fbpx
ސުފުރާ

ސޫޖީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި 2 /1 2 ޖޯޑު ރަވާ 4 ރާނބާފަތްކޮޅު (1 އިންޗިއަށް ބުރިބުރިކޮށްފައިހުރި) 2 /1 ޖޯޑު ކަނަމަދު (ފަޅިފަޅިކޮށްފައި) 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގިތެޔޮ ( ނުވަތަ ...
ސުފުރާ

ޑޯނަޓް

ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ބިސް 66ގ. މާޖިރިންގ 10ގ. އީސްޓް 500ގ. ފުށް 66ގ. ހަކުރު 7ގ. ލޮނު 50ގ. ހިކި ކިރު ފެން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް މާޖިރިންގ ފިޔަވާ އެހެން ...
ސުފުރާ

މަސް ބަނަސް

ބޭނުންވާ ތަކެތި 250 ގ. ފުށް 1 މޭޒުމަތީސަމުސާ ބަޓަރ ނުވަތަ 4/1 ޖޯޑު ތެޔޮ 1 ސައިސަމުސާ ހަކުރު 2 ސައިސަމުސާ އިންސްޓަންޓް އީސްޓް 2 ޓޮމާޓޯ ( ފޮތިކޮށްފައި ...
ސުފުރާ

އައިސް ޓީ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި  1 ތަށި ފެން  ސައިފަތް ޕެކެޓެއް (ޓީބޭގް)  ފޮނިތޮށި ( އިންޗިއެއް ) ރާނބާފަތް ( އިންޗިއެއް )  2 ކާފޫރުތޮޅި (ދެކޮޅު ކަނޑާލާފައި )  2 ތަށި ...

Posts navigation