fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީ މިފަހަރު ޤުރުއާން ކިލާސްތަކާއި އަމިއްލަ އަދި ކޮމިޔުނިޓީ ޕްރީސްކޫލްތަކަށް

ޤުރުއާން ކިލާސްތަކާއި އަމިއްލަ ޕްރީސްކޫލްތަކާއި އަދި ކޮމިޔުނިޓީ ޕްރީސްކޫލްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިއީ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޤުރުއާން ކިލާސް ތަކާއި އަމިއްލަ ޕްރީސްކޫލްތަކާއި އަދި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހިލަވެލި ބަރުކޮށްގެން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

  ކުޅުދުއްފުށިން ހިލަވެލި ބަރުކޮށްގެން މަކުނުދޫއަށް  ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ  ދޯންޏެއް މިއަދު 15:00 ހާއިރު ވައިކަރަދުއާއި ވައިކަރަމުރާދޫ އާ ދެމެދު ކަނޑަށް  އަޑިއަށް ހިނގައްޖެއެވެ.   މި ދޯންޏަކީ ވަރަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނޫސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަކީ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅައި ބިރު ދެއްކުން: އެމްޖޭއޭ

  ނޫސްވެރިންގެ ފާހާއި، ފޯނު އަދި ކެމެރާ ފަދަ ތަކެތި އަތުލައި އެހެން މީހުންނެކޭ ވެސް އެއް އުސޫލަކުން ފުލުހުން ނޫސްވެރިން ހައްޔަރު ކުރި ކުރުމަކީ ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ބުދު މައްސަލާގައި އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަންގެ ބަހެއް ނުބުނުމަކީ ހައިރާންވާންޖެހޭކަމެއް" - ޑރ މައުރޫފް

  "ބުދު މައްސަލާގައި އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަންގެ ބަހެއް ނުބުނުމަކީ ހައިރާންވާންޖެހޭކަމެއް" ކަމުގައި ޑރ މައުރޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބް ރައީސް ޑރ މައުރޫފް ހުސެއިން  މިއަދު ވިދާޅުވީ، "ބުދު މައްސަލާގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ވިލިމާލެއިން ފެނުނު މިނިކަށިތަކުގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ބެލެން ޖެހޭނެ : ޑރ. މައުރޫފް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ އުތުރަށް އޮންނަ ހުސްބިމުގައި ޕްރީސްކޫލެއް އިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ކޮންނަމުން ދަނިކޮށް ފެނުނު މިނިކަށިތަކަކީ އަނިޔާވެރިކަމާއެކު މަރާލެވިފައިވާ ބައެއްގެ ކަށިތައް ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މި ކަށިތަކުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ މަންދޫބުން ދައްކާފައިވަނީ ފިނޑި އަދި ލަދުވެތި ޢަމަލެއް : ތަސްމީން

ޔުނެސްކޯގެ ދާއިމީ މެމްބަރުކަން ފަލަސްތީނަށް ދިނުމަށްޓަކައި ނެގި ވޯޓްގައި، އިސްލާމީ ޤައުމެއްގެފަރާތުން ފެނިގެންނުވާނެފަދަ ފިނޑި އަދި ލަދުވެތި ޢަމަލެއް ރާއްޖޭގެ މަންދޫބުން ދައްކާފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާއާފަށް އެދެން : އުމަރު ނަސީރު

2008 ވަނަ އަހަރު އޭރު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމާ އިދިކޮޅަށް  "އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު " ގައި ހުރެގެން މައުމޫނާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިއިފައި ވާތީ، ޕީޕީއެމްގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ނޫސް ބަޔާން ނެރެފައި ވަނީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ރަނގަޅަށް ސާފުނުކޮށް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ

މިމަހު 20 ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓާއި  އެންދެރިމާގޭ ހުންނަ ސަރަހައްދަށް ބަޔަކު އެއްވެ ކުރި މުޒާހާރާއާ ގުޅިގެން ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ނޫސް ބަޔާން ނެރެފައިވަނީ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހުކުރު ހުތުބާ ހެދުމަށް ނާޒިމް ޕްރެސަރ ކުރި: ޝަހީމް

    ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހުކުރު ހުތުބާ ހެދުމަށް  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ  ގދ. މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރ މުހައްމަދު ނާޒިމް ޕްރެސަރ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްތަރުޖަމާން ...