ދުނިޔެ

ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީންނަށް އެހީވުމަށް 8.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވާކަމަށް އ.ދ އިން ބުނެފި

އައިއެސްއިން ސިހުރު ހެދި މީހެއްގެ ބޯކަނޑައިފި

ޕިޝާވަރުގެ ހަމަލާ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޠާލިބާނުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ސޫރިޔާ ހަނގުރާމައިގައި ބައްޝާރުގެ 120،000 ހަނގުރާމަވެރިން މަރުވެފައިވޭ: ރިޕޯޓް

ޓެރަރިސްޓް ލިސްޓުން ހަމާސް އުނިކުރުމުން ޔަހޫދީން ރަތަށް

ފަލަސްތީނުގެ 17 އަހަރުގެ ކިޔަވާކުއްޖަކާއި 11 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ޔަހޫދީން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްއަށް މީހުން ފޮނުވުމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޣައްޒާގެ ހިޞާރު ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށްބުނެ ހަމާސްއިން އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައިފި

ބައްޝާރުގެ ލަޝްކަރުތަކުން އިދްލިބްއަށް ހަމަލާދިފި

ޖަބްހަތުއް ނުސްރާއިން އިދްލިބްގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކެއް ހިފައިފި

އިންޓަރޕޯލްގެ ލިސްޓުން ޤަރުޟާވީ އުނިކުރުމަށް ގޮވާލާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންތަކެއް ބަޔާނެއް ނެރެފި

ޔަހޫދީން ފުނޑުކޮށްލި ހުރިހާ އެއްޗެއް އާރާސްތު ކޮށްދޭން ޖެހޭނެ: ޤައްސާމް ބްރިގޭޑް

ފްރާންސްގެ 930 ރައްޔިތަކު އިރާޤު އަދި ސޫރިޔާގައި ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވަމުންދޭ: ދާޚިލީ ވަޒީރު

އިންޑޮނޭޝިއާގައި ހިނގި ބިންގަނޑު ކަނޑައިން ދިއުމުގެ ހާދިސާގައި 32 މީހުން މަރުވެފައިވޭ