ދުނިޔެ

ފޭސްބުކްގައި މުރުތައްދުވެ، ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި

މަޝްރަހު: އިޚްވާނުލް މުސްލިމޫން އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟

ބައްޝާރުލް އަސަދު ނިސްބަތްވާ ނުޞެއިރީ ފިރުޤާގެ ކުފުރު ޢަޤީދާ!

ތުރުކީން ސޯމާލިއާއަށް 15000 ޓަނުގެ އެހީ ފޮނުވަނީ

ހަމާސްގެ ވެރިޔަކަށް އިސްމާއިލް ހަނިއްޔާ އިންތިޚާބު ކޮށްފި

ތެޔޮ ހުސްވެ ކަރަންޓު ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ ހަތަރު ހޮސްޕިޓަލެއް ބަންދުކޮށްފި

ހަށިގަނޑާއި ފުރާނަ ވަކިވެގެންދިޔައީ ޤުރުއާން ކިޔަވަން އިންދާ

ނަތަންޔާހޫގެ އަންހެނުންގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދަޢުވާކުރަނީ

ރަހީނުކޮށްފައިވާ މީހުން ސަލާމަތްކުރެވުމުން ޤަތަރުގެ އަމީރަށް ހަމާސްއިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ބީޖޭޕީގެ އިސްލީޑަރުންނަށް ބާބްރީ މިސްކިތް ތަޅާލި މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރަނީ

ތުރުކީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް އާނބަސް ބުނެފި، އުރުދުޣާންއަށް ތާރީޚީ ކާމިޔާބެއް

ތިންމަސްދުވަހު ތެރޭގައި ޣައްޒާގައި 14600 ވުރެ ގިނަކުދިން އުފަންވެއްޖެ

އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ އައްޑަނައަކަށް ކަޝްމީރުގެ ޒުވާނެއް ބޭނުންކުރާ ފޮޓޯއެއް އާއްމުވެއްޖެ

މިޞްރުގެ ފައްޅިއަށްދިން ހަމަލާ ހަމާސްއިން ކުށްވެރިކޮށްފި