fbpx
ސުފުރާ

ބަދިގެ ފަރުވާ ( 6 ވަނަބައި )

* ބިހުގެ ލޮނދިގަންޑު ގަށާއިރު ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް ޖައްސަވައި ލެއްވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއަރައެވެ. * ބިހުގެ ލޮނދިގަންޑު އާއި ގޮބޮޅި ވަކިކުރުމަށް ބިސް ތަޅުއްވައި ލެއްވުމަށްފަހު، ހިމަދޯރިއަކަށް އޮއްސާލެއްވުމުން ވަރަށް ރީތިކޮށް ...
ސުފުރާ

ތަރުކާރީ ބިސް

ބޭނުންވާތަކެތި 8 ބިސް 4 ޓޮމާޓޯ (ކުދިކޮށްކޮށާފައި) 3 ތޮޅި (ކުދިކޮށްކޮށާފައި) 3 ސައިސަމްސާ ލޮނު 3 މޭޒުމަތ ސަމްސާ ތެޔޮ 1 ފިޔާ (ކުދިކޮށްކޮށާފައި) 2 ރޯމިރުސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ...
ސުފުރާ

ބަދިގެ ފަރުވާ ( 4 ވަނަބައި )

*ޗީޒް ސާވް ކުރުމުގެ އެއްގަޑިއިރު ކުރިން ފްރިޖުން ނަންގަވާށެވެ. އެއީ ރަހަ ރަނގަޅު ކުރުމައްޓަކްއެވެ. *ތަރުކާރީ ފެނުކެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އާވިން ކައްކާ! މިހެން ހެދުމުން ކެކޭލެއް އަވަސް ވެފައި އޭގެ ވިޓަމިންސްކޮޅު ...
ސުފުރާ

ސެލެޑް

ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ލެޓިއުސް  ( ތުނިކޮށް ކޮށާފައިހުރި ) 1 ބައި ޖޯޑު ސްވީޓް ކޯން 1 ކިޔުކަމްބާ  ( ތުނިކޮށް ކޮށާފައިހުރި ) 1 ރޯމިރުސް ( ކުދިކޮށް ...
ސުފުރާ

ބަދިގެ ފަރުވާ ( 3 ވަނަބައި )

  *ނަރުގަނޑުން ބިސް ގިރުއްވާނަމަ، އެލުމިނިއަމް ތައްޓެއްގެ ބަދަލުގައި ދަގަނޑު ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކް ތައްޓެއް ބޭނުންކުރައްވާށޭވެ. ނަރުގަނޑުން ތަށީގެ އެލުމިނިއަމް ގޭނި ބިސްގަނޑާއި އެކުވާނެއެވެ. އެލުމިނިއަމް ތައްޓެއް ސަމްސަލަކުން ގިރާނަމަވެސް މިހެންވާނެއެވެ. ...
ސުފުރާ

ބަދިގެ ފަރުވާ ( 2 ވަނަބައި )

* ތާޒާ ޕާން ރީއްޗަށް ކަފަން ބެނުންނަމަ 5 މިނެޓް ވަންދެން ފްރީޖްގައި ބަހެއްޓުމަށް ފަހު ނަގާ ކަފާލާށެވެ. * އުންދުންމަތިން ބޭލުމައްފަހުވެސް ބިސް ކެކެއެވެ. އެހެންކަމުން ބިސް ކެކުމުގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ...
ސުފުރާ

ބެޓިކް ކޭކް

ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ޕެކެޓް މާރީ ބިސްކޯދު 2 ޖޯޑު މައިލޯ 1 ދަޅުގެރިކިރު 2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް 4 ބިސް 150ގ ބަޓަރ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް މައިލޯ ، ...

Posts navigation