ދުނިޔެ

ގަލަން ވިއްކަން އުޅުނު މިރެފިއުޖީ މީހާ މަތިން ހަނދާން އެބަހުރިތަ؟ މިހާރު އެއީ 3 ވިޔަފާރިއެއްގެ އޯނަރު

ސައުދީ އިންޖިނިއަރަކު ހައްޖުވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޭސީކުރި ކުޑައެއް އީޖާދުކޮށްފި

ޓަވަރު އެއްކޮށް އެނދިޔަސް އާއިލާއިން ތިބީ ރާނިޔާއާއި ދެކުދިން ދިރިތިއްބާ ފެންނާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި

މޯދީގެ އިޒްރޭލު ދަތުރު: އިޒްރޭލަށް ޢީދެއް، ނަތަންޔާހޫ ބުނީ އޭނާގެ އެކުވެރިޔާ އަންނަނީ ކަމަށް

ގެރި ހިމާޔަތްކުރުމަށްބުނެ މަރާލީ %86 މީހުންނަކީ މުސްލިމުން

އިންސާނިއްޔަތަށް އެންމެ ގިނައިން ހޭދަކުރާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ދެވަނަ ތުރުކީއަށް

މިޞްރުގެ ރަށްތައް ސައުދީއަށް ދިނުމަށްވީ އެއްބަސްވުމުގެ ފައިދާ އިޒްރޭލަށް

ހިޞާރު ކޮށްފައި އޮންނަތާ 10 އަހަރު: ޣައްޒާގެ ސިއްޚީ ނިޒާމު ފުނޑުވުމާއި ގާތަށް

ޔަމަނުގެ ރައްޔިތުން ދުވާލު ރޯދައަށް، ރޭގަނޑު ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައި

ފޭސްބުކްގައި މުރުތައްދުވެ، ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި

މަޝްރަހު: އިޚްވާނުލް މުސްލިމޫން އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟

ބައްޝާރުލް އަސަދު ނިސްބަތްވާ ނުޞެއިރީ ފިރުޤާގެ ކުފުރު ޢަޤީދާ!

ތުރުކީން ސޯމާލިއާއަށް 15000 ޓަނުގެ އެހީ ފޮނުވަނީ

ހަމާސްގެ ވެރިޔަކަށް އިސްމާއިލް ހަނިއްޔާ އިންތިޚާބު ކޮށްފި