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރެއްވުމާއިގެން ވަޒީރު މަޝްޣޫލުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ...
ވާހަކަ

އަހަރަމެންވެސް ހެކިވެއްޖައީމެވެ.

މޫޞަލް އަކި ޢިރާޤުކަރައިގެ މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. އެއްފަހަރެއްގައި އެރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު، ވިޔަފާރި ދަތުރެއްގައި ޝާމްކަރައިގެ ރަށެއްކަމުގައިވާ ޙަލަބް އަށް ދިޔުމަށް ދަތުރުފެށިއެވެ. އޭނާގެ އަތުގައި ގިނަ ޢަދަދަކަށް ގެރި ބަކަރި ޖަމަލު ...
ވާހަކަ

ޙަޔާތުގެ ދަތުރު

ޙަޔާތުގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ އަޙުމަދު އޭނާގެ އަނބިދަރީން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައެވެ. މާދުރަށް ދަތުރުނުކުރެވެނީސް މަގުގެ އެއްފަރާތެއްގައި ކޮޅަށް ހުރި މީހެއް އަޙުމަދަށް ފެނުނެވެ. އަޙުމަދު، އެމީހާ އާއި ސުވާލުކުރިއެވެ. ...
ވާހަކަ

ޢިލްމުގެ ޙަޤީޤީ ފައިދާ

ޙާތިމް އަޞައްމު ޚުރާސާނީ، އެކަލޭގެފާނުގެ ދުވަސްވަރުގެ ޡާހިރީ ޢިލްމުތައް (ތަފްސީރު، ޙަދީޘް، ޤިރާއަތު، ތަޖުވީދު އަދި ފަލްސަފާ ފަދަ ޢިލްމުތައް) މަތީ ދަރަޖަޔަކަށް ޙާޞިލްކުރެއްވުމަށްފަހު، އުގަންނައިދެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓެވުުގެ ބަދަލުގައި ޢިލްމުގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސޫރިޔާގެ އިދިކޮޅު އިއްތިޙާދުގެ އެއްބަސީއެއް ޤަޠަރުގައި ހުޅުވައިފި

ސޫރިޔާގެ އިދިކޮޅު ޤައުމީ އިއްތިޙާދުގެ ފުރަތަމަ އެމްބަސީ ޤަޠަރުގެ ވެރިރަށް ދޯޙާގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. މި އެމްބަސީ ހުޅުވައިދެއްވީ ސޫރިޔާގެ ޤައުމީ އިއްތިޙާދުގެ ވެރިޔާ މުޢާޒް އަލްޚަޠީބް އާއި ޤަޠަރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ...
އަރަބިދުނިޔެ

އިންޑޮނީޝިއާގެ އަންހެނަކު މެރުމަށް ސަޢުދީގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމްކޮށްފި

ސަޢުދީއަރަބިއްޔާގެ ގެއެއްގައި ޚާދިމާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަން އުޅުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ އަންހެނަކު މެރުމަށް ސަޢުދީއަރަބިއްޔާގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. މި އަންހެންމީހާގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވާފައި މިވަނީ އޭނާ ޚިދުމަތްކޮށްދޭ ސަޢުދީ ޢާއިލާގެ ...
ޔޫރަޕު

މިސްކިތެއްގެ އިމާމެއް ވަގަށްނެގުމުގެ ކުށުގައި އިޓަލީގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

މިސްކިތެއްގެ އިމާމެއް ވަގަށްނެގުމުގެ ކުށުގައި އިޓަލީގެ ކޯޓަކުން އެ ޤައުމުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ ނިކޯލް ޕޮލާރޭ 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައެވެ. ކޯޓުން ވަނީ ޕޮލާރޭގެ ނައިބު 9 ...
އަރަބިދުނިޔެ

މިޞްރުގެ އިސް މުފްތީއަކަށް އާ ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބުކޮށްފި

މިޞްރުގެ އިސް މުފްތީއަކަށް ޖާމިޢުލްއަޒްހަރުގެ ޕްރޮފެސަރެއްކަމުގައިވާ ޑރ. ޝައުޤީ އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްކަރީމް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. އާ މުފްތީ އިންތިޚާބުކުރެއްވީ ޖާމިޢުލްއަޒްހަރުގެ ސީނިއަރ ޢިލްމުވެރިންގެ ކައުންސިލަކުންނެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ޑރ. ޝައުޤީ އާއި ވާދަކުރެއްވީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

މިޞްރުގެ ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު ތިން ސަރަޙައްދުގައި ކުއްލިޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފި

މިޞްރުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުރުސީ އެޤައުމުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން އެޤައުމުގެ ތިން ސަރަޙައްދެއްގައި ކުއްލިޙާލަތު އިޢުލާނުކުރަައްވައިފިއެވެ. އާދިއްތަދުވަހުގެ ރޭ ޤައުމާ މުޚާޠަބުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް މުރުސީ ވަނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ...

Posts navigation