ދުނިޔެ

މަސްޖިދުލް ހަރާމް ސާފުކުރުމަށްފަހު 143 ޓަނުގެ ކުނި ކޮންމެ ދުވަހަކު ނެރޭ

ފައްލޫޖާ އިންސާނީ ކާރިސާއަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިރާޤްގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއިން ދީފި

އުރުދުންއާއި އިންވަކިކުރާ ސަރަހައްދުގައި އިސްރާއިލްއިން ފެންސް ޖަހަނީ

ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މިޞްރުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަރުވެއްޖެ

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް އެޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖްލިސް އުވާލައްވައިފި

ރަމަޟާންމަހުގެ ދެވަނަ ހުކުރު ދުވަހު 350،000 މުސްލިމުން އަޤްޞާ މިސްކިތުގައި ހުކުރު ނަމާދުކޮށްފި

ޤައްޒާގެ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ތުރުކީއިން 40،000 ސްކޮލަރޝިޕް ދެނީ

އިންޑިއާގައި ބަނގުރާ ބުއިމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 81 އަށް އަރައިފި

ޤައްޒާގެ ރައްޔިތުން ރަމަޟާން މަހާއި ކުރިމަތިލީ ފަޤީރުކަމާއި ވަޒީފާނެތް މީހުންގެ ރެކޯރޑް އަދަދަކާއެކު

މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ނުކުރެވި ޤައްޒާގެ ރައްޔިތުން ތަރާވީޚް ނަމާދުކުރުން ފޭލިގެ ތަކުގައި

ސީރިޔާގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ޤަޠުލު ޢާއްމުގައި މިއަހަރުވެސް 250 ހާސް މީހުން މަރައިފި

ސީސީ ހިންގި ޤަޠުލު ޢާއްމު ތަޙުޤީގު ކުރަން އެމްނެސްޓީން ގޮވާލައިފި

އިޒްރޭލުން ވަނީ ނުކުޅެދޭ އެތައްހާސް ކުދިންނެއްގެ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑި ބިންދާލާފަ

މިސްރުގެ ބަޣާވާތަށް ސަޢޫދީޢަރަބިއްޔާއިން 20 ބިލިޔަން ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރިކަން ފަޅާއަރައިފި