ދުނިޔެ

2014 – އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޮނގުން އދ އާއި ބާރުގަދަ ޤައުމުތައް ފޭލްވެފައި

ފަލަސްޠީނުގެ ބިމަށް ގަދަކަމުން ވެރިވެފައިތިބި ޔަހޫދީން ފަލަސްޠީނުގެ 10 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހައިވޭއެއްގައި ޑޮލަރުތައް އުދުހެނީ!

ކާރު ވަގަށް ނަގާފާނެކަމަށް ބިރުން ގޭގެ ފުރާޅުމައްޗަށް ކާރު ލައިފި

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 300 އެއްހާ ސަރަހައްދަށް ސީރިއާ ހަނގުރާމައިގަ ގެއްލުންވެއްޖެ : އ.ދ

އައި.އެސް އާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާދެމުންދިޔަ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓެއް ވައްޓާލައިފި

“ދީނީ މިނިވަންކަން” އޮންނަކަމަށް ދައުވާ ކުރާ ޖަރުމަންގައި އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަނީ

ސީރިއާ ހަނގުރާމައިގަ 2014 ވަނަ އަހަރު މިހާތަނަށް 60 ނޫސްވެރިން މަރާލައިފި : ސީ.ޕީ.ޖޭ

މަޝްރަހު: ޤަރުޟާވީއާއި މިޞްރުގެ އަސްކަރިއްޔާ

އެމެރިކާގެ އިތުރު 1300 ސިފައިން އިރާޤަށް ފޮނުވަނީ

ތުރުކީއިން ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީންނަށް 4.5 ބިލިއަން ޑޮލަރ ޚަރަދުކޮށްފައިވޭ: އ.ދ

ބާޣީ އަކު އަރައި ދުނިޔެއަށް އަމުރު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ވިޔަފާރިއެއްބާ؟

ލީބިޔާގެ ބެންގާޒީގައި ހިނގިކުރިމަތިލުމުގައި 25 މީހުން މަރުވެ 103 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ

ސޫރިޔާ ހަނގުރާމައިގައި 1 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަމީހުން ޒަޚްމްވެފައިވޭ އަދި ބަލިތައް ފެތުރެނީ: ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ