fbpx
ސުފުރާ

ކަރާ ގްރެނިޓާ

ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ކިލޯ ކަރާ 200 ގ. ހަކުރު 200ml  ފެން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ކަރާ ތޮށި މަށާލުމައްފަހު އޮށްތައް ނެގުމައްފަހު ހިމުން ވަންދެން މިކްސްޗަރުން ގިރާލާށެވެ. އެއައްފަހު ފެނާއި ...
ސުފުރާ

ރިހަފޮޅި

ބޭނުންވާ ތަކެތި 2 ގަނޑު ވަލޯމަސް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ގިތެޔޮ މިރުސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ސައިސަމުސާ ލޮނުމެދު ( ގާނާފައިހުރި ) 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކުކުޅު ...

Posts navigation