ދުނިޔެ

“ދީނީ މިނިވަންކަން” އޮންނަކަމަށް ދައުވާ ކުރާ ޖަރުމަންގައި އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަނީ

ސީރިއާ ހަނގުރާމައިގަ 2014 ވަނަ އަހަރު މިހާތަނަށް 60 ނޫސްވެރިން މަރާލައިފި : ސީ.ޕީ.ޖޭ

މަޝްރަހު: ޤަރުޟާވީއާއި މިޞްރުގެ އަސްކަރިއްޔާ

އެމެރިކާގެ އިތުރު 1300 ސިފައިން އިރާޤަށް ފޮނުވަނީ

ތުރުކީއިން ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީންނަށް 4.5 ބިލިއަން ޑޮލަރ ޚަރަދުކޮށްފައިވޭ: އ.ދ

ބާޣީ އަކު އަރައި ދުނިޔެއަށް އަމުރު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ވިޔަފާރިއެއްބާ؟

ލީބިޔާގެ ބެންގާޒީގައި ހިނގިކުރިމަތިލުމުގައި 25 މީހުން މަރުވެ 103 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ

ސޫރިޔާ ހަނގުރާމައިގައި 1 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަމީހުން ޒަޚްމްވެފައިވޭ އަދި ބަލިތައް ފެތުރެނީ: ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ

ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީންނަށް އެހީވުމަށް 8.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވާކަމަށް އ.ދ އިން ބުނެފި

އައިއެސްއިން ސިހުރު ހެދި މީހެއްގެ ބޯކަނޑައިފި

ޕިޝާވަރުގެ ހަމަލާ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޠާލިބާނުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ސޫރިޔާ ހަނގުރާމައިގައި ބައްޝާރުގެ 120،000 ހަނގުރާމަވެރިން މަރުވެފައިވޭ: ރިޕޯޓް

ޓެރަރިސްޓް ލިސްޓުން ހަމާސް އުނިކުރުމުން ޔަހޫދީން ރަތަށް

ފަލަސްތީނުގެ 17 އަހަރުގެ ކިޔަވާކުއްޖަކާއި 11 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ޔަހޫދީން ހައްޔަރުކޮށްފި