fbpx
ވާހަކަ

މޭބިސްކަދުރު ކޯޅިއެއްގެ ބަދަލުގައި ވަޒީރުކަން - 3

އިބްނު ހުބައިރާ ބަލިމީހާގެ ކައިރީގައި އިށީނެވެ. ބަލިމީހާ އޭނާގެ ވާހަކަ ފެށިއެވެ. އަހަރެންގެ ނަމަކީ އަޙްމަދެވެ. އަހުރެންނަކީ ޚުރާސާނުގެ ރަށެއްކަމުގައިވާ މުރޫގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔަކީމެވެ. އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ މަޙްމޫދަކީވެސް އަހަރެން ފަދަ ...
ވާހަކަ

މޭބިސްކަދުރު ކޯޅިއެއްގެ ބަދަލުގައި ވަޒީރުކަން - 2

ދެން އިބްނު ހުބައިރާ އަށް ވަޒީރުކަން ލިބުނު ގޮތް އަޑުއައްސަވާށެވެ! އޭނާ އުފަންވީ ވަރަށްވެސް ދެރަ ނިކަމެތި ފަޤީރު ޢާއިލައަކަށެވެ.  އެއީ އައްދޫރު ނަމަކަށް ކިޔުނު ރަށުގެ އަހުލުވެރި ބައެކެވެ. ޢާއިލާގެ ...
ވާހަކަ

މޭބިސްކަދުރު ކޯޅިއެއްގެ ބަދަލުގައި ވަޒީރުކަން - 1

މީހަކަށް މޭބިސްކަދުރު ކޯޅިއެއްގެ ބަދަލުގައި ވަޒީރުކަން ލިބިއްޖެއޭ ބުނެފިނަމަ ތިބާ އެކަން ޤަބޫލުކުރައްވާނަންތޯއެވެ؟ ފަހަރުގައި ތިބާ އެކަން ޤަބޫލުނުކުރައްވައިފާނެއެވެ. އަދި އެވަޒީރުކަމުގެ އަގުހެޔޮކަމާމެދު ޢަޖައިބުވެލައްވައިފާނެއެވެ. އެކަމަކު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް މީހަކަށް މޭބިސްކަދުރު ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ނަމޫނާ ވެރިއެއް

ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު (ރަޙިމަހުﷲ) އަކީ މުސްލިމް ވެރީންނަށް ހުރި ވަރަށްވެސް ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެކެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ ކޮންމެ ޙާދިޘާއަކީވެސް ވިސްނައި ފިކުރުކޮށްފި މީހަކަށް ވަރަށްވެސް ގިނަގުނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ލިއްބައިދޭނެ ޙާދިޘާއެކެވެ. ...

Posts navigation