ދުނިޔެ

ފުރަތަމަ އިންތިފާޟާ ފެށިފަހުން ފަލަސްތީނުގެ 308،000 ރައްޔިތުން ސަޚްޔޫނީން ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ: ރިޕޯރޓް

ސާޅީސް އަހަރަށްފަހު އިނގިރޭސި އަސްކަރިއްޔާގެ ބޭހެއް ޢަރަބި ޤައުމެއްގައި ހަދަނީ

ތިބާ ޢުމަރު ބުން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ދަންނަމުހެއްޔެވެ؟ (ތިންވަނަ ބައި)

ފެމިނިސްޓު ގުރޫޕްތަކަށް ޢުރުދުޣާން ހޫނު ރައްދެއް ދެއްވައިފި

ފަލަސްޠީނާއި ސީރިއާ އަދި މީޞްރުގައި މަރަމުންދާ މީހުންނާމެދު މުޅި ދުނިޔެ ވަނީ ޖާހިލުކަމެއްގެ ތެރޭގައި: ޢުރުދުޣާން

މުރުސީއަށް ތާޢީދުކުރާ 188 މީހުން މެރުމަށް މިޞްރުގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމްކޮށްފި

ފަލަސްޠީނު ބަލައިގަތުމަށް ފަރަންސޭސި ޤާނޫނު ހަދާމަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އޮސްޓުރޭލިއަގައި އަންހެނުންނަށް މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އުވާލައިފި

ޢަރަބި އިމާރާތުގެ ޤައުމީ ބޭންކާއެކު ސޮއި ކުރެވުނު އެއްބަސްވުމާއެކު ރިއަލް މެޑުރިޑުގެ ލޯގޯއިން ޞަލީބު ފުހެލައި

ކާފަރުންގެ އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާގައި! މުސްލިމުންނަށް ޓަކައި ދުޢާކޮށްދެއްވާ!

ޔަހޫދީ ދައުލަތަށް ވަގަށް ގޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކުށުންވެސް މުބާރަކު ސަލާމަތް ވެއްޖެ

އިޒްރޭލުގައި ދިރިއުޅޭ ޢަރަބިން އެ ޤައުމުން ބޭރުކުރަން ރިޝްވަތުދެނީ

ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގައި ކުއްލި ހާލަތު އިޢުލާންކޮށްފި

މިޞްރުން އަށް ގަޑިއިރަށް ރަފާ ބޯޑަރ ހުޅުވައިފި