ދުނިޔެ

ޕައިލެޓުގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިފުމަށް ޢުރުދުންއިންވެސް ދެ ޤައިދީއަކު މަރާލައިފި

އޯޓިސްޓިކް ކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ކުރާ މަންޒަރު ދައްކައިދޭ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ

ސަޢޫދީގެ ޢަބްދުﷲ ރަސްގެފާނު ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ފަސްދާނުލައިފި

ދީންތަކުގެ ޝިއާރުތަކަށް ފުރައްސާރަކަރުން އެއީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ފުރާންސްގެ މުސްލިމުންގެ ލީޑަރު ގޮވާލައްވައިފި

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ކެމަރަންގެ ސަރުކާރުން ޗެޓު އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ތަޅުއަޅުވަނީ

ނަތަންޔާހޫ ޕެރިހުގެ ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އެޙަރަކާތައް

ސްނޯގެ ތޫފާނުގެ އަސަރު ޣައްޒާއަށް

ލަންކާގެ އާ ރައީސް މައިތްރިޕާލާ ސިރިސޭނަ މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

ގުލެން މޫވްމެންޓަކީ ތުރުކީގެ ޤައުމީ ސަލާމަތައް ހުރި ނުރައްކަލެއް: ޢުރުދުޣާން

އިއްޔެގެ ހަމަލާތަކަށްފަހު މިއަދުވެސް ފްރާންސްގައި ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޮޑު މުޒާހަރާއަކަށް ތައްޔާރުވުމުން ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ސްވިޑްންގައި މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދިނުމާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރަނީ

ސައުދީގެ އެންމެބޮޑު އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓްތަކުގައި ދެޖިންސް މަސްހުނިނުވާ ގޮތަށް ހަދަނީ

ބާރަ ދުވަސްތެރޭ މުސްލިމް ބްރަދަރހުޑްގެ 477 މެންބަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި