fbpx
ވާހަކަ

ޙައްޤުބަސް ބުނާށެވެ!

ޙައްޖާޖު ބިން ޔޫސުފަކީ އިސްލާމީ ތާރީޚު ދުށް އެންމެ ހިތްހަރު އަނިޔާވެރި ވެރީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު އެކަކެވެ. އޭނާގެ ކަނޑީގެ މިޔައިން ސަލާމަތްވޭތޯ ރަޙްމަތްތެރީންނާ ދުޝްމަނުން އެއްވަރަކަށް ދުޢާކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ޙައްޖާޖުގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ...
ރިޕޯޓް

ހުޅަނގުގެ އަންހެނުން މަސައްކަތަށްނެރެވުނު ގޮތަށް ނަޒަރެއް

މީލާދީން 1800 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމަޔަށް، ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުގެ ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. ހުޅަނގުގެ މީހުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިބަދަލަކީ އަންހެނުންގެ މިނިވަންކަމުގެ ...
ވާހަކަ

އިމާމް އަޥްޒާޢީގެ ހިތްވަރުފުޅު

ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަލީ ޢައްބާސީ ދިމިޝްޤު ފަތަޙަކުރުމަށްފަހު އެންމެ ގަޑިއިރެއްގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ޙައްޤަކާނުލައި އެތައް ބައެއްގެ ލޭ އޮހޮރުވާލިއެވެ. އަދި އުމަވީ ޚިލާފަތުގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތަށް އޭނާ ސަވާރުވެ ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ޠުފައިލް ބުނު ޢަމްރުއްދައުސީ رضي الله عنه – 2

ދެން އެތަނުން އަހުރެންގެ ޤައުމަށް ދަތުރު ފެށީމެވެ. ދަތުރުކުރަމުން އައިސް ރަށުގެ ގެތަކާއި ފާރުތައް ފެންނަ ހިސާބަށް އާދެވުނުތަނާ ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންގެ ނިތްކުރީން ބައްތިއެއް ފަދައިން ގަދަ އަލިކަމެއް ފާޅުވެއްޖެއެވެ. އަހުރެން ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ޠުފައިލް ބުނު ޢަމްރުއްދައުސީ رضي الله عنه - 1

ޠުފައިލް ބުނު ޢަމްރަކީ ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި ދައުސް ވަންހައިގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޝަރަފުވެރި ސަރުދާރުންގެ ތެރެއިން އަރައި ހުންނެވި ސަރުދާރެކެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ޢަރަބީންގެ ހިތްވަރުގަދަ ކެރޭ ފަހުލަވާނުންގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނަކީ ބޭނުމެއް ...
ރިޕޯޓް

ރަމަޟާންމަހަށް ފަހު....

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ އަލްވަދާޢު ކިޔައިފިއެވެ. އެއީ ރަޙްމަތާ ބަރަކާތުން ފުރިގެންވީ ދުވަސްތަކަކާ ރޭތަކެކެވެ. އެއީ ކީރިތިޤުރުއާނުގެ މައްސަރެވެ. ތަޤުވާ އާއި ކެތްތެރިކަމާ ޞަދަޤާތާ ޖިހާދާއި ފާފަފުއްސެވުމާއި ރަޙްމަތާއި ނަރަކައިން ...
ވާހަކަ

ތިމާގެ މަރު ފައިސާދީފައި ގަތްމިހާ

ބިލާލް ބިން އަބީބުރްދާ ހުރީ ޙައްޖާޖު ބިން ޔޫސުފްގެ ޤައިދުގައެވެ. އެދުވަސްވަރު އޮންނަ ޤަވާއިދަކީ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އެޚަބަރު ޙައްޖާޖަށް ދެވެއެވެ. ދެން ޙައްޖާޖުގެ އަމުރަށް މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ...
ރިޕޯޓް

މި ސިލްސިލާއަށް ހުއްޓުމެއްނެތެވެ.

އިސްނެންގެވީ ފާޠިމާ ބިންތު މުޙައްމަދު (ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް) އެވެ. އަބޫ ޖަހުލާ އޭނާގެ އަޢުވާނުން، އެކަމަނާގެ ބައްޕާފުޅު ސަޖިދައިގައި އޮންނަވަނިކޮށް ޖަމަލުގެ ކަރުގޮހޮރުތައް، އެކަލޭގެފާނުގެ އިސްތަށިފުޅަށް އަޅައިލިހިނދުގައެވެ. ތުއްޕުޅު، އެހެން ...
ރިޕޯޓް

މުޞީބާތުގެ ވަގުތުގައި ހަދާނީ ކިހިނެތް؟

ޖިސްމާނީ ބަލިމަޑުކަމާއި މުދާތައް ނެތިވެދިޔުމާއި ލޯބިވާމީހުން ވަކިވެދިއުމާއި ހަނގުރާމައިން ބަލިވުމާއި އަދިވެސް ތަފާތު ޙާދިޘާތަކާއި ކާރިޘާތައް ކުރިމަތިވާހިނދު މުއުމިނުއަޅާ  ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް ކީރިތިޤުރުއާނާ މޫރިތިސުންނަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން ބައެއްކަންތައް މިތާނގައި ބަޔާންކޮށްލާނަމެވެ. އިތުބާރާއި ...
ދީނީ ލިޔުން

އިޚުލާޞްތެރިވާށެވެ!

މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވެ ހެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށްވެސް ދަރުމަ ހުރި ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ނިޔަތް ރަގަޅު ނަމައެވެ. ތިމާ ހެޔޮ ފޯރުކޮށްދިން މީހާގެ ކިބައިން އޭގެ ބަދަލު ލިބުމުގެ ނިޔަތުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ...
ކޮލަމިސްޓް

ސަޢީދު ބިން ޢާމިރު އަލްޖުމަޙީ - 3 (ފަހުބައި)

މިޙާދިޘާއަށް މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުނުވަނީސް އަމީރުލްމުއުމިނީން ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު  ޝާމްކަރައަށް ޒިޔާރަތެއް ކޮށްލެއްވިއެވެ. އެދަތުރުފުޅުގެ މަޤްޞަދަކީ އެސަރަޙައްދުގެ ޙާލަތު ދެނެވަޑައިގަތުމެވެ. އެދުވަސްވަރު ޙިމްޞުގެ މީހުންނަކީވެސް ކޫފާގެ އަހުލުވެރީން ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ސަޢީދު ބިން ޢާމިރު އަލްޖުމަޙީ - 2 ވަނަބައި

މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާއަކަށް ޢުމަރު ބުނު ޚައްޠާބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އިންތިޚާބުކުރެވުމުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ސަޢީދު ބިން ޢާމިރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ. [އޭ ޢުމަރެވެ! އަޅުގަނޑު، ކަލޭގެފާނަށް ވަޞިއްޔަތްކުރަމެވެ! މީސްތަކުންގެ ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ސަޢީދު ބިން ޢާމިރު އަލްޖުމަޙީ - 1 ވަނަބައި

ސަޢީދު ބިން ޢާމިރު އަލްޖުމަޙީ އަކީވެސް ޤުރައިޝީ ސަރުދާރުންގެ ދަޢުވަތަށް އިޖާބަދީ މައްކާގެ އުސް ފަރާތުގައިވާ "ތަންޢީމް" އޭ ކިޔުނު މަޤާމަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ނުކުތް އެތައް ސަތޭކަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ...

Posts navigation